Kitap Nedir ?

Bir kenarından birleştirilmiş olarak dış yüzeyine cilt şeklinde bir kapak takılmış(bu malzemeler parşömen, kağıt vb. malzemelerden üretilmiş olabilir) ve içeriğinde yer alan sayfaların üzerine baskı yapılmış bir bütünü ifade etmektedir.

Bir yapıtın bir bölümüne ya da tamamını kapsayacak şekilde kendisine de kitap denilebilir. Bilimsel alanda, felsefe alanında, edebiyat alanında ve daha pek çok biçimde örneklendirilebilecek şekilde bütünsel olarak piyasaya sunulmuş bu ciltli nesnelere genel yapısı itibariyle kitap denilmektedir. Günümüz koşullarında teknoloji çağını yaşıyor olmamız neticesinde kitaplar artık sadece yazılı basımlar olarak değil, internet ortamında da okuyucuların hizmetine sunulmaktadır. Bu tür kitap sunumlarına da “e-kitap” denilmektedir.

Kitabın sözlük anlamı nedir ?

Kitap sözcüğü, kelime kökeni olarak Arapçadan gelmektedir. Asıl kökü “yazmak” anlamına gelen “ketebe”den gelmektedir. Türkçeye çevirilmiş hali “bitig”, “betik” ya da “bitik” olarak da isimlendirilebilmektedir. Örneğin; 1072 yılında Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılan “Divan-ı Lügati’t Türk” eserinde (bu eser Türkçe-Arapça sözlük şeklinde yazılmıştır) kitap kelimesinden “bitig” olarak bahsedilmiştir. Bunun dışında daha da eski olan ve Göktürklerin zamanından kalan Orhun Yazıtları’nda da kitap kelimesi aynı şekilde “bitig” olarak anılmıştır.

Kitap ne işe yarar?

Dünyanın her yerinde, kitap okuyor olma durumu insanlığın hem kişisel gelişimini hem de genel olarak uygarlaşmasını sağlayan en temel yapı taşlarından bir tanesidir. Kitap okuma alışkanlığı; bireylerin fikirsel dünyasını ve hayal gücünü geliştirmekte, bilgi olarak kendine her daim yeni şeyler katmasına yardımcı olmakta, yeni kelimeler öğrenmesini sağlamakta; kısacası her yönden kendine bir birikim yapmasına yardım etmektedir.

Okumak eylemi, zaten temel olarak kişiyi bilgi sahibi olmaya ve kendisine bir şeyler katmaya giden temel yoldur. En kolay öğrenme biçimi ve en bireysel kişisel gelişim aracı kitaplardır. Gelişmiş ülkelere bakıldığında, bu kadar modernize olunabilmesini ve çağdaş uygarlık seviyesine çıkılabilmesini sağlamak adına en temel öğe olarak kitap okuma alışkanlığıyla kazandıkları görülmüştür. Bireylerin kişisel birikimlerini elde etmelerinde %55’lik bir oran okudukları kitapların etkisi olduğunu kabul etmektedir.

Bunun yanında gelişmekte olan ve gelişmemiş toplumlarda ise durum tam tersidir. Eğitimsiz ve kültürsüz kalınmasının başlıca nedenleri arasında tabi ki kitap okumamak bulunmaktadır. Çünkü bu tip toplumların genel yapısında kendi gelişim ve deneyimlerini kazanmak yolunda kitap çok önemsiz bir öğedir. Kitap okumadıkları için bilgi akışları hep eksik kalmakta, kitap okumaya ayıracakları süreçleri bunun yerine hayatta kendilerine hiç bir katkı sağlamayacak bir takım işlerle uğraşmaya ayırmayı seçmiş bulunmaktadırlar.

Kitabın Tarihçesi

Günümüz koşullarına gelinceye dek, bugüne kadar geçirilmiş bilim ve teknik süreçlerinde tüm bu gelişimlerden kaçınılmaz olarak kitaplar da etkilenmiş; her yenilik kitaplara hammadde yeniliği ve muhteva yeniliği gibi pek çok değişikliğe uğramıştır. Matbaanın keşfine kadar kitaplar sadece halk arasında belli bir kesime hitap ediyorken, matbaa ortaya çıkartıldıktan sonra normal şekilde günlük hayatta da görülebilir bir parça olmuştur. Daha sonrasında halk arasında okuma yazma oranının arttırılması, kitaba duyulan ihtiyacı da arttırarak kitapçılık sanayisin gelişmesinin de önü açılmıştır.

Tarih sürecine bakıldığında, günümüze kadar gelen kitabın ilk oluşumundan bugünlere değin ne değişikliklerden geçtiğini anlayabilmek mümkün olmaktadır. Dönemin koşullarına bağlı olarak kullanılan malzeme ve kullanılan yazı şekilleri kitaplar üzerinde değişiklik göstermiştir. Kağıt maddesi icat edilmeden önce, yazılar tahta üzerine; kil tablet üzerine, taş üzerine ya da maden üzerine yazılmıştır. Hititler ve Sümerlerin kil tablet üzerine yazı yazdığı bilinmekte, Çinlilerin yazı için ipek kumaş kullandıkları bilinmekte ve Nil kıyılarında da yaprak şekline dönüştürülmüş papirüs lifleri kullanıldığı öğrenilmiştir.

İnsanlık adına bulunmuş olan ilk kitap milattan önce 2700 yılında, eski Mısırlıların yazdığı bilinen adak, dua vb. konuların işlendiği dini bir eserdir. Bu eserin ismi “Ölüler Kitabı”dır. Burada kullanılan kitap malzemesinin de ağaçtan bir silindire sarılmış ağır papirüs tomarları olduğu söylenmiş, yalnız bir yüzüne fırça yardımıyla yazı yazıldığı da eklenmiştir. Sonrasında milattan önce 7. yüzyılda papirus malzemesi Mısır’dan Yunanistan’a oradan da Roma’ya geçmiştir.

Roma’ya geçtikten sonra milattan önce ikinci yüzyılda Romalılar papirüsü 15 metre uzunluğunda, otuz santim genişliğinde bir parça haline getirmişler; papirüsü direkt tomar olarak kullanmaya başlamışlardır. O dönemlerde nadir de olsa halka açık kitaplıklar bulunmaktaydı ve bu kitaplıkların sahipleri kitap ithal ederek ve ihraç ederek bir dönem ticaret ağı oluşturmuşlardır.
Kitabın gelişim evresi

Zaman içerisinde papirüs üretimi hem pahalanınca hem de azalınca; öte yandan papirüs malzemesinin nemden dolayı nemden bozulması, yanıcı bir madde olduğunun keşfedilmesi ve bir de Mısır’da üretilmekte olan papirüsün Mısır dışına çıkarılmasının yasaklanması papirüsün bırakılmasına ve yavaş yavaş başka yeni bir malzeme aranmasına sebep olmuştur.

Sonuç olarak bu süreçlerin toplamında, kitapların gelişmesinde üç ana nokta bulunmaktadır. Bunlardan ilki, ulusların genelinde farklı büyük ilahi dinlerin ortaya çıkması olmuştur. Dini ekollerin yayılması ve bunları bir eğitim aracı olarak var edilmeye çalışılması, kitaplar sayesinde yayılmaya çalışılmış ve böylelikle kitap sanayisinin kurulup yaygınlaşmasına vesile olmuştur.

İkinci gelişme noktası olarak kağıdın keşfedilmesi ve papirüsün yerine kullanılmaya başlanmasıdır. İlk olarak Türkistan’da ve Çin’de kullanılmaya başlanan kağıdı geri kalan toplumlarda tanıyan ve bilgisi olan pek fazla birey bulunmamaktaydı. Bunun yanında üretilen kağıtların malzeme olarak bir kısmı ipekten elde edildiğinde de oldukça pahalı maliyetler yaratmaktaydı. Ancak bir süre sonra kağıdın üretiminde paçavraların kullanılmaya başlaması maliyeti en aza indirmiş, üretimin daha fazla miktarda yapılmasını sağlamış ve en önemlisi kağıt maddesi Avrupa’da tanınmaya başladığından ötürü üretim sıklığı meydana gelmiştir.

Böylelikle ucuz ve fazla üretim insanların bir kitap sahibi olmasını çok daha kolay hale getirmiş, kitapların neredeyse tamamının parşömen yerine kağıttan üretilmeye başlanmasını sağlamıştır. Bununla birlikte her ne kadar üretim kolaylaşsa da, yeterli teknik imkan bulunmadığından yine de az zamanda çok fazla kitap üretilme şansı bulunmamıştır. Sadece malzeme daha ucuz olduğundan daha çok kitap meydana getirebilecek koşullar oluşmuş, zaman olarak pek de değişen bir koşul olmamıştır.

O dönemde kitapların çoğunluğu el yordamıyla çoğaltılarak oluşturuluyordu. Kopyalama sistemi şeklinde oluşturulan bu sistemde, “katipler sınıfı” denilen sınıf kitapları oluştururken harf baskısı yapmak yerine resmetmeyi tercih etmekteydiler. Günümüzde kaligrafi olarak anılan “hüsn-ü hat” sanatı o dönemlerde ortaya çıkmış ve kitapları bu şekilde süslemek “tezyin sanatı” olarak anılmıştır.

Son olarak söyleyebileceğimiz en önemli gelişme ise matbaanın keşfedilmesiyle birlikte yaşanmıştır. En önemli gelişmenin bu gelişme olarak kabul edilmesinin ana nedeni, kitapların bu keşif sonrasında günümüze kadar gelebilme imkanlarına sahip olmasıdır. Matbaanın keşfiyle birlikte kitaplar konusunda en büyük elde etme sıkıntısı ortadan kalkmış; yazarak çoğaltma durumu ortadan kaldırılarak seri bir şekilde çoğaltma kısmına geçilmiştir. Bununla da birlikte hem kağıt sanayisinde hem de baskı sanayisinde yenilikler ard arda gelmiş, maliyet oldukça düşürülebilmiştir. Sağlanan tüm bu kolaylıklar sayesinde de insanların istedikleri bir kitaba sahip olma imkanları çok daha rahat hale gelmiştir. Günümüzde gelinen nokta her insanın her istediği alanda her türlü kitaba ulaşabilme imkanı (ister satın alarak, ister kütüphanede okuyarak, ister internetten okuyarak) bulabilmesi durumu olmuştur.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç