Hak nedir?

Hakların tanımı hakkında birden çok teori mevcuttur. B

unlar irade teoremi,menfaat teooremi ve ikisinin karması biçiminde düşünülebilir. Hak, bireyin, diğer insanların kendi hayatlarını yaşama şekline müdahale etmeden, kendi yaşamına yön verme özgürlüğüdür. hukuk düzeninin kişilere tanımış olduğu yetkilerdir. Bu yetkilerin belirli bir sınırı vardır.

Bu haklar aşıldığı takdirde aşan kişi cezanlandırılabilir ya da bu aşmayla hakkını ihlal ettiği kişiye tazminat ödemeye mahkum edilebilir. Hak kullanılırken başkalarının haklarını çiğnemek suç veya haksız fiil teşkil eder.

Hak kavramı

Hak, hareket ve varlığın meşruiyet kaynağıdır. Örneğin insan, yaşama hakkına dayanarak yaşamını sürdürür ya da düşünce özgürlüğü hakkına dayanarak düşünce izharında bulunur. İnsan, hayvanlar ya da herhengi bir mahluk gibi iradesi herhangi bir şekilde sınırlanmadığı için, bu kaynağa dayanarak herşeyi yapabilir. Ama bu şekilde davranırsa kaos ortaya çıkar ve düzen ihtiyacı ortaya çıkar.

Düzen kuralların konulması ve uyulmasını sağlamak amacıyla, uyulmadığı takdirde müeyyidelendirilmesi ile oluşur. Bu kuralları devlet belirler. Devlet,bu kuralları belirlerken, meşruiyet kaynağını, insanların ona düzeni sağlasın diye devrettiği haklardan alır. Yaşamın bir amacı kişinin kendini bulmasıdır. Kim olduğunun yaşamda, kişinin kendisinin bulması için düşünmesi , araştırması, incelemesi, denemesi vb. davranışları ve olayları yaşaması, öğrenmesi, sorgulaması gerekir bu yüzden hak kavramı insanlar için gereklidir.

Temel haklarımız nelerdir ?

Anayasamızda temel haklar ve özgürlükler üç başlık altında toplanır. Bunlar:

Kişi hak ve hürriyetleri

1. Kişi dokunulmazlığı

2. Kişi hürriyeti ve güvenliği

3. Özel hayatın gizliliği ve korunması (Konut dokunulmazlığı haberleşme hürriyeti)

4. Yerleşme ve seyahat hürriyeti

5. Din ve vicdan hürriyeti

6. Düşünce ve kanaat hürriyeti

7. Bilim ve sanat hürriyeti

8. basın ve yayınla ilgili hürriyetler (Düzeltme ve cevap hakkı)

9. Toplantı hak ve hürriyeti (Dernek kurma hürriyeti toplantı gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı)

10. Mülkiyet hakkı

11. Hak arama hürriyeti

12. Temel hak ve hürriyetlerin korunması

Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler

1. Ailenin korunması

2. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi

3. Çalışma ile ilgili haklar

4. Toplu iş sözleşmesi grev hakkı ve lokavt

5. Ücrette adalet sağlanması

6. Sağlık çevre ve konut hakkı

7. Gençliğin korunması ve spor hakkı

8. Sosyal güvenlik hakları

9. tüketici hakları

10. Tarih kültür ve tabiat varlılarının korunması

Siyasi haklar ve ödevler

1. Türk vatandaşlığı

2. Seçme seçilme siyasi faaliyetlerde bulunma hakları

3. Kamu hizmetine girme hakkı

4. Dilekçe hakkı

Temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanabileceği durumlar; savaş hali, sıkı yönetim, seferberlik hali, olağanüstü hal, kamu sağlığı ve güvenliğinin bozulduğu durumlarda vs.

Yorumlar

KÜÇÜK MUTSUZ BAYAN 04.05.2017
ÇOK GÜZEL ÇOK TEŞEKKÜR EDRİM
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç