Rönesans nedir?

«Yeniden doğuş» anlamına gelen Fransızca bir kelimedir. Aslı «renaissance» diye yazılır. 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa'da açılan bilim ve sanat çığırı bu adla anılır.

Dünya medeniyetinin bir dönüm noktası sayılan Rönesans Avrupalıların inançlarında, düşünce ve yaratışlarında köklü değişikliklere yol açmış, Avrupa ülkelerinin her alanda hızla ilerlemesini ve kalkınmasını sağlamıştır. Rönesans’ı hazırlayan sebeplerin başında matbaanın icadı; Türkler'in Bizans'ı fethetmesiyle, Avrupalılar'ın Doğu'ya gidecek yeni yollar aramaları ve yeni yeni ülkeler keşfetmeleri gelir.

Yeni ülkelerin bulunmasından sonra ticaretin gelişmesi, sanatçı ve bilginlerin iyi şartlar altında yaşama imkanına kavuşmaları da Rönesans'ı hazırlayan başlıca sebepler arasındadır. Ortaçağ'da düşünürler ve sanatkarlar dünyayı geçici sayar, dünya hayatına önem vermezlerdi. Rönesans'ta bu düşünce tamamen bırakıldı, antik çağa, yani eski Yunan ve Roma düşüncesine bir dönüş oldu.

O devrin düşünce temelini ise hayatı hakkıyla yaşamak, eğlenmek teşkil ederdi. Onlara göre dünya, yaşamak için var olmuştu. İşte bu düşüncelerle Ortaçağ'ın kuru görüşünün kırılarak yeni ufuklara yönelmek, bütün Avrupa'nın hayatına bambaşka bir yenilik ve görüş getirdi.

rönesans

Rönesans, önce İtalya'da başladı. 14. yüzyıldan devam edegelen yenileşme, 15. yüzyılda Bruneleschi, Donatello, Fra Angelico, Massacio, Giotta, L. della Robia gibi ressam ve heykelcilerle hızlandı.

Eski Yunan ve Romalılar'ın sanat görüşü yeniden canlandı ve «hümanizm» başlamış oldu. Yukarıda saydığımız sanatkarların yanı sıra, Ariosto, Tasso, Machiavelli gibi yazarlar Rönesans'ın fikir öncülüğünü yaptılar. Nihayet Michelangelo, Rafaello, Tiziano, Veroneze İtalya'daki Rönesans sanatını en yüksek noktasına çıkardılar.Fransız Rönesans'ı İtalya'dan sonra başladı.

Fransız bilim adamları Eski Yunan ve Roma eserleri üzerine eğildiler. Bu eserlerin kötü bir dille Fransızca'ya yapılan tercümeleri üzerinde tartışmalar oldu. Bu, bilimde araştırma ve eleştirmenin doğmasına yol açtı. College de France'nin kurulması hümanizm cereyanını tam anlamıyla geliştirdi. 15. yüzyılda Villon, 16. yüzyılda Ronsard, Marot gibi şairler, Montaigne, Rabelais, Calvin gibi yazarlar yetişti.

Rönesans Almanya'da daha çok fikir ve bilim alanında kendisini gösterdi. Bu da hümanizmin en çok Almanya'da gelişmesine yol açtı. İngiltere'de de 16. yüzyılda rönesans'ın büyük etkileri oldu. Rönesans'ın yanı sıra Almanya'da dinde ıslahatı esas tutan bir yenileşme hareketi de başladı. Luther'in öncülüğünde yürüyen bu hareket «Reform» diye anıldı. Luther kilisenin inşalar üzerinde baskısını önlemek, kiliseyi Tanrı ile kul arasından çıkarmak istiyordu. Bu da insanların daha geniş düşünce sahibi olmalarını sağladı.

Rönesans'ın İtalya'da başlamasının nedenleri nelerdir?

1. Coğrafi konumu

2. Ekonomik durumu

3. Tarihsel durumu

4. Siyasal durumu

5. Dinsel nedenler

Rönesans'ın nedenleri nelerdir?

1. İtalya’da hümanistlerin, Eski Yunan ve Roma eserlerini inceleyerek gelişmenin önündeki en büyük engellerden biri olan skolastik felsefeyi etkisiz hale getirmesi.

2. Matbaa ve kağıt üretiminin gelişmesi sayesinde bilgi ve düşüncenin tabana yayılması.

3. Ticaretle zenginleşen Avrupa’da edebiyat ve sanattan hoşlanan ve bunları koruyan mesenler sınıfının ortaya çıkışı.

4. İstanbul’un fethedilmesinin ardından bazı Bizanslı bilginlerin İtalya’ya gitmesi.

5. Antik kültürün ( Eski Yunan kültürü ) incelenmesi.

Rönesans'ın sonuçları nelerdir?

1. Bilim ve teknik alanında gelişmeler oldu.

2. Skolastik yani dogmatik düşünce yıkıldı; böylece özgür düşünce ve yeni sanat anlayışı doğdu .

3. Deney ve gözlem metodunun kullanılmaya başlamasıyla bilim ve teknoloji gelişti.

4. Kilise ve din adamlarına duyulan güven azaldı böylece reform hareketlerine de zemin hazırlanmış oldu.

Rönesans dönemindeki yenilikler nelerdir?

Rönesans hareketi ilim ve teknikteki ilerlemenin yanı sıra insan ve tabiat sevgisini de beraberinde getirdi. Rönesansın öncüleri, sanat faaliyetlerinin yanı sıra edebiyat, tarih ve arkeolojiye de önem verdiler. Resim ve tasvir anlayışı gelişti. Mimaride gotik tarzı terk edilerek barok ve rokoko üslubu geliştirildi. Bu barok ve rokoko mimari yapıları çok kaba ve ihtişamlıydı bu yüzden Rönesans mimarlığının başlıca özellikleri ölçü, sadelik ve tabiilik olmuştur.

Yani kaba ve ihtişamlıktan daha çok sadelik ve ölçülüğe, doğallığa yönelik sanat eserleri ortaya çıkarmışlardır. İtalya’da başlayan Rönesans hareketi kısa zamanda bütün Avrupa’da yayıldı. Rönesans daha ziyade Fransa’da sanat; Almanya’da dini tablo ve resimler; İngiltere’de edebiyat; İspanya’da resim ve edebiyat alanında gelişti.

Rönesans dönemindeki felsefi akımlar hangileridir?

1. Hümanizm

2. Platonizm

3. Aristotelizm

4. Septisizm

5. Atomizm

6. Reformation

Sözlükte "rönesans" ne anlama gelmektedir?

1. Avrupa'da ortaçağdan sonra hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, klasik ilkçağ kültürüne dayanarak gelişen bilim ve sanat akımı.
2. XV. yüzyıldan başlayarak İtalya'da ve daha sonra diğer avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, klasik İlk çağ kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımı.

Yorumlar

Yağmur 26.02.2018
Gercekten iyi bilgiler saolun
Cevapla
enes 03.04.2017
güzel bilgi saolun...
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç