Ecrimisil nedir?

Ecrimisil, diğer bir ifade ile işgal tazminatı, bir malın sahibinin ya da idarenin izni dışında kullanılmasına verilen isimdir.

Ecrimisil; hazine taşınmazının yada bir malın sahibinin idarenin izni ve malın sahibinin rızası dışında gerçek veya tüzel kişilerce bu malı kullanmakla bir zarara uğrayıp uğramayacağı sözkonusu olmaksızın bu maldan, işgal tasarruf veya her ne şekilde olursa olsun yararlanması sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki haliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak işgalci tarafından ödenen ve idarece talep edilen, belediye tarafından tahsil edilen tazminattır diye tanımlayabiliriz.

Ecrimisil kira değildir ve geriye dönük olarak hesaplanır. Bir hazine taşınmazının, İdarenin izni olmadan gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi nedeniyle ecrimisil alınır. Ecrimisilin ödenmesi durumunda da tahliye engellenmez, 2886 Sayılı Yasanın 75. maddesine göre tahliye, 775 Sayılı Yasanın 18. maddesine göre de üzerinde yer alan kaçak yapıların yıkımı ilgili Kaymakamlık veya Belediye’den talep edilebilir.

Ecrimisil bedelinin belirlenebilmesi için, taşınmazın değerini etkileyecek şeyler nelerdir durumu incelenerek hesaplanır. Örneğin; izinsiz inşaat yapmak ve kullanmak, kiraya verilmiş olan taşınmazlarda kira süresi sona erdiği halde sözleşme yenilenmeden kullanımı sürdürmek, tahsisli veya kamu hizmetinde kullanılmak üzere kiralanmış bir binanın bir bölümünü işgal etmek Ecrimisil alma hakkına sahip olunan durumlardır.

Takdir edilmiş Ecrimisler, takdir tarihinden itibaren 15(onbeş) gün içerisinde, “Ecrimisil İhbarnamesi” adıyla düzenlenerek işgalciye tebliğ edilir. Vatandaşın veya vekilin, İhbarnamenin tebliğinden itibaren 30(otuz)gün içinde İdareye dilekçe ile itiraz hakkı vardır. Bunun üzerine İdare, 30(otuz)gün içinde olumlu veya olumsuz olarak ecrimisil tutanağı düzenleyerek ilgiliye tebliğ eder.

Bu tebligattan itibaren 60(altmış) gün içinde İdari yargıda ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin iptali için dava açılabilir. Karşı dava açılsa bile, Ecrimisil tutarı tahsis edilmek zorundadır. Ancak, yürütmeyi durdurma talebi üzerine dava açıldıysa, Mahkeme’de yürütmeyi durdurma kararı vermişse dava sonuçlanana kadar tahsilat durdurulur.

İşgalci (Fuzuli şagil) nedir kime işgalci denilmektedir?

Kusurlu olup olmadığı aranmaksızın, bir malın zilyetliğini, yetkili İdarenin izni, sahibinin rızası veya muvafakatı dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişilere İşgalci (Fuzuli şagil) denmektedir.

Ecrimisil kiramı anlamına mı gelmektedir?

Ecrimisil kira değildir, haksız işgal tazminatıdır ve geriye dönük olarak hesaplanır.

Neden ecrimisil alınmaktadır?

Ecrimisil'in tanımındada açıkladığımız üzre Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle ecrimisil alınır.

Ecrimisil bedelinin ödenmesi Hazine taşınmazından tahliyeyi engelliyebilir mi?

Ecrimisilin ödenmesi, tahliyeyi engellemez, İdarenin işgal altındaki taşınmazı her zaman 2886 Sayılı Yasanın 75. maddesine göre tahliye, 775 Sayılı Yasanın 18. maddesine göre üzerinde yeralan kaçak yapıların yıkımını ilgili Kaymakamlık veya Belediyeden talep etmesinde Kanuni hiçbir engel yoktur.

Ecrimisil kira bedeli anlamınamı gelmektedir?

Ecrimisil kira bedeli olmayıp, taşınmazın izinsiz kullanımının karşılığı olan bir tazminattır.

Ecrimisil bedelinin ödenmesi işgalciye(Fuzuli şagil) mülkiyet hakkı sağlar mı?

Ecrimisil geçmişe ilişkin alınan işgal tazminatıdır, işgalciye tapuya ilişkin bir hak sağlamaz.

Ecrimisil ile kira arasındaki farklar nelerdir?

1. Kira devlet mallarının bir idare şeklidir. Ecrimisil ise idare şekli değildir. Aslolan kira ile idaredir.

2. Kirada sözleşme sözkonusudur. Ecrimisilde ise tazminat sözkonusudur.

3. Kira geleceğe ecrimisil ise geçmişe yöneliktir.

4. Kira alacakları ödenmediğinde 2004 sayılı icra iflas kanunu hükümleri uygulanır. Ecrimisilde ise 6183 sayılı kanun uygulanır.

5. Kira nedeni ile oluşan uyuşmazlıklar için adli yargıya gidilirken ecrimisilde idari yargıya gidilir.

Ecrimisil bedeli belirlenirken taşınmazın değerini etkileyebilecek şeyler nelerdir?

1. imar durumu,

2. Yüzölçümü,

3. Niteliği,

4. Verimi (Tarım arazilerinde),

5. Alt yapı hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı,

6. Konumu,

7. İşgalden önceki haliyle kullanılması halinde getirebileceği gelir,

8. Aynı yer ve mahalde bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira bedelleri veya ecrimisiller gibi her türlü objektif ölçüler dikkate alınarak rayiç değer tespit edilir.

Ecrimisil bedeli nasıl belirlenmektedir?

Ecrimisil bedeli "Ecrimisil bedeli belirlenirken taşınmazın değerini etkileyebilecek şeyler nelerdir ?" başlığı altında belirtilen durumlar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.

İşgal şekilleri nelerdir?

1.İzinsiz inşaat yapmak,

2.İzinsiz kullanmak,

3. Kiraya verilen taşınmazmallarda kira süresi sonaerdiği halde sözleşme yenilenmeden kullanıma devam etmek,

4. Tahsisli veya kamu hizmetinde kullanılmak üzere kiralanmış bir binanın bir kısmını işgal etmek işgal şekillerine verilebilecek örneklerdendir.

Ecrimisile karşı itiraz hakkım varmıdır itiraz edebilir miyim?

Ecrimisil ihbarnamesinin tebliğinden itibaren vatandaşın veya vekilinin 30 gün içinde İdareye dilekçe ile itiraz hakkı vardır.İdare bunun üzerine 30 gün içinde olumlu yada olumsuz bir ecrimisil tutanağı düzenleyerek ilgilisine tebliğ eder.

Bu tebligattan itibaren 60 gün içinde İdari yargıda ecrimisil ihbarnamesinin veya ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin iptali için dava açabilirsiniz.

Ecrimisil ihbarnamesine karşı dava açılmış olması ecrimisil tutarının tahsil edilmesini engellemez. Ancak yürütmeyi durdurma talepli dava açtıysanız ve Mahkeme yürütmeyi, durdurma kararı verdiyse dava sonuçlanıncaya kadar tahsilat işlemleri durur. İdarenin İtirazı üzerine Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasına karar vermesi halinde İdare tahsilat işlemlerine deva edebilir.

Yorumlar

Mehmet musa tunca 18.09.2017
Ben 2016 yıl mart ayında koydeki tapusu adimiza olan 5 dönümlük üzüm bagimiz yıllardır kendi yararlari ve cikarlari için kullana nlar hakkında dava actim ve halen davamiz devam ediyor sizden ögrenmek istedigim acmiş olgum ercimisili davasi ne zamana kadar sonuclanir bilgi verirsiniz şimdiden teşekkürler
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç