Yasama yürütme yargı nedir?

Yasama; Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma anlamına gelmektedir

Yürütme; Yasaları uygulama işini yürütme anlamına anlamına gelmektedir.

Yargı; Bir olay ya da olgunun doğuşuna etken olan nedenlerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu karar veren yetkili merci anlamına gelmektedir.

Yasama organı nedir?

Yasalar geçirme, değiştirme ve yürürlükten kaldırma gücü olan bir tür katılımcı meclistir.

Türkiye'de yasama organı

Türkiye'de yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ne aittir. Yasama organı ülkelere göre bir, iki ya da daha fazla olabilir.

Türkiye'de yürütme organı

Türkiye'de yürütme yetkisi cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar kurulu'na aittir.

Türkiye'de yargı organı

Türkiye'de yargı, yargılama yetkisi bağımsız mahkemelerindir.

Yasama yetkisi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin yetkileri nelerdir ?

1. Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak.

2. Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek.

3. Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek.

4. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.

5. Para basılmasına karar vermek.

6. Savaş ilanına karar vermek.

7. Milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak.

8. Anayasanın 14’üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilanına karar vermek.

9. Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek.

10. Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.

Yasama sorumsuzluğu nedir?

TBMM üyeleri meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden; o oturumdaki başkanlık divanının teklifi üzerine meclisçe başka karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlamak ve açıklamaktan sorumlu tutulamazlar. Yasama sorumsuzluğu en kısa tanımıyla milletvekillerinin söz hürriyetini korur.

Hayat boyu sürecek olan sorumsuzluk milletvekilini cezai takibatlara karşı mutlak olarak korur. Sorumsuzluğun meclis veya başka bir organ tarafından kaldırılması söz konusu değildir.

Yasama dokunulmazlığı nedir?

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili meclis kararı olmadıkça tutulamaz tutuklanamaz sorguya çekilemez ve yargılanamaz.

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlamak kaydıyla anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Seçimden önce veya sonra milletvekiline verilmiş bir ceza hükmünün uygulanması üyeliğin sona ermesine bırakılır.

Dokunulmazlığı kaldırılan üye tekrar seçilirse başka bir işleme gerek olmadan dokunulmazlığını elde eder.

TBMM siyasi parti guruplarından yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz.

Dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekilinin hangi fiilden yargılanacaksa onunla sınırlı olarak hakkında kovuşturma yapılabilir.

Sorumsuzluk mutlak dokunulmazlık nispidir.

Sorumsuzluk devamlı dokunulmazlık geçicidir.

Yürütme organlarından birisi olan bakanlar kurulunun görevleri

1. Kanun hükmünde kararname çıkarmak,

2. Tüzük çıkarmak,

3. Kanun tasarısı hazırlamak,

4. Bütçe ve kesin hesap kanunu tasarılarını hazırlamak,

5. Olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilan etmek,

6. Milli güvenliği sağlamak,

7. Silahlı Kuvvetleri yurt savunmasına hazırlamak,

8. Genel Kurmay Başkanını seçmek.

Yürütme organlarından birisi olan cumhurbaşkanının görevleri

1. Başbakan'ı atamak ve istifasını kabul etmek,

2. Başbakan'ın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek,

3. Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmek veya Bakan­lar Kurulu'nu, başkanlığı altında toplantıya çağırmak,

4. Yabancı devletlere Türk devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,

5. Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,

6. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvveti eri'nin Başkomu­tanlığını temsil etmek,

7. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek,

8. Genelkurmay Başkanını atamak,

9. Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak,

10. Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık etmek,

11. Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağa­nüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,

12. Kararnameleri imzalamak,

13. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak,

14. Devlet Denetleme Kurulu üyelerini ve başkanını atamak.

Yargı organının görevleri

1. Suçluları yargılama usullerine göre yargılamak,

2. Olayla ilgili tüm tanıkları dinlemek,

3. Olayla ilgili tüm delileri incelemek,

4. Suçlulara ceza kanununda işlediği suça karşılık ceza vermek,

5. Suçluların suçsuzluğu ispatlanırsa buna istinaden beraat kararı vermek,

6. Türkiye Cumhuriyetin Devletinden aldığı gücü kişisel emelleri için kullanmamak,

7. Kişiler ile kişiler, kişiler ile devlet arasındaki anlaşmazlıkları çözmek.

Sözlükte yasama ne anlama gelmektedir ?

1. Yasa koyma, teşri.

2. Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma.

Sözlükte "yürütme" ne anlama gelmektedir?

1. Yürütmek eylemi.

2. Yasaları uygulama işi, icra.

3. Merkezi yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının tümü

Sözlükte "yargı" ne anlama gelmektedir?

1. Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme gibi yollara başvurularak, kişi, durum ya da nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm.

2. Yasalara göre mahkemece. Bir olay ya da olgunun doğuşuna etken olan nedenlerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç