Tebliğ nedir?

Tebliğ kelimesi sözlük anlamı olarak “duyurma bildirme haber verme” anlamına gelmektedir.

Tebliğ kelimesinin terim anlamıyla cümle içerisinde kullanımı

Örnek: "Heyet reisi selamlarının size tebliğine beni memur ettiler."

İslamiyette Tebliğ ne anlama gelmektedir?

İslamiyette Tebliğ; Taşımak, götürmek, ulaştırmak, bildirmek ve eriştirmek gibi anlamlara gelmekte olan tebliğ, ıstılahta, peygamberlerde bulunması gereken vacip sıfatlardan biridir, peygamberlerin, vahiy yoluyla Allah'tan gelen ilahi hükümlerden hiçbirini gizlemeden, eksiltmeden veya her hangi bir eklemede bulunmadan aynen insanlara aktarmasına denilmektedir.

Spiritüalizm’de tebliğ ne anlama gelmektedir?

Deneysel ruhçulukta tebliğ terimi yalnızca “aşkın (müteal) irtibat”la alınmış çok değerli bilgiler içeren mesajları ifade etmek üzere kullanılır. Ruhçulara göre tekamül düzeyi çok yüksek varlıklardan” ruhsal plan”lardan alınmamış teşevvüşteki bedensiz varlıklardan alınmış bilgilere felsefi-fikri bir havaya bürünmüş olsalar da veya içinde gelecek hakkında sonradan doğrulanan kehanetler bulunsa da tebliğ denilemez.

Hukuk'ta tebliğ ne anlama gelmektedir?

Tebliğ, Kanunların nasıl anlaşılması, uygulanması gerektiği konusunda ilgili Bakanlıkça yapılan genel açıklamalardır. Bazı tebliğler, Bakanlığa verilen bazı usül/şekil konularında düzenlemeler de içerebilir.

Sözlükte tebliğ ne anlama gelmektedir?

Bildiri.

Tebliğ ne demek? (Ekonomi)

(Notification, notice) Bildirme anlamında Arapça kökenli bir kelime. Yasal sonuç doğuran bir işlemdir. Kanunun gösterdiği bildirme işlemine tebliğ adı verilir. Tebliğden sonra ilgili kişi, kendisine bildirilen şeyi yasal olarak öğrenmiş sayılır. O bakımdan tebliğ tarihinin büyük önemi vardır. Süreler, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren hesaplanmaya başlanır. Tebliğ yükümlülere, bunların kanuni temsilcilerine (veli, vasi) genel vekillerine veya vergi cezası kesilenlere yapılır (VUK, 94) Tüzel kişilerde tebliğ bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerine yapılır. Tebliğ usulleri posta ile tebliğ, ilan yoluyla tebliğ ve memur aracılığıyla tebliğ biçiminde üçe ayrılır. Posta ile tebliğ adresin bilinmesi durumunda uygulanabilir. Burada tebliğ "ilmühaberli taahhütlü" olarak yapılır. Bu durumda zarfın Posta İdaresince muhataba teslim edildiği tarihte tebligat yapılmış sayılır. İlan yoluyla tebliğ, bulunulan yerin belediye sınırları içinde çıkan bir veya birkaç gazetede verilen ilanlarla olur. Muhatabın adresinin bilinmediği, posta ile gönderilen mektubun geri geldiği veya başka nedenlerden ötürü posta ile tebliğ yapmanın mümkün olmadığı durumlarda ilan yoluna başvurulabilir. Tebliğ ayrıca tebliğ yazısının kurumca görevli memurlar tarafından ilgiliye götürülüp imza karşılığı verilmesi biçiminde de gerçekleştirilebilir.

Yorumlar

Roblox 19.09.2020
Çok güzel
Cevapla
y786t7y 08.10.2017
güzel
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç