Gelişme nedir?

Gelişime; organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dış, duygusal ve sosyal yönden belli koşulları olan, en son aşamasına ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimidir.

Gelişim bir süreçtir. Olgulaşma ve öğrenme olmadan gelişim sağlanamaz. İnsan doğumundan ölümüne kadar olan süreçte çevresiyle sürekli etkileşim içindedir. İnsanın gelişimi çevresiyle etkileşiminin ürünüdür. Gelişim olgunlaşma ve öğrenmeye bağlı olarak değişiklik gösterir.

Dolayısıyla olgunlaşma ve öğrenme gerçekleşmeden gelişimden yeterli düzeyde söz etmek mümkün değildir. Her birey kendine özgü bir gelişim gösterir. Örneğin; bazı çocuklar çevreninde büyük etkisiyle çok hızlı bir gelişim gösterirken, bazı çocuklar daha sonraki yıllarda gelişim gösterirler.

Yeni doğan bebeğin kasları olgunlaştıkça bebek yeni hareketler sergileyebilir. Bebeğin el ve bacak kasları olgunlaştıkça çeşitli hareketler ile yürüme davranışını geliştirebilir. Gelişim kavramı dişi ve erkek hücrelerin birleşmesiyle başlar ve yaşam boyu değişimi ifade eder. Gelişim tek yönlü bir süreçtir. Aksi halde gerileme olur.

gelişme

Psikolojik anlamda ele aldığımızda, gelişimin sonucu olarak kazanılan özellikler kazanılmamış duruma dönemezler. Ancak olağanüstü kaza durumlarında normal dışı bir şekilde böyle bir olgudan söz edilebilir. Gelişmeyi ürün olarak ele aldığımızda gelişimi bu ürünün süreç yönü olarak tanımlayabiliriz.

Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal, sosyal yönden, belli koşulları olan en son aşamasına ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimidir. Gelişme, olgunlaşma ve öğrenme etkileşimlerinin bir ürünüdür. Gelişim ise süreçtir. Olgunlaşma ve öğrenme olmadan gelişim sağlanamaz. Örneğin; bir çocuğun ağaca tırmanması devinimsel bir gelişmedir.

Çocuk kas ve kemikleri yeterli büyüklüğe ve olgunluğa eriştikten sonra ağaca tırmanmayı öğrenmemişse de ağaca tırmanma davranışını gösteremez. Demek ki gelişme, olgunlaşma ve öğrenmeyi kapsayan temel bir kavramdır. Kısaca gelişim, sadece sayısal ölçümlerle açıklanamayan, birçok yapı ve işlevi bütünleştiren karmaşık bir olgudur.

Bu bütünleşme nedeniyle, gelişimin her evresi bir sonraki evreyi doğrudan etkiler. Böylelikle hiyerarşi, bütünleşme ve yapısal bağıntı gelişim evrelerini temel özellikleri arasındadır. Yapılan gözlem ve çalışmalar belli gelişim dönemlerinde çocuklarda ortak olan eğilim ve davranış kalıplarının bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bu ortak yanların bilinmesinin çocuk eğitiminde izlenecek yöntemi belirleme açısından yararı büyüktür.

Gelişim psikolojisi nedir?

Gelişim Psikolojisi döllenmeden ölüme kadar uzanan zaman boyutunda, yaşa bağlı olarak görülen düzenli ve birbirini izleyen değişimlerdir. Gelişme ve değişmenin şekil değiştirerek de olsa yaşamın her döneminde devam ettiği araştırma bulgularıyla kanıtlanmıştır. Bunun için çağımız gelişim psikologları yalnız çocukluk dönemini değil ergenlik, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerini de çalışma alanları içine almıştır.

Bu daldaki psikologlar, gelişimin değişik dönemlerinde ortaya çıkan davranışlar ile çeşitli çevre koşullarının ve kalıtımın davranışları nasıl etkilediğini araştırarak; ilgili ilkeleri belirlemeye ve açıklayıcı kuramları geliştirmeye çalışırlar. Gelişim Psikologları insanı fiziksel, bilişsel, sosyal-duygusal ve kişilik gelişimi olmak üzere dört temel alanda incelemektedirler. Gelişim alanları birbirinden bağımsız olarak işlev görmez. Bir alandaki değişim diğer alanı hem etkiler hem de ondan etkilenir.

Dolayısıyla insan gelişimi bütünlüğü içinde ele alınması gereken bir süreçtir. Gelişim psikologları bu çalışmalarını sürdürürken bir yandan biyolojik bilimlerle, öbür yandan da psikolojinin diğer dallarıyla yakın bir ilişki ve etkileşim içinde bulunurlar. Gelişim Psikolojisi, psikolojinin son 50 yılda en hızlı gelişme göstermiş olan temel bir inceleme, uygulama ve uzmanlaşma alanıdır.

Psikolojinin diğer uzmanlık alanlarıyla, özellikle sosyal psikoloji, klinik psikoloji ve bilişsel psikolojiyle yakından ilişkili olmakla birlikte belirtilen alanlardan ayrı olarak, aynı zamanda bir uygulama alt alanıdır. Psikolojinin diğer uzmanlık alanları dışında, Gelişim psikolojisi alanında yapılan araştırma ve uygulamaların, eğitim bilimleri, özel eğitim, sınıf öğretmenliği, ruh sağlığı ve çocuk gelişimi gibi diğer uzmanlık alanlarına da önemli yansımaları vardır.

Sürdürülebilir gelişme nedir?

Ekonomik gelişme ile çevre koruma arasında köprüler kurmaya çalışan yaklaşım biçimidir. Sürdürülebilir gelişme bir yandan ekonomik büyümeyi desteklerken bir yandan da biyolojik çeşitlilik, yoksullukla mücadeleyi kısa vadeli ve doğal kaynakları yok edecek bir stratejiyı kullanmaksızın desteklemekten yanadır.

Bugün birçok tanımı bulunan sürdürülebilir gelişmeye yönelik en çok kabul gören tanım Brutland (Ortak Geleceğimiz) Raporunda yapılan “Sürdürülebilir gelişme gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme becerisini kısıtlamaksızın, günümüzün ihtiyaçlarının karşılanmasıdır” tanımıdır.

Gelişme nedir (felsefe)

Yalından karmaşığa, alt olandan üst olana doğru ilerleme. Gelişme ya da gelişim, eytişimsel ve tarihsel özdekçi felsefenin gerçek anlamını açıkladığı en önemli kavramlardan biridir. Evrende doğa, toplum ve bilinç; tek sözle her şey gelişir. Eytişimin genel yasalarıyla yönetilen gelişme, nesne ve olayların iç eğilimlerinin sonucu olarak kendiliğinden bir devim sürecidir. Üst olan alt olanın, karmaşık olan yalın olanın gelişmişidir.

Her gelişme aşamasının sonu, yeni bir gelişme aşamasının başlangıcıdır. Karşıtların birliği ve savaşı yasası, nicelikten niteliğe geçiş yasası ve olumsuzlanmanın olumsuzlanması yasasıyla yönetilen gelişme, nesne ve olayların iç devimlerinin ürünüdür, dışarıdan verilmemiştir. Gelişme özdekseldir ve tüm doğanın gelişmesi insan bilincine kadar sürüp gelmiştir.

Ayrıca, gelişmenin çeşitli alanları, örneğin toplumsal gelişmeyi sağlayan üretici güçlerle üretim ilişkileri arasındaki çelişme yasası gibi, kendilerine özgü özel yasalar ortaya koyarlar. Bu özel yasalar, her gelişme alanında geçerli olan eytişimin üç genel yasasıyla birlikte iş görürler. Örneğin toplumsal gelişmedeki üretici güçlerle üretim ilişkileri arasındaki çelişme özel yasası, eytişimin üç genel yasasını içerir; karşıtların biriliğini ve savaşını gerçekleştirir, nicelikten niteliğe geçişi sağlar, olumsuzlamayı olumsuzlar.

Gelişme, sarmal (helozoni, spiral)'dır; alt düzeyde gerçekleşenin üst düzeyde daha yetkinleşmiş olarak yinelenmesiyle olur. Örneğin bir öğrenci alt sınıfta öğrendiğinin üst sınıfta daha yetkinini öğrenir. Gelişme, her zaman, esk'nin olumlu yanlarını da içeren ve Hegel'in deyimiyle "daha zenginleşmiş" bir yeni'yi oluşturur. Gelişme, geniş anlamdaki evrim deyimiyle de dile getirilir.

Dar anlamda, eş deyişle niceliksel birikme anlamında evrim ve devrim gelişmenin birbirleriyle sıkıca bağımlı iki yanıdır. Gelişmenin gerçekleşebilmesi için önce nicelikçe birikmeler (evrim), sonra nitelikçe değişme (devrim) gerekir. Nicelikçe birikmeleri 'sıçrama'lı nitelik değişmesi ve nitelik değişmesini yeni nicelik birikimleri izler. Gelişme böylelikle sürüp gider.

Sözlükte "gelişme" ne demek?

1. Gelişmek eylemi, büyüme, inkişaf, tekamül.
2. Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaştığı bölüm.
3. Bir durumdan, bir olaydan sonra ortaya çıkan olaylar, durumlar, olan biten.

Cümle içinde kullanımı

Şiir, uygarlıkların doğuşunda, gelişmesinde ilk işaret oluyor.
- N. Cumalı

Gelişme kelimesinin ingilizcesi

adj. formative
n. development, strides, growing, improvement, advancement, progress, growth, advance, amelioration, budding, expansion, flourish, headway, inflorescence, pickup

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç