Sözlükte "hisse senedi" ne demek?

1. Ortaklık anamalının belirli bir parçasını değerlen-diren belge, pay belgiti, aksiyon.
2. Anonim ya da komandit ortaklıklarda, ortaklık anamalının birbirine eşit bölümlere ayrılmış parçalarından her birinin karşılığı olmak üzere, yasada gösterilen özelliklere uygun olarak düzenlenmiş değerli belge, pay belgiti, aksiyon.

Hisse senedi kelimesinin ingilizcesi

n. share, stock, share certificate, stock certificate

Hisse senedi ne demek? (Ekonomi)

(Shares, stocks) Sermaye şirketlerinde, şirket sermayesi birbirine eşit değerde paylara bölünür ve bu paylardan her birini temsil etmek üzere kanunda gösterilen şekil şartlarına uygun olarak hisse senetleri çıkartılır. Hisse senetleri de tahvil gibi sermaye piyasasında alınır ve. satılırlar. Ancak bunlar tahviller gibi borç senedi değildir. Yani hisse senedini satın alanlar şirkete borç vermiş olmayıp, şirket üzerinde mülkiyet hakkı elde ederler. Hisse senetleri, sermayesi paylara bölünmüş Komandit Şirketler ve Anonim Şirketler tarafından çıkartılırlar. Fakat asıl ağırlık taşıyan İkincisidir. Bu tür şirketler kurulurken veya sermaye artırımına giderken hisse senedi çıkartılırlar. Hisse senedinin üzerinde yazılı tutara, "nominal değer" veya "itibari değer" adı verilir. Senedin piyasada alınıp satıldığı değer ise "gerçek" değer veya "rayiç" değerdir. Hisse senedi sahiplerinin bazı haklan vardır. Bunlar arasında kardan kar payı alma, kullanma, yönetime katılma, firma faaliyetlerinin son bulması halinde borçlar ödendikten sonra kalan mal varlığı üzerinde mülkiyet ve hisse senetlerini başkalarına devretme gibi haklar sayılabilir. Bir şirketin hisse senedini alarak o şirkete yatırımda bulunan ortak, her yılın dağıtılan karından hissesi oranında kar payı (temettü) alma hakkına sahiptir. Şirketlerin kar dağıtım esasları ana sözleşmelerinde belirlenmiştir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu, küçük ortakları koruma amacıyla, karın en az yarısının ortaklara kar payı olarak dağıtılmasını zorunlu kılmıştır. Hisse senedine yatırım yapan kimseler, kar payına çok önem verirler ve hisse senetlerinin değeri, dağıttıkları kar payından büyük ölçüde etkilenir. Şirket ortaklannm önemli bir hakları, şirket sermayesi içindeki paylarım, sermaye artırımında korumaları ve rüçhan (öncelik) hakkı yoluyla artırılan sermayeden aynı oranda yeni hisse almalarıdır. Rüçhan hakkı kullanarak sermaye artırımında 1000 TL. nominal değer üzerinden yeni hisse alma, piyasa değeri bu değerin çok üzerinde olan şirketlerde, ortaklar için çok caziptir. Bu nedenle, sermaye artırımına gitmesi beklenen şirketlerin hisse senetlerinin fiyatı kısa süre içinde yükselme gösterir. Hisse senedi sahipleri bir araya gelerek Genel Kurulu oluştururlar. Genel Kurul, her yıl olağan olarak toplanır. Ortaklar, bu kurulda sermaye içindeki hisseleri oranında temsil sahibidirler ve şirketin yönetiminden sorumlu olan yönetim kurulunun seçiminde oy kullanırlar. Hisse senetleri "Hamiline" veya "Nama" yazılı olabilir. Hamiline yazılı bir hisse senedinin ve dolayısıyla taşıdığı hakların sahibi, çekte olduğu gibi, onu elinde bulunduran kimsedir. Hisse senedi, hiç bir ciro veva formalite gerektirmeden el değiştirebilir. Nama yazılı hisse senedi ise, belli bir şahsın adına düzenlenmiş hisse olup, el değiştirmesi belli bir formalite gerektiren hisselerdir. Bunların el değiştirmesi halinde, yeni sahibinin adı şirketin pay defterine geçirilir. Bu özelliklerinden dolayı, yatırımcılar hamiline yazılı hisse senetlerini tercih ederler.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç