İpotek nedir?

Rehin hukukuna ait bir terim. Rehin vermek, bir sebepten dolayı bir şeyi hapsetmek, alıkoymak demektir. İpotek; arsa, bina gibi gayrimenkul (taşınmaz) bir malın, doğmuş veya ileride doğabilecek bir borca karşılık, alacağın teminat altına alınabilmesi için tapuya şerh edilmesi suretiyle, bir sözleşme sonucu ortaya çıkan gayrimenkul mal rehinidir. İpotek, ayni bir haktır. Borca karşılık teminat olarak gösterilen gayrimenkulün, borçluya ait olması şart değildir. Mal sahibinin ipotek edilen gayrimenkul üzerinde zilyetliği (elde bulundurma ve faydalanma hakkı) devam eder.

İpotek, tarafların serbest iradesiyle yaptıkları sözleşmenin tapu siciline kaydedilmesiyle resmi bir nitelik taşır. Alacaklıya verilen bir "ipotek belgesi" düzenlenir. Medeni Kanun’unun 807. maddesinde adı geçen kimseler kanundan doğan bir hak sebebiyle, borçlunun gayri menkulü üzerinde ipotek tescili istiyebilirler.

Borcun ödenmesi, takası veya ibrası yollarından birisi ile ipotek sona erer. Ayrıca borcu ödeyenin, tapudaki ipotek kaydının silinmesini yazılı olarak istemesi de şarttır.

İslam hukukunda: Rehin ve ipotek hükümleri, Mecelle’nin 701-761. maddelerinde düzenlenmiştir. Rehin veya ipotek, ödenecek mal karşılığı olarak, bir malı, alacaklıda veya başka adil (güvenilen) bir kimsede emanet bırakmaktır. İpotek, menkul (taşınır) ve gayri menkul mal üzerinde kurulabilir. İslam dini, ipotek edilen maldan, alacaklının faydalanmasını şart ederek ödünç verilmesini faiz kabul etmiştir.

Sözlükte "ipotek" ne demek?

1. Taşınmaz bir malın borca karşılık güvence oluşturması, tutu, rehin.

İpotek kelimesinin ingilizcesi

n. mortgage, hypothec, lien, security, charge, encumbrance
Köken: Fransızca

Ipotek ne demek? (Ekonomi)

(Mortgage, hypothek) Kelime olarak Fransızca "hypotheque" den dilimize geçmiş. Gayri menkul rehnine ipotek adı verilir. Diğer bir deyişle, kişisel bir alacak hakkını güvenceye bağlamak amacıyla taşınmaz mallar üzerinde kurulan rehin hakkına ipotek denir. Örneğin konut kredilerinde, konutun borca karşılık alacaklıya ipotek edilmesi gibi. Mülkiyet borçluya aittir, ancak alacağın ödenmemesi durumunda ipotekli taşınmaz, icra yoluyla sattırılarak alacak tahsil edilebilir. Yasalarımıza göre ipotek, taşınmaz üzerindeki rehin hakkının tapu siciline tesçil edilmesi ile doğar. İpotek kurulmadan önce, taraflar aralarında bir "rehin sözleşmesi" yaparlar. Sözleşme ile borçlu malik, taşınmazı üzerinde, alacaklı yararına ipotek kurulmasını kabul eder. Rehin sözleşmesi Tapu Sicil Muhafızlığında resmi şekilde yapılır. Kurulan ipotek tapu kütüğünde belirlenmiş bir derecede bulunur. İpotekli malın icra yoluyla satışında birinci dereceden ipotek hakkına sahip olanlar, ikinci derecede hakka sahip olanlara göre öncelikli durumdadırlar. Ödeme veya başka şekillerde alacağın kalkması sonucu ipotek kaydı silinir. Fert veya kuruluşlar, gayri menkul satmalımı için, uzun - vadeli borç alır ve karşılığında bu gayri menkulleri ipotek ettirirler. Bunlara İpotekli Borçlar adı verilir. Batılı ülkelerde ipotek kredilerinin oluşturduğu İpotek Piyasaları vardır. Bu piyasalar ipotekli kredi veren mali kuramlardan oluşur. Bunlar arasında ticari bankalarla tasarruf sandıkları ve sigorta şirketleri önemli yer tutar.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç