Sermaye nedir?

Üretimin yapılabilmesi

için gerekli üretim faktörlerinin biri. Bir ekonomide mal ve hizmet istihsali için tabiat, emek, sermaye ve müteşebbis faktörlerine ihtiyaç vardır. Bunlardan en önemlileri emek ve sermayedir.

Sermaye servetin sabit ve devamlı olarak kabul edilen bölümüdür. Sermayenin devamlılığı, durmaksızın yeniden teşkil edilmesiyle açıklanır. Sermayede vukua gelen eksilmeye amortisman denilir.

Sermayeyi sabit ve döner sermaye olarak ikiye ayırmak mümkündür. Sabit sermaye üretimde ilk kullanılışı sırasında tükenmez. Fabrika, makina, teçhizat ve diğer sabit varlıklar bu sermayenin örnekleridir. İlk kullanılışta yok olan para, stok ve alacak gibi sermaye türlerine döner sermaye denir. İşletme açısından sermaye; kaynaklarına göre öz ve yabancı sermaye olarak ikiye ayrılır. Öz sermaye, işletmecinin şahsen sahip olduğu servetinden ayırarak işletmeye kullanılmak üzere tahsis ettiği değerlerdir. Öz sermayenin yanında işletmecinin dışardan aldığı borçlar ve kredilere yabancı sermaye adı verilir. İşletmelerin mali bakımdan sağlıklı olup olmadıkları; sermayenin öz sermaye ve yabancı sermaye olarak bölünmesine ve bu sermaye kaynaklarının kullanıldığı sabit ve döner varlık bileşimine göre tespit edilir.

Sözlükte "sermaye" ne demek?

1. Anamal, kapital; genelev kadını.
2. Varlık, servet.
3. Konu.

Cümle içinde kullanımı

Bu lakırdı, bir hafta havuzlu kahvenin sermayesi oldu.
- R. H. Karay

Sermaye kelimesinin ingilizcesi

n. capital, stock, stock in trade, fund, principal, corpus
Köken: Farsça

Sermaye ne demek? (Ekonomi)

(Capital) Bina, tesis, makina ve donatım gibi üretimde kullanılan araç ve gereçlerin tümü. Emek ve doğal kaynaklarla birlikte üretimde kullanılan üç temel üretim faktöründen biri. İşletmecilikte, yalnız işletmenin toplam mal varlığını, yani sermaye malları toplamını değil, marka, patent gibi gayri maddi haklanm da kapsar. Ekonomik açıdan genellikle sabit sermaye ile döner sermaye arasında bir ayırım yapılır. Birincisi bina, makina ve donatım gibi uzun süre dayanan üretim araçlarını, diğeri ise ham maddeler ve yan işlenmiş maddeler gibi kısa zamanda kullanılıp tükenen malları kapsar. Ekonomide sermaye deyimi daha çok reel kapital malları yani fiziki varlığı olan malları ifade eder. Günlük kullanımda ise sermaye, genellikle parasal sermayeyi yani geçmiş tasarruflann sonucu olan para stokunu belirtmektedir. Sermaye kavramının iki önenv li özelliği vardır : (a) Yaratılması bir fedakarlık gerektirir. Sermayenin kaynağını tasarruflar oluşturur. Tasarruf ise gelirin tüketilmeyen kısmıdır. Dolayısıyla fertler bugünkü gelirlerini tüketmekten vaz geçmekle (tasarruf) bir fedakarlığa katlanmış olurlar, (b) Sermaye, toprak ve emek gibi öteki faktörlerin üretimdeki verimliliğini yükseltir. Sermayenin yaratılması için gereken fedakarlığa katlanmanın ödülü, verimlilikteki bu artışlardır. O bakımdan verimliliği artırdığı sürece yeni sermaye yaratılması da sürecektir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç