Paleontoloji nedir?

(Eski varlık bilimi), jeolojik çağlar boyunca yeryüzünde yaşayan yaratıkları inceleyen bilim dalıdır. Denizlerden çok uzak kayalıklar üzerinde bazı deniz yaratıklarının kabuklarına rastlanması, daha binlerce yıl önce meraklı bilginleri düşündürmüştü. M.O. 6. yüzyılda Eski Yunan bilginlerinden Pytbagoras, 5. yüzyılda Herodot, 4. yüzyılda da Aristot, fosillerin varlığını tahmin etmişlerdi. Eski Roma bilginlerinden Lükres ve Ovide de aynı fikirdeydiler.

Ortaçağ'da dahi bu fikir üzerinde duruldu. Büyük sanatçı Leonardo da Vinci aynı fikirleri daha da geliştirdi. 16. yüzyılda ise Frascataro ve Bernard Palissy, bu kabukların çok eski devirlerde yaşamış canlılara ait olduklarını ileri sürdüler. Ama paleontoloji'yi modern bir bilim dalı haline getiren Fransız bilgini Cuvier oldu. Omurgalı fosillerin mukayeseli anatomisinin kurucusu sayılan Cuvier, yaratıkların gelişmesine değil, yeryüzündeki değişikliklere inanırdı.

Cuvierye karşı çıkan görüşün savunucuları Lamarck ve Saİnt - Hilaire, Charles Darwin'in 1859'da yayınlanan ünlü eserinden sonra, gelişmeciler'in tezi ağır bastı. Bu çağdan itibaren paleontoloji, biyolojik bir bilim olarak gelişti. Bu bilim dalı bugün başlıca iki bölüme ayrılır: Bitkisel paleontoloji ve hayvani paleontoloji. Buna göre, yeryüzünde hayat denizde balşamış, canlı varlıklar yavaş yavaş gelişmiş, kabuklularla beraber organik hayat ortaya çıkmıştır.

paleontoloji

Omurgalılarda da eskilik sırasına göre sırasıyla balıklar, kurbağalar, sürüngenler, dev gövdeli hayvanlar ve kuşlar gelir. Bütün bunlardan sonra omurgalıların en gelişmiş olan memeliler sınıfı ortaya çıkmıştır. İnsan ise çok daha yeni bir zamanda meydana gelmiştir. Bitkilerin gelişmesinde ise önce atkuyrukları görülmüştür. Açıktohumluları, kapalıtohumlular izlemiş, çiçek ise ancak dördüncü zaman'da ortaya çıkmıştır. İnsanlık ve bilim var olduğundan beri, bilimin her dönemde merak ettiği sorulardan birisi olan dünyanın yaşı sorusu, bilim adamlarını bu yönde araştırmaya itmiştir.

Bu yönde yapılan araştırmalara bağlı olarak net bir sonuç çıkmasa da, bilim insanları dünyanın yaşının 4.5 milyar olduğunu düşünmektedir. Paleontoloji, dünyada yaşamın var olduğu günden günümüze kadar yaşamış olan canlıları incelemektedir. Canlı araştırmaları yüz binlerce yıl öncelerine dayanan paleontoloji bilim dalı, yapmış olduğu araştırmalarla bilinen insanlık tarihini değil aslında dünya tarihini aydınlatmaya çalışmaktadır. Bu bilim dalının çalışmasını sağlayan nokta ise, fosillerdir. Fosiller araştırmalara kaynaklık etmektedir. Bakıldığında özellikle oldukça eski bir zamanda yaşamış canlı varlıkları inceleyen bir bilim dalı olarak gözükse de, aslında durum tam olarak böyle değildir.

Paleontoloji, biyoloji biliminin canlı olarak tanımladığı bütün varlıkları inceler. Bu açıdan bakıldığında canlıları inceleyen bu bilim dalı, oldukça geniş bir inceleme alanına sahiptir. Ve de birçok bilim dalıyla birlikte çalışmalarını yürütmektedir. Paleontoloji bilim dalı, araştırmalarını yürütürken yeryüzünün farklı katmanlarında bulunan fosillerini inceleyerek, dünyada yaşamın var olduğundan beri yaşamış olan eski canlılar hakkında bilgiler edinme amacı gütmektedir. Bakıldığında geçmişte yaşamış olan canlıları araştırmak, paleontoloji biliminin birçok bilim dalıyla birlikte ortak bir şekilde çalışmasına neden olmuştur.

Bu bilim dalları, jeoloji, zooloji, taksonomi, moleküler kimya, jeomorfoloji, ekoloji, biyoloji, klimatoloji ve coğrafya gibi bilim dallarıdır. Çalışmalarını bir çok bilim dalıyla birlikte yürütmekte olan paleontoloji, çoğu zaman araştırmalarında modern bilim dünyasının natüralist bir bakış açısıyla benimsemiş olduğu evrimsel gelişim modelini esas alır. Paleontoloji biliminin bir diğer adı “fosil bilim”dir. Bu isim, fosillerle oldukça içli dışlı olmasından dolayı bu bilime verilmiştir. Biyoloji biliminin canlı diye tabir ettiği varlıkları inceleyen bu bilimin araştırmış olduğu canlıların çoğu, on binler hatta yüz binlerce yıl önce yaşamış olan canlılardır.

Onlardan kalan fosil kalıntıları sayesinde bu canlılar hakkında bilgiler edinilir. Geçmişi bu kadar önceye dayanan canlılar arasından ise akla ilk gelenler olan dinozorlar, paleontoloji biliminde incelenen canlılar arasında yer almaktadır. Jeolojik olarak farklı dönemlerde yaşamış olan canlıların taş kalıntılarını incelemek oldukça güç bir durumdur. Bu nedenle de paleontoloji, modern bilimin teknolojisinden oldukça sık yararlanmaktadır. Bu bilgiye göre, paleontoloji biliminin geçmişe oranla günümüzde daha fazla geliştiği de söylenebilmektedir.

Paleontoloji biliminde, incelenen eski canlıların çoğu ilkel olarak sınıflandırılmaktadır. Bunun nedeni ise evrim düşüncesidir. Yapılan araştırmalarla canlıların evrimsel gelişimi analiz edilmeye çalışılmaktadır. Araştırılan canlıların türlerini ve zaman içine yaşanan evrimsel gelişimi inceleyen bilim olan fosil bilim, aynı zamanda bu canlıların yaşam alanlarını, nasıl ortaya çıktıklarını ve de dünyadan nasıl silindiklerini de araştırmaktadır.

Çalışma sahası toprak altı olan paleontoloji, 20. yüzyılda ilim dalları arasına girebilmiştir. İki sahada inceleme ve araştırma yapmaktadır: 

1. Botanik paleontoloji (Paleofitoloji): Bitkiler aleminin fosillerini inceleyerek eski çağlarda yetişen bitkiler hakkında bilgi verir. Paleobotanik olarak da bilinir. 

2. Zoolojik paleontoloji (Paleozooloji): Hayvan dünyasının fosillerini ele alır. Geçmişle gelecek arasında bağ kurmaya ve bilgi vermeye çalışır. 

Paleontoloji bu şekilde araştırmalarıyla yer ilmi olan jeolojiye de yardımcı olmaktadır. Bu şekilde yapılan araştırmalar neticesinde tam olarak zamanımıza kadar gelebilmiş fosil zincirine rastlamak mümkün değildir. 
Paleontoloji ilminin ve bilginlerinin verdiği bilgilere göre her çeşit canlının kendi türü içinde değişebildiği, fakat bir canlının başka türe dönüşmediği kabul edilmektedir. Canlılarda paleontolojik devirlerde zamanla tekamül görülmekte, fakat bu değişmeler her türün kendi içinde olmaktadır.

Her çeşit canlının kendi türü içinde değişebildiğini, gerek paleontoloji mütehassısları ve gerekse“Yaratılış görüşü” taraftarları da kabul etmektedir. Ancak bu değişmenin, tekamülün tür sınırları içinde kaldığını ve bir canlının başka türlere dönmediğini ifade etmektedirler. Mesela, birinci zamandaki derisi dikenliler ne ise, şimdikiler de aynıdır. Derisidikenlilerin mutasyon ile omurgalı hale döndüğü görülmemiş ve buna ait bir fosil bulunamamıştır.

Halbuki, canlıların yapısında, en basitinden, en mükemmeli olan insana doğru, düzgün bir tekamül bulunduğunu, daha önce İbrahim Hakkı hazretleri, Marifetname kitabında, misaller vererek yazmış, fakat bunun, türlerin değişmesi demek olmadığını da bildirmiştir. Verilen bu bilgilere göre; Darwinizm ve diğer adıyla evrim teorisine dayanarak, insanların ve maymunların ortak bir kökten geldiğini kabul etmek, “insan maymundan türemiştir” demek yanlıştır ve paleontoloji ilminin araştırmalarını inkar etmektir. (Darwinizm)

Sözlükte "paleontoloji" ne demek?

1. Taşılbilim.

Paleontoloji kelimesinin ingilizcesi

n. palaeontology [Brit.], paleontology
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç