Tahvil nedir?

Obligasyon. Seri halinde çıkartılan ve çoğunlukla faizli olan borç senedi.

Tahviller genellikle hamiline yazılı düzenlenmekle birlikte nama da yazılı olabilirler. Satın alacak kişiye güven vermek ve tahvillerin dolaşımını kolaylaştırmak için çoğunlukla hamiline yazılı çıkartılır. Tahviller ya bir anonim şirket tarafından veya devlet, belediye ve diğer kamu iktisadi kuruluşlarınca çıkartılabilir.

Devlet kuruluşlarının tahvil çıkarması özel yasaya bağlıdır. Anonim şirketlerse hissedarlardan temin edemedikleri sermaye ihtiyaçlarını tahvil çıkararak karşılarlar. Hamiline yazılı tahviller senedin teslimiyle nama yazılı tahvillerle alacağın temliki yoluyla mülkiyet değiştirir.

Tahvil ne demek? (Ekonomi)

(Bond, debenture, bili of exchange) Orta ve uzun - vadeli borç para sağlamak amacıyla anonim şirketler, devlet veya kamu kuruluşlan tarafından nominal değerleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkartılan borç senetleridir. Türkiye’de Anonim Şirketler tarafından çıkartılan tahviller Ticaret Kanunu hükümleri ne, devlet ve kamu kurumlan tarafından çıkartılanlar da özel kanunlara tabidirler. Anonim şirketler nakit ihtiyaçlarını çeşitli biçimlerde karşılayabilirler.

Bunlardan birisi sermaye artırımı yapılması, yani hisse senetleri ihraç edilerek işletmeye yeni ortaklar alınması, diğeri ise borçlanmadır. Şirketler ihtiyaç duydukları krediyi de ya bankalardan borçlanarak ya da tahvil ihraç edip halka arz ederek sağlayabilirler. Gerek tahviller, gerekse hisse senetleri Menkul Kıymetler Borsalarında alınıp satılan yatırım araçlarıdır. Bununla birlikte, aralarında bazı temel farklar vardır. Tahviller borç senedi niteliğinde olup işletme üzerinde mülkiyet hakkı doğurmazlar.

Bunlar genellikle belirli bir vade ile sınırlıdır ve bu süre içinde hamiline bir faiz geliri sağlarlar. Oysa hisse senetleri, işletme üzerinde mülkiyeti temsil eden (ortaklık hakkı veren) araçlardır, bunların belli bir geri ödeme süresi de yoktur. Faiz oranı gibi belirli bir sabit gelir de getirmezler. Ancak kardan pay hakkı doğururlar. Tahvillerin ana parası vadesinde veya İtfa planına göre yapılan çekilişlerde, nunumarasına kura isabet ederse, vadesinden önce geri ödenebilir.

İtfa planında kurası çıkmayarak vade tarihine kadar dolaşımda kalan veya vadenin yaklaştığı tarihlerde kurası çıkan tahvillere süresinin uzunluğu dikkate alınarak aynca bir prim ödenebilir. Tahviller nama veya hamiline yazılı olarak çıkartılabilirler. Tahvil senet üzerinde yazılı fiyattan, ya da bu fiyatın altındaki veya üstündeki bir fiyattan satılabilir İhraç Değeri) Bir tahvilin satış fiyatıyla onun sağladığı gerçek faiz oranı arasında ters yönlü bir ilişki vardır.

Örneğin faiz oranı °/o 8 olan 1.000 TL. nominal değerli (üzerinde yazılı fiyat) bir tahvil 800 TL. fiyatından piyasaya sürülmüşse bunun sağladığı gerçek faiz oranı % 10 olur. Anonim şirketler çeşitli türlerde tahvil çıkartabilirler. Örneğin, primli, ikramiyeli, kara iştirak hakkı veren, teminatlı, hisse senedi ile değiştirilebilir ve faiz oranı ayarlanabilir tahviller, bunlardan bazılarıdır. Ticaret Kanunumuzun hükümlerine göre (TTK, m. 422) anonim şirketlerin çıkaracakları tahviller esas sermayenin, ödenen ve onaylanmış son bilançoya göre belirtilen tutarını aşamaz.

Tahvil çıkarılması konusunda sözleşmede hüküm bulunsa da, şirket genel kurulunun bu konuda karar alması gerekir. Yönetim kurulu tahvil satışı için halka arz yoluna gitme kararı almca bunun için bir "izahname" hazırlayıp yayınlar. Burada şirketin durumu konusunda ayrıntılı bilgiler verilir. Tahvillerin üzerinde ana sermaye ve faizlerin ödeme koşulları ve varsa itfa planı da gösterilir. Tahvilleri, şirket adına imzaya yetkili kimselerden en az iki kişinin imzalaması gerekir. Şirket, nama yazılı tahvillerin kaydı için bir Tahvil Defteri tutar.

Sözlükte "tahvil" ne demek?

1. Değiştirme, çevirme, döndürme, dönüştürme.
2. Devletin ya da özel bir kuruluşun ödünç para almak için çıkardığı, yıllık faiz getiren yazılı senet.

Tahvil kelimesinin ingilizcesi

n. bill, bond, bill of exchange, stock
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç