Teorem nedir?

Tanıtımı mümkün olan bilimsel açıklamadır. Olaylara ve varsayımlara dayanarak mantık yoluyla ispatlanan bir açıklamanın ifade tarzı da aynı kelime ile belirtilir.

Geometri teoremleri gibi. Tanım, aksiyom, teorem ve ispat kavramları açıklanarak, bir teoremin hipotezi ve hükmü belirtilmiştir.Bilinmezleri anlayabilmek ve çözebilmek için tanımlamamız gerekir. Bir terimin anlamını belirlemek, terimi tanımlamaktır. Bununla birlikte nokta, doğru gibi matematiksel terimler vardır ki bunlara tanımsız terimler denir.

Doğruluğu ispat edilmiş önermelere "teorem” denir Matematik biliminde doğruluğu ispatsız olarak kabul edilen bazı gerçekler vardır ve bunlara "aksiyom" denir. “Bir bütün, parçalarından büyüktür” önermesi Aksiyoma örnek olarak verilebilir. Bir teorem, hipotez ve hükümden oluşur. P ise q teoreminde; p’ ye hipotez, q’ ya da hüküm denir.

Teoremde hem hipotezin hem de hükmün doğru olması gerekir. Teoremin hipotezinden yola çıkıp hükmüne ulaşmaya teoremi ispatlamak denir. Teoremin aksiyomdan farkı, ispatlanma gerekliliğidir.

Teorem nedir? (Felsefe)

Temel kural; bilimsel bir sistem çerçevesi içinde yer alan ve bu sistemin önermelerinden bir kanıtlama ya da bir mantıksal türetme yardımıyla elde edilen önerme.  Önerme kavramıyla, karşılıklı-bağıntılı bir kavram olan teorem kavramının, önerme karşısındaki durumu kesinlikle saptanmış değildir. Neyin teorem, neyin önerme olduğu, söz konusu sistemin gösterdiği yapıya bağlıdır.

Genellikle, teorem denince, yalnızca bir önermeler sisteminden mantıksal olarak türetilebilen, dolayısıyla kanıtlanabilir olan bir önerme anlaşılmaz, aynı zamanda, herhangi bir nedenle -örneğin deneysel doğrulamalara dayanarak- doğru sayılması zorunlu olan bir kural da anlaşılabilir; oysa, önermeler, yalnızca varsayımsal karakter taşırlar. Aksiyom.

Sözlükte "teorem" ne demek?

1. Kanıtlanabilen bilimsel önerme.
2. Mantıksal usavurma ile kanıtlanan önermenin ya da özelliğin bildirimi.

Teorem kelimesinin ingilizcesi

n. theorem
Köken: Fransızca

Yorumlar

Gamze 24.05.2018
Çok güzel bir site işime yaradı
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç