Yönetim nedir?

Yönetim, amaçların etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için bir insan grubunda işbirliğini ve koordinasyonu sağlamaya yönelik çalışmaların tümünü ifade eder.

Yönetim, değişmekte olan çevre koşullarında kıt kaynakları verimli şekilde kullanarak işletmenin amaçlarına etkin bir şekilde ulaşmak için başkalarıyla işbirliği yapmaktır.

Gerek belirli bir birim ya da düzeyde, örneğin ulusal, bölgesel ya da yerel düzlemde, otoriteye sahip olan bütün veya yapıyı, gerekse bütün bir anayasal sistemi tanımlamak için kullanılan terimdir. Yönetim işletmeyi oluşturan unsurların uyumlu çalışmasını sağlayan bir süreçtir. Bu süreç:

• Planlama
• Organizasyon
• Yürütme
• Koordinasyon
• Kontrol aşamalarından oluşur.

Yönetim süreci, statik değil, dinamik ve rasyonel bir süreçtir. En az bir yöneten ve bir yönetilen ile yöneticilerin kişisel otorite kullanımını gerektirir. Yönetenler ve yönetilenler arasında haberleşme sistemi kurulmalı, iş bölümü ve uzmanlaşmaya dayanan bir organizasyon geliştirilmelidir. Maddi ve beşeri kaynaklar serbestçe kullanılabilmeli ve bu kaynaklar arasında optimum uyum sağlanmalıdır.

Kurumsal yönetim nedir?

Kurumsal Yönetim, bir şirketin, hak sahipleri ve kamuoyunun menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde, mali kaynakları ve insan kaynaklarını kendine çekmesini, verimli çalışmasını ve bu sayede de hissedarları için uzun dönemde ekonomik kazanç yaratarak istikrar sağlamasını mümkün kılan kanun, yönetmelik ve gönüllü özel sektör uygulamaları bileşimidir.

Stratejik yönetim nedir?

Stratejik yönetim bir organizasyonun hedeflerine ulaşabilmesi için doğru stratejiler geliştirmesini, bu stratejileri etkin bir şekilde uygulamasını ve sonuçlarını değerlendirerek hedefine doğru gidip gitmediğini belirlemesini sağlayan yönetim sürecidir. Stratejik yönetim süreci organizasyonun her alt birimi bazında farklılık göstermez.

Organizasyonun geneli için belirlenen bir stratejik yönetim konsepti vardır ve bütün alt birimler üst yöneticilerin sorumluluğundaki bu stratejik yönetim konsepti doğrultusunda üzerlerine düşeni yaparlar. Stratejik yönetimin kullandığı araç stratejik plandır. Stratejik plan da stratejik düşünmeyi desteklemektedir. Dolayısıyla stratejik yönetim aslında organizasyonun yönetiminde stratejik düşüncenin uygulanması olarak da tanımlanabilir.

Yerel yönetim nedir?

Yerel Yönetimler yada diğer bir değişle Mahalli idareler, milli sınırlar içerisindeki büyüklükleri farklı topluluklar olarak yaşamakta olan vatandaşlarımızın , Ortak ve mahalli olarak duymuş oldukları ihtiyaçların karşılanması gayesiyle kurulmuş olan ve hukuk düzeni içinde oluşturulmuş anayasal kuruluşlardır şeklinde tanımlayabiliriz.

“Yerel idareler, belli bir coğrafi alan üzerinde yaşayan yerel topluluklara mensup olan kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak emeliyle, ekonomik, sosyal, kültürel olarak zenginliğe ve ayrıca refaha ilişkin ihtiyaç duyulan yerel hizmetleri genel yetkiyle, kendi sorumlukları ölçüsünde yerine getiren, işleyişinde açıklık, saydamlık, katılımcı demokrasi ve çoğulculuk gibi bazı ilkeleri hayata geçirmiş olan, yetkilerin o yönetim biriminde yaşayan yerel halka en yakın idare birimince kullanılmış olduğu, kamu tüzel kişiliğini taşıyan, demokratik, otonom ve demokratik bir kuruluştur. Örnek verecek olursak Valilik, Kaymakamlık ve belediyeleri sayabiliriz.

Merkezi yönetim nedir?

Merkezden Yönetim, kamu hizmetlerinde birlik ve bütünlüğü sağlamak emeliyle mevzubahis hizmetlere ait karar ve faaliyetlerin, merkezi hükümet ve onun hiyerarşik yapısı içinde yer alan örgütlerce yürütülmesi demektir. Merkezden Yönetim ilkesi, “politik” ve “yönetimsel” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Politik merkeziyetçiliğe göre örgütlenmiş devlete “merkeziyetçi devlet” (tekçi devlet) denilir. Türkiye, Fransa ve Japonya merkeziyetçi devlet biçimine birer örnektir. Türkiye’de hem politik merkeziyet, hem de yönetimsel merkeziyet söz konusudur. Kamu hizmetlerine ait siyaset belirleme, karar alma ve yürütme yetkisi bir uzvun veya uzuvların elinde toplanmıştır.

Böylelikle kamusal mal ve hizmetler, başkentteki bir uzuv tarafından tasarılanmakta ve yönetilmektedir. Merkezi uzuv, mevzubahis hizmetlere ait faaliyetleri bölge ve şehir düzeyindeki kuruluşları aracılığıyla yürütür. Bu kuruluşların görevleri, merkezden gelen buyruk ve direktifleri aynen uygulamaktır.

Sözlükte "yönetim" ne demek?

1. Yönetmek işi, çekip çevirme, idare.
2. Dümen.

Yönetim kelimesinin ingilizcesi

adj. executive
n. act of managing or supervising, execution of managerial duties (of an office, project, etc.), admin, administration, conduct, direction, governance, government, helm, management, rudder, ruling, steering, the man

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç