Mal nedir?

Mal, ekonomide ve muhasebede sunulan hizmetin somutlaşmış halidir. Hizmetten farkı olarak, mal olarak nitelendirilen her türlü nesnenin dağıtımı yapılabilir, el değiştirebilir ve üreticiden tüketiciye aktarılır.

Bir yerden bir yere götürülmesi mümkün olan mala menkul (taşınır); niteliklerinde değişiklik olmaksızın taşınamayan mala gayrimenkul (taşınmaz) denir. Mal; ağırlık, hacim, satıh, uzunluk ve sayı ile ölçülmelerine göre beş türlüdür. Mülkiyete konu olmayan, yani mülk edinmeye elverişli bulunmayan şey mal değildir. Bu itibarla, bir buğday tanesi, rüzgar, hava, güneş ışınları, denizdeki balık, yerinde bulunan su veya toprak mal değildirler. Ancak, elektrik, havagazı ve şehir suyu mal sayılırlar.

Türk Medeni Kanunu'na göre mal: Arazi, madenler, binalar, tapu siciline müstakil ve daimi olarak kaydedilen haklar araziye bağlı gayrimenkuller mal sayılırlar. Mallar hukuki bakımdan maddi ve maddi olmayan mallar diye ikiye ayrılır. İster menkul, ister gayrimenkul olsun, elle tutulup gözle görülebilen mallara maddi mallar; ihtira beratı, alamet-i farika, ticaret ünvanı, telif hakkı... gibi dış alemde bir yer işgal etmeyenlerine ise; maddi olmayan mallar denir.

İnsanların doğumundan ölünceye kadar pek çok şeye ihtiyacı vardır. İnsanların gece gündüz demeden çalışmaları, ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilme gayretinden kaynaklanır. İşte iktisadi bakımdan ihtiyaçları gideren vasıtalara “mal” denir. Bunlardan bir kısmı tabiatta bol miktarda mevcuttur. Hava, akarsular, güneş ısı ve ışığı gibi. Bunlar hayat için zaruri olmasına rağmen, emek ve gayret göstermeksizin elde edilebildiği için iktisadi olarak mal sayılmazlar.

Temin edilebilmeleri için emek ve çaba harcanmasını gerektirenler iktisadi mallardır. İktisadi mallar, az bulundukları için iktisadi değer taşırlar. İktisadi mallardan bir kısmı doğrudan doğruya ihtiyacı giderirler ki, bunlara “tüketim malları” denir. Bir kısmı ise ihtiyaçları giderecek malların üretiminde kullanılırlar. Bunlara da “üretim malları” denir. 
Devletin fonksiyonlarını gerçekleştirebilmek maksadıyla, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak sahip olduğu mallara amme (kamu) malı denir.

Devletin kamu hizmetlerine tahsis ettiği, hizmetin yürütülebilmesi için zaruri malları vardır. Okullar, hastaneler, Devlet daireleri ve içlerindeki her türlü alet, edevat ve cihazları gibi. Devletin, herhangi bir tahsis işlemine gerek duymadığı, herkesin yararlanmasına açık olan kamu malları da vardır. Özel mülkiyet dışında bulunan kamu arazisi, göl, nehir, deniz, dağ gibi yerler böyledir. Mal beyanı: borçlu olup icra takibi altında bulunanlar, kendisi ve üçüncü kişiler nezdinde bulunan mal varlıklarını borca itiraz etmediği takdirde, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde İcra Dairesine bildirmek mecburiyetindedirler.

Mal beyanında bulunmaz veya gerçek duruma aykırı beyanda bulunurlarsa hapisle cezalandırılır. İcra ve İflas Kanunu'na göre mal beyanında, borçlunun mal, alacak ve haklarından borcuna yetecek miktarının cins, mahiyet ve miktarı, her türlü kazanç ve gelirleri, yaşayış tarzına göre geçim kaynakları ve borcunu nasıl ödeyebileceği İcra Dairesine bildirilir. Ayrıca devlet memurluğuna girişte de kişilerden mal beyanında bulunmaları istenir. İslam Hukukunda “mal” ile ilgili hükümler en geniş ve en açık şekilde düzenlenmiştir. İslamiyette mal kötülenmemiştir. Mal sahibi olmak emir ve teşik edilmiştir. Birçok ibadetin mal ile yapılacağı bildirilmiştir. Yalnız haram edilen yollardan kazanılan mal kötülenmiştir.

Sözlükte "mal" ne demek?

1. Bir kimsenin ya da bir tüzelkişinin iyeliği altında bulunan, taşınır ya da taşınmaz varlıkların tümü; bayağı, aşağılık, kötü kimse.
2. Alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası, tüccar malı, emtia; esrar ya da kaçak madde.
3. Birinin iyeliği altında bulunan büyükbaş hayvanların tümü.

Cümle içinde kullanımı

Mal vardı, mülk vardı. At vardı, araba vardı.
- Ö. Seyfettin

Mal kelimesinin ingilizcesi

pref. bad; wrong; abnormal
n. time; one time; stain, taint, permanent mark
v. picture, paint, draw; describe, depict, portray
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç