İktisat nedir?

İnsanların malları istihsal (üretim) etmek ve bunları istihlak (tüketim) edilmek üzere toplumun çeşitli üyelerine dağıtmak için kıt veya sınırlı istihsal kaynaklarının (toprak, işgücü, makina gibi sermaye malları) ne şekilde kullanıldıklarını inceleyen bir bilim.

Para kullanılarak veya para kullanılmadan, insanlar arasında mübadele muamelelerine sebep olan faaliyetlerin tetkiki. Servetin incelenmesi. Kısaca üretim ve tüketim faaliyetlerinin nasıl düzenlendiğinin incelenmesi, şekillerinde de ifade edilebilir. İktisat, sosyoloji, siyaset ilmi, psikoloji ve antropoloji gibi ilimlerle de çok yakın münasebet içerisindedir. İktisat, tarihi tetkiklerden geniş ölçüde faydalanır. İktisatla ilgili çeşitli konular arasında istatistiki bilgilerin özel bir önemi mevcuttur. İhtimal ve istatistiğe ait matematik metodların en önemli tatbikatı iktisat sahasındadır.

Temel iktisat prensiplerinin anlaşılmasında en önemli faktör ise ampirik delillerin dikkatli bir şekilde tahlil edilmesidir. İktisat, kendisi ile ilgili sosyal ilimlerin muhteviyatından istifade ettiği gibi diğer sosyal ilimler de iktisattan faydalanmaktadır. Genel manada iktisat şu soruların cevabını aramaktadır: Hangi mallar ne miktarda üretilmelidir? Bu mallar ne suretle istihsal edilecektir? Bu mallar kimin için istihsal edilecektir?

İktisatın sahasına giren ana mevzular

İktisadi hayatın temel olayları ve müesseseleri; kullanılan aletler; milli gelir, milli gelirin bu faktörlerle olan bağlantıları refah ve depresyonların sebep ve neticeleri; tasarruf ve yatırımların karşılıklı tesirleri; satınalma gücünün gelir ve istihdama tesir etme durumları; para siyaseti ile maliye siyasetinin ilişkileri, sebep ve sonuçları; iktisadi gelişme ve iktisadi büyüme; kalkınmada ekonomik denge, optimum denge; rekabet şartları; arz talep durumları; milli gelirin teşekkülü; fiyatların tahlili (Mikro İktisat); gelir bölüşümünün tahlili, sebep-sonuçları; ücretler; kar, faiz ve rant; milletlerarası ticaretin, ekonomik ilişkilerin tahlili, ülkelerin ekonomik yapılarının (gelişmiş, azgelişmiş, gelişmekte olan) sebep ve neticeleri bakımından incelenmesi, enflasyon, deflasyon vs. gibi konular iktisat ilminin inceleme sahası içinde bulunmaktadır.

Sözlükte "iktisat" ne demek?

1. Ekonomi.

İktisat kelimesinin ingilizcesi

n. economy
Köken: Arapça

Iktisat ne demek? (Ekonomi)

(Economics) Kökeni Arapça’daki "kasd" kelimesidir. Şu gibi anlamlara gelir: (a) Aşırı gitmeme, aşırı davranmama, (b) Tutum, tutma. (c) Biriktirme, artırma, (d) Ekonomi Bilimi. Buna göre "iktisadi" iktisatla ilgili ya da ekonomik, "iktisadiyat" ise iktisatla ilgili, durum, iktisatla ilgili şeyler, iktisat bilgisi, tutum gibi anlamlar ifade etmektedir.

Yorumlar

Ayrom 04.01.2017
Merhaba ijtisatın ekonomi olduğunu bilmem çok işe yaradı sos sınavı olacağız saol.
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç