Ict nedir?

Ict kavramı İngilizce "Information and Communication Technology" kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Türkçe'de "Bilgi ve İletişim Teknolojileri" anlamına gelmektedir.

Ict; Bilgi teknolojileri ve iletişim teknolojileri terimlerini tek bir çatı altında toplayan ve bu teknolojiler arasındaki ilişkiyi vurgulayan bir terimdir.

Ict, bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan her türlü görsel, işitsel basılı ve yazılı araçlardır.

Ict sektörü, ekonomik olarak sürekli gelişen iş dünyasını doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemek suretiyle özellikle ekonominin ve sosyal yaşamın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir.

Türkiye, bu sektörün gelecekteki rolünün günümüze kıyasla çok daha önemli olacağının farkındadır. Bu gelişme ve büyümenin beraberinde getirmiş olduğu çağın gereklerine uygun çözüm arayışları ve günümüz ekonomik ve sosyal yaşamının bu en güncel ve hızlı çözümlere bir an önce erişebilmesi, Ict sektörünün temelini oluşturmaktadır; zira bu çözüm arayışlarında hem zamanın hem de maddi kaynakların en verimli düzeyde kullanılması esastır. Bu açıdan, Türkiye son yıllarda Ict sektörüne olan ilgisini daha da artırmış ve gelecekte sektör üzerinde söz sahibi olmak için gerekli çalışmaları başlatmıştır.

Bilginin toplanmasını, işlemesini, depolanmasını, lar aracılığı ile bir yerden bir yere iletilmesini sağlayan Ict'yi de kapsayan bütün teknolojiler "bilgi teknolojisi" olarak adlandırılmaktadır. İletişim teknolojisi, mesajların bir yerden bir yere hızlı iletilmesine olanak sağlamakta, bilgisayar teknolojisi ise hesaplama ve bilgi işleme yeteneklerimizi milyonlarca kere artırmaktadır.

Ict kavramı hangi amaçla kullanılmaktadır?

1980'lerde başlayan dijital yakınsama sürecinde, metin, ses ve görüntü bilgisayarlar tarafından dijital ortamda işlenmeye başlamıştır. Buna paralel olarak telekomünikasyon sistemlerinin de dijitalleşmesi ile birlikte dijital verilerin ve enformasyonun iletimi olanaklı hale gelmiş; bilgi teknolojileri ile iletişim teknolojileri iç içe geçmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojileri terimi, bu yakınlık ve bağımlılığı belirtmek amacıyla kullanılmaktadır.

Ict'yi meydana getiren başlıca alanlar

1. Ürün ve imalat teknolojileri alanı;

a. Dijital aygıt geliştirme ve üretimi.

b. Dijital araç-gereç geliştirme ve üretimi.

c. Dijital malzeme geliştirme ve üretimi.

2. Hizmet teknolojileri alanı;

a. Telekomünikasyon hizmetleri geliştirme ve üretimi.

b. Ağ hizmetleri geliştirme ve üretimi.

c. Yayıncılık hizmetleri geliştirme ve üretimi.

Türkiye'nin 2023 yılı Ict hedefleri

1. Geniş bant abonelerinin sayısının 30 milyona çıkarılması

2. 14 milyon haneye 1000 Mbps hızında internet bağlantısı sağlanması

3. Sektörün GSYİH içindeki payının % 2,9’dan % 8’e çıkarılması

4. E-dönüşüm alanında en büyük 10 ülkeden biri haline gelmek

5. Nüfusun % 80’ine bilgisayar kullanma becerisi kazandırılması

6. TGB’lerde faaliyet gösteren şirket sayısının 5500’e; çalışan sayısının 65.000’e; ihracatın ise 10 milyar ABD dolarına yükseltilmesi

7. Ict sektörü büyüklüğünün her yıl yaklaşık % 15 oranında bir pazar büyümesi ile 160 milyar ABD dolarına ulaştırılması

8. Ar-Ge harcamalarının GSYİH payının % 0,85'ten % 3’e çıkarılması

Ict'nin eğitimde yarar ve amaçları

Bilgi teknolojisi öğrenme ortamına temel teşkil etmektedir ve toplumdaki bireylerin yaşam boyu sürekli eğitim görmelerine bilgi dağarcıklarını ve ufuklarını genişletebilmeleri de, mesleklerine yönelik yeni beceriler kazanmalarında, uzak kırsal yörelere de eğitim olanaklarının götürülmesinde ICT'nin katkıları göz ardı edilmeyecek kadar büyüktür.

Bu yararlardan bazıları şunlardır:

1. Toplum, okul, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki işbirliğini, bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak geliştirmek. Öğrenme ortamlarını, eğitimsel yazılımlar, elektronik referanslar, uygulama yazılımları ve eğitsel oyunlarla desteklemek; böylece eğitimin kalitesini arttırmak.

2. Bilgi teknolojisi araçlarını her kademedeki öğrenme ortamlarına entegre etmek.

3. Her öğrenciye eğitim hayatı boyunca her türlü gelişmiş bilgi teknolojisi araçlarına ulaşma imkanı sağlamak.

3. Doğru zamanda ve doğru yerde, doğru bilgi teknolojisi aracı kullanım yeteneğini bütün öğrencilere kazandırmak. Bilgi teknolojisi araçları ile bilgiye ulaşma, problem çözme, bilginin işlenmesi ve sunulması becerilerini bütün öğrencilere kazandırmak ve onlara günlük hayatta bilgi teknolojisi araçlarını nasıl kullanabileceklerini öğretmek.

4. Öğrenciyi pasif öğrenme ortamlarından kurtararak kendi kendine aktif bir şekilde öğrenme yeteneği kazanmasını sağlamak.

5. Öğrencilerin, interneti, çizim programlarını, kelime işlemcileri, elektronik tablolama ve sunum yazılımları gibi araçlar kullanmalarını sağlamak.

6. Bilgisayar öğretmenlerinin, ders planlarını hazırlama, derslerini uygulama, ölçme-değerlendirme araçlarını geliştirme, not verme, eğitsel materyallerini hazırlama ve kendilerini geliştirme amaçlı olarak kullanmalarını sağlamak.

7. Okul yöntemlerinin veri tabanları, kelime işlemci, sunum yazılımları vb. bilgi teknolojilerini kullanarak idari işlerin kolaylaştırılmasını ve daha etkin hale getirilmesini sağlamak.

8. İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin işlevlerinin bilgi teknolojisi desteğiyle yürütülmesi için bir yönetim bilgi sistemi kurmak gibi amaçlar doğrultusunda kullanmak.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç