Sözlükte "teknik" ne demek?

1. Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin tümü; yol, beceri, yöntem.
2. Fizik, kimya, matematik gibi bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama, uygulayım; teknikle ilgili bir sanata, bir bilime, bir mesleğe özgü olan.
3. Bu uygulamaya dayanan, bu uygulamaya ilişkin.

Cümle içinde kullanımı

Teknik terimler.

Teknik kelimesinin ingilizcesi

adj. technical, technic
n. technique, technics, technic, mechanism, practice, science, style, wrinkle
Köken: Fransızca

Teknik nedir? (Felsefe)

Toplumsal faaliyet’ in yapay organlarının sistemi. Bu sistem doğa yasalarının öğrenilmesi ve bunların pratikte uygulanması sayesinde doğa malzemesi içinde nesneleşen çalışma faaliyetleri, deneyimler ve genel-bilgiler tarafından oluşturulur ve ayın zamanda bunların sonucu olan teknik uygulamalarıyla da bağıntı içinde bulunur.

Teknik, toplumsal üretim güçlerinin bir parçasıdır; üretim güçleri sistemi içinde özel bir yer tutar; bu yer, tekniğin, nicelik ve nitelik değişimlerini, maddi-nesneleşmiş şekilde tespit etmesiyle belirlenir; bu yanıyla, toplumun doğaya ne derece egemen olduğunun da bir ölçütüdür.

Tekniğin temel ve en önemli alanı, üretim tekniğidir; üretim sürecinin sınıflanmasına göre, bu sınıflamanın gelişim-tekniği, yapı-tekniği ve imalat-tekniği gibi öğelerini içerir. Liretim tekniği temeli üzerinde, askerlik tekniği, araştırma tekniği, tüketim tekniği, haberleşme tekniği, trafik tekniği, idare tekniği vb. tekniğin diğer alanları ortaya çıkmıştır.

Tekniğin gelişmesi, birbiriyle karşılıklı-etki içinde bulunan iki yoldan gerçekleşir: Birincisi, insanın teknoloji, alanındaki ve diğer faaliyetlerinin, makinalar, aletler, otomatlar. içinde nesneleşmesi; İkincisi, doğa güçlerinin ve doğa süreçlerinin teknik süreçlere dönüştürülmesidir. İnsan, nesneleri, birer güç aracı olarak, «diğer nesneler üzerinde etkin kalabilmek için, onların mekanik, fiziksel kimyasal özelliklerinden kendi amacına-uygun şekilde yararlanır» (Marks). Günümüzde, maddenin mikro-fiziksel -elektronik-, biyolojik-biyonik-, kimyasal-kimya- ve enformasyon süreci -sibernetik- gibi hareket biçimlerinden pratikle yararlanılarak tekniğin gelişimi sürdürülmektedir.

Tekniğin gelişimi, bilimin gelişimiyle sıkı bir bağ içindedir; teknik eskiden bilim karşısında öncü bir rol oynarken bugün, her ne kadar, tekniğin her yeni adımında, bilimin gelişimi için yeni itkiler ortaya çıkıyorsa da, bu ilişki tersine dönmüştür. Ama teknik, ne olursa olsun «nesneleşmiş genel-bilgi gücüdür»(Marks).

Teknik, üretim güçlerinin ve dolayısıyla toplumun üretim tarzı9nm bir parçası olarak, toplumun tüm alanlarına ve gelişmesine etki yapar, ancak bu etki toplumsal içeriği ve yönü bakımından toplumun üretim ilişkileri tarafından belirlenir. Bu nedenle, teknolojik determinizmin denediği gibi teknik, ilişkilerinden yalıtılarak, kendi basma ele alınamaz.

Tekniğin tarihsel gelişimi, süreleri bakımından sosyo-ekonomik kuruluşlara uymayan üç büyük aşama tanır. İlk aşama, alet tekniğidir; İkincisi, makina tekniği, üçüncüsü ise otomatlar tekniğidir (otomasyon)

Tekniğin gelişmesindeki her nitelik aşaması, üretim süreci içinde insanların teknikle olan bağlarının özgül bir biçimiyle belirlenmiştir. Alet tekniği aşamasında, insan tüm çalışma sürecinin taşıyıcısıdır; teknik, insanın doğal çalışma organlarının desteklenip güçlenmesine ve onların etki alanlarının derinleşmesine yardımcı olur; çalışma el emeği olarak kalır. Makin tekniği aşamasında, makina, çalışma sürecini nasıl taşıyıcısı olur ve insan doğal çalışma organlarıyla makinayı tamamlar, kendisi teknik bir sürecin bir öğesi, makinanın bir aksamı durumuna gelir ve çalışma makinalaşır. Otomatlar tekniği aşamasında, çalışma sürecinin tümü otomatikleştirilmiş makina sistemine bırakılır; insan ana çalışma sürecinin yanı başında yer alır; bu süreci planlar ve denetler; böylece yaratıcı yeteneklerini durmadan gelişime olanağını bulur; tekniğin bundan sonraki gelişmesi, insanın fizyolojik sınırlarını aşar.

Alet tekniği, ilkel toplumda teknik gelişmenin başlangıcından kapitalist toplumda makina tekniğinin gelişmesine kadar egemen olmuştur. Oysa makina tekniği, hızlı bir tempoyla gelişmiş ve devletle bütünleşmiş tekelci kapitalizm aşamasında, yerini otomatlar tekniğine bırakmaya başlamıştır. Otomatlar tekniği, komünist toplumun tekniğidir. Bir yandan, ilk kez komünist toplumda, otomatlar tekniğinin tam gelişmesi ve yerleşmesi için gerekli toplumsal koşullar doğacak, diğer yandan, gelişmiş bir sınıfsız toplum da, ancak otomatikleştirilmiş bir üretim zemini üzerinde olanaklı olacaktır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç