Otomasyon nedir?

Bir iş yerinde, iş verimini arttırmak amacıyla makinalaşma.

Otomasyon sonucu emekten tasarruf edilerek, üretimde belli hizmetler makinelere bırakılır. Bu makinelerin kullanılması sonucu üretim, sürekli, otomatik olarak ve herhangi bir müdahaleyi gerektirmeksizin gerçekleştirilmektedir.

Otomasyonun avantajları; maliyet düşüşü, kalite artışı, zamandan tasarruf ve iş kazalarının azalması olarak özetlenebilir. Buna karşılık otomasyon sonucu işletmelerin yatırım harcamaları artar ve işsizlik meselesi ortaya çıkar.

Sözlükte "otomasyon" ne demek?

1. Endüstride, yönetimde ve bilimsel işlerde insan aracılığı olmadan işlerin otomatik olarak yapılması, özdevin.

Otomasyon kelimesinin ingilizcesi

n. automation
Köken: Fransızca

Otomasyon ne demek? (Ekonomi)

(Automation) Önceleri insan emeği ile yapılan işlerin, mekanik aletler, bilgisayarlar ve kendi kendine çalışan makinalarla yapılması durumu. Bu kavram ilk başlarda, imalat sürecinde malzemenin bir makinadan diğerine otomatik biçimde aktarılmasını, her birinde üretimin belli bir bölümünün yapılarak, insan eli değmeden imalatın gerçekleştirilmesini ifadede kullanılıyordu. Zamanla, teknolojinin gelişmesiyle birlikte, buna otomatik iletişim ve denetim mekanizmaları da eklenmiştir, iletişim, bir makinanın veya üretim aracının bilgisayar programındaki talimatları izleyerek faaliyet göstermesidir. Otomatik denetim ise makinenin yaptığı işlerde önceden programlanana göre bir sapmanın ortaya çıkması durumunda, gerekli düzeltmenin kendiliğinden sağlanması durumudur. Bu son iki faaliyet günümüzde, insanın zihinsel çalışmasının yerini büyük ölçüde almış bulunmaktadır. Otomasyon, özellikle ikinci Dünya Savaşı’ndan sonra Batılı sanayileşmiş ülkelerde, verimliliğin hızla artmasına yol açmıştır. Fakat bu gelişmenin olumsuz etkileri de vardır. Bunların başında iş gücüne, özellikle vasıfsız emeğe olan talebi önemli ölçüde azaltması gelir. Bu şekilde ortaya çıkan işsizliğe Teknolojik İşsizlik adı verilir.

Otomasyon nedir? (Felsefe)

Üretim güçleri’ nin, toplumsal gelişme süreci; bu sürecin oluşumu içinde, hem kapitalizmde, hem de sosyalizmde bilimsel-teknik devrim’ in bir parçası olarak gelişen ve toplumsal içeriği mevcut üretim ilişkileri sistemi tarafından belirlenen, nitelikçe yeni tip çalışma araçları doğar. Bu sürecin sonucu olan otomatikleştirilmiş makina sistemleri, teknik’in gelişmesinde en yüksek basamağı oluştururlar.

Otomatikleştirilmiş makina sistemleri tekniğinin belirgin özelliği, üretim süreçlerinin, sevk ve idare süreçlerinin, enformasyon işleme süreçlerinin vb., insanın doğrudan etkisi olmaksızın, elektronik komuta ve ayar sistemlerine bağlanmış makina sistemleriyle yürütülebilmesidir. Bu alandaki insan faaliyeti, söz konusu süreçleri planlar, yönetir ve denetler. Otomatikleştirilmiş üretimde, işçi, doğrudan üretim sürecinin yanında yer alır, onu denetler, gözetir ve bilimsel olarak egemenliği altında tutar.

«İnsan üretim sürecinde bir denetçi, bir düzenleyici olduğu ölçüde, çalışma da artık üretim süreci içine o kadar çok hapsedilmiş görünmez. Artık, değiştirilmiş doğa nesnesini bir ara halka olarak kendisiyle nesne arasına süren işçi değildir o, işçi, bir sanayi sürecine dönüştürdüğü doğa sürecini kendisi ile nüfuzu altına aldığı inorganik doğa’ nın arasına araç olarak sürer. Üretim sürecinin baş etmeni (agent’ i) olmak yerine, üretim sürecinin yanında yer alır. Bu dönüşmede ne insanın kendisinin gerçekleştirdiği doğrudan çalışma, ne de değerlendirdiği zaman değil, onun genel üretim gücünün mal edilmesi, onun doğa anlayışı ve doğa’ nın bir toplum çişimi olan işçinin varlığı sayesinde denetim altına alınması, tek sözcükle toplumsal bireyin gelişmesi, üretimin ve zenginliğin büyük temel direği olarak görünürler.

(Marks) Bu nedenle otomasyon, tekniğin ve bilimin yüksek bir düzeyde olmasını, gelişmiş bir iş bölümünü ve üretimin ileri derecede yoğunlaşmasını ve makinalaşmasını gerektirir. Otomasyon, çalışmanın üretkenliğini büyük ölçüde artırma, giderleri azaltma ve mal sürümünü artırma olanağım sağlar.

Otomasyon, sosyalist toplumda somut koşullara göre, üretimin makinalaştırılmasıyla ve rasyonelleştirilmesiyle hazırlanıp eksikleri giderilen bir yönelimdir ve üretim güçlerinin gelişmesinde önemli bir yer tutar. Sosyalist toplumun maddi temel yapısının kökten değişikliğe uğramasına yol açar ve komünist toplumun maddi ve teknik temel yapısının kurulmasının vazgeçilmez bir yanıdır. Komünist toplumda üretimin karakteri, gittikçe gelişen karmaşık bir otomasyonla belirlenecek, otomasyon sayesinde maddi ürünlerde bolluk sağlanması, toplumsal bakımdan gerekli çalışma süresinin azaltılması ve çalışmanın üretkenliğinin bireylerin genel gelişimi için gerekli koşulların yaratılmasına olanak sağlayacak- düzeye yükseltilmesi mümkün olacaktır.

Otomasyon, daha sosyalist toplum koşullarında bu hedeflere yönelmiştir; sürekli olarak emekçilerin, işçilerin yaratıcı yeteneklerinin geliştirilmesine, sosyalist kişiliklerin yetkinleştirilmesine ve çalışmanın karakterinin ve içeriğinin sosyalizmin damgasını taşımasına katkıda bulunmak zorundadır. Emekçilerin çıkarları doğrultusunda ve emekçilerle birlikte planlı ve kapsamlı bir otomasyonu ancak ve ancak sosyalizm ve komünizm uygulayabilir; çünkü gerekli olan toplumsal, eğitsel ve zihinsel yetenekler yalnızca ve yalnızca sosyalist ve komünist toplumlarda mevcuttur ya da ortaya çıkabilir ve bunların toplumsal etkisi yalnızca ve yalnızca sosyalist ve komünist toplumlarda denetlenebilir.

Otomasyon, kapitalist toplumda üretim güçlerinin nesnel gelişme yasalarının bir ifadesi olarak gerçekleşir; ne var ki, kapitalist üretim ilişkilerinin mahiyeti gereği, finans sermayesi guruplarının ve tekellerin kar emellerine boyun eğer. Bu nedenle emeğin sömürülme derecesinin artması ve işçinin, sermayenin maddi-teknik üretim koşullarına bağımlılığı, işçinin yetişkinlik düzeyinin düşmesi, toplumsal güvensizliğin büyümesi vb. toplumsal sonuçların doğmasına yol açar, bu nedenle otomasyon kapitalist toplumun çelişkilerini keskinleştirir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç