Kdv (Katma değer vergisi) nedir?

Kdv'ye açıklamadan önce vergi nedir önce bir ona bakalım. Vergi; Devletin gerçek ve tüzel kişilere yüklediği ekonomik yükümlülük olarak tanımlanmaktadır. Vergiyi anladıysak şimdide bir vergi çeşidi olan kdv'nin ne olduğuna bir bakalım.

Kısa adı Kdv olan Katma değer vergisi Ülkemizde yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim alanın teslim edene ödediği vergi, malın üretiminden tüketimine kadar geçen süre içinde kazandığı katma değer üzerinden alınan ve vergimatrahından düşülmesine imkan veren veya her aşamadaki katma değeri vergileyen bir yayılı muamele vergisidir diye tanımlayabiliriz.

1984 yılında kabul edilen 3065 sayılı kanuna göre uygulanır. Katma Değer Vergisi tüketim vergisi niteliğindedir. Satıcılar mal ya da hizmeti satarken Kdv’yi tüketiciye yansıtmakta ve Kdv’nin asıl yüklenicisi mal ya da hizmeti satın alan nihai tüketici olmaktadır.

Hesaplanan Kdv nedir?

Mal ve hizmet teslimi yapan tacirler teslim sırasında fatura vb. belgeler düzenlerler. belge üzerinde görünen mal ve hizmet bedeli ile KDV tutarını, teslim ettikleri kişilerden tahsil ederler. Bu Kdv'ye "Hesaplanan Kdv" denilmektedir.

Kdv (Katma değer vergisi) kimlerden alınır?

1- Ticari, sanayi, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler.

2- Her türlü mal ve hizmet ithalatı yapanlar.

3- Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler: Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri.

4- Spor-toto oynanması, Piyango tertiplenmesi, at yarışları ve talih oyunları tertiplenmesi ve oynanması.

5- Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler.

6- Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar.

Kdv (Katma değer vergisi) Beyannamesi ne zaman verilmektedir?

Kdv (Katma değer vergisi) Beyannamesi (aylık olanlar) takip eden ayın 24. günü akşamına kadar verilmelidir.

Kdv (Katma değer vergisi) ne zaman ödenir?

Kdv (Katma değer vergisi), beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenmelidir. Tabi bu Kdv mükelleflerinin vergi idaresine vergiyi ödeme zamanıdır. Tüketici mal ya da hizmeti alırken zaten bu vergiyi gerçek yüklenici olarak malın fiyatı içerisinde ödemiş bulunmaktadır.

En düşük Kdv (Katma değer vergisi) hangi ürünlerden alınmaktadır?

En düşük Kdv (Katma değer vergisi) Ekmek ve un mamulerine uygulanır. Ekmek ve un mamulerine %1 sembolik bir Kdv uygulanır.

Kdv (Katma değer vergisi) nasıl hesaplanır?

Örnek: 400 TL'lik bir malın %18 Katma değer vergisi ne kadardır?

400 x 1.18 = ( 400 x 18 ) / 100 = 72 TL KDV tutarıdır. Malın Kdv dahil fiyatı 472 TL'dir.

Örnek: 472 TL fiyatı olan ve bu fiyata % 18 Kdv dahil olan malın Kdv tutarı nedir?

472/1.18= 400 400*0.18=72 TL

Sözlükte Kdv ne anlama gelmektedir?

Katma değer vergisi'nin kısaltılmışı.

Kdv ne demek? (Ekonomi)

(KDV- Value Added Tax) Mal ve hizmetlere ilk üretim aşamasından, nihai tüketime kadar her aşamada uygu lanan bir dolaylı vergi. modem bir vergi olarak bilinir. Avrupa Topluluğu ülkeleri dolaylı vergiler alanında Katma Değer Vergisi uygularlar. Türkiye de 1985 yılı başından itibaren bu vergiyi uygulamaya başlamıştır. KDV, vergiye tabi malın (veya hizmetin) satış değeri ile onun üretiminde kullanılan mal ve hizmetlerin değeri arasındaki farka, yani yaratılan katma değere uygulanır. Bu uygulama her aşama için yapılır. Satıcı, sattığı mal ve hizmetlere KDV’yi uygulayarak malını o oranda yüksek fiyattan satar. Satıcı, bu şekilde alıcıdan tahsil ettiği verginin Vergi İdaresine ödenmesinden sorumludur. Ancak o da ödediği KDV yi, ödeyeceği KDV tutarından indirme hakkına sahiptir. Onun müşterisi de aynı yolu izleyecek, dolayısıyla vergi ileriye, nihai tüketiciye doğru yansıtılmış olacaktır. Diğer bir deyişle, her satış aşamasında vergi, yüksek fiyatlar şeklinde ileriye doğru aktarılmaktadır. Değişim zincirinin son aşamasında bulunması dolayısıyla nihai tüketici tüm vergi yükünü üstlenmiş olacaktır. Zincirin daha önceki aşamasında yer alan satıcılar, her hangi bir vergi yükü üstlenmiş olmazlar, yalnızca vergiyi tahsil eden birimler olarak görev yaparlar. KDV, farklı mal ve hizmetlere farklı oranlarda uygulanır, bazan da sıfırdır. Türkiye’de Katma Değer Vergisi, 3065 sayı ve 25.10. 1984 tarihli Katma Değer Vergisi Kanunu ile kabul edilmiştir. Bu şekilde, çeşitli yasalarla düzenlenmiş olan dolaylı vergilerin tek bir yasada düzenlenmesi amaçlanmıştır. KDV şu gibi vergi yasalarını kaldırarak onların yerine geçmiştir : 6802 sayılı gider Vergileri Kanunu (Banka ve Sigorta muameleleri vergilerine ilişkin hükümleri hariç), 2456 sayılı İşletme Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Finansman Kanunu’nun Spor Toto Vergisine ilişkin hükümleri, 6747 sayılı Kanunun Şeker İstihsal Vergisi’ ne ilişkin hükümleri. KDV yasasına göre (madde 1), KDV’nin konusu Türkiye’de yapılan her türlü, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerdir. Aynı şekilde, ithal edilen malların teslimi de KDV’ye tabidir. Malm teslimi veya hizmetin yapılması ya da fiili ithalatın gerçekleştirilmesi ile, vergiyi doğuran olay ortaya çıkmış olur. Dolayısıyla, mal teslimi ve hizmet ifası durumlarında bu işlemleri yapanlar, ithalatta mal ve hizmet ithal edenler vergi mükellefidirler. Ancak, ihracat teslimleri, transit taşımacılık işleri, petrol arama faaliyetleri, diplomatik temsilcilere yapılan teslimler istisna edilmiştir. Verginin matrahı teslim ve hizmet işlerinde bunların karışıklığı olan bedel, ithalatta CİF fiyattır. KDV oranları, mal gruplarına göre yüzde 3 ile yüzde 15 arasında değişir. Aksine hüküm bulunmadıkça, mükellefler Gerçek Usulde vergilendirilir. Ancak gelir vergisi Kanununa göre, kazançları götürü usulde belirlenen ticaret ve serbest meslek erbabı Götürü Usulde vergilendirilir. KDV, prensip olarak mükellefin yazılı beyan üzerine tarholunur. Vergi matrahı, mükellefin iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesine yatırılır. Beyanname vermek zorunda olanlar ile vergi kesmekle sorumlu bulunanlar, bir vergilendirme dönemine ait Katma Değer Vergilerini beyanname süresi içinde öderler. İthalden ahnan KDV gümrük vergisi ile birlikte ödenir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç