Disiplin nedir?

Kanunlara ve kurallara uyma, görevini aldığı ve yaptığı işi nizam intizam içinde istenildiği gibi yapma.

Disiplin Latince; öğretmek, terbiye etmek demek olan discipulus kelimesinden gelmiştir. Önceleri öğretim ve eğitim manasındayken sonradan ilk defa Büyük Frederik tarafından ceza anlamında kullanılmıştır. Osmanlılar zamanında ise "zaptu rapt" deyimi (askeri zapt etmek, vazifeye bağlamak ve fertler arasında manevi bağ sağlamak) bugünkü disiplin manasındadır. Dilimizde cezai müeyyide olarak değil, ilk önceleri kullanılan mana esas alınarak kullanılmaktadır. Eğitimde, yapılan işte, askerlikte başarının esası disiplinli olmaya bağlıdır. Disiplin deyince akla önce ordu gelir. Disiplin ordunun ruhudur. Orduda disiplin şahsi bir mesele olmayıp, silahlı kuvvetleri ayakta tutan müşterek bir inanış ruhudur. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmenliği’ne göre disiplin: "Kanunlara, nizamlara ve emirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet" demektir.

Askeri anlamda disiplin, kendisine hakimiyet, intizam ve itaat meydana getiren bir çeşit eğitimdir. Disiplinde esas olan bir hedef vardır. Burada esas, tek ferdin veya toplu olarak askerin tavır, hareket ve düşünüş tarzının tayin edilmesidir. Bu sebepten "Disiplinli bir bölük disiplinsiz alaydan daha iyidir!" denmiştir. Disiplinin gayesi en çetin hallerde bile şuurlu olarak kayıtsız, şartsız itaat etmeyi, vazifenin tam zamanında kesin yapılmasının sağlanmasıdır. Hiçbir meslekte istenildiği zaman hayatın feda edilmesi durumu yoktur. Askerlikte ise yerinde ve zamanında bir komutan verdiği bir emirle hayatın feda edilmesini istiyebilmektedir. Bu ise, yapılan hizmetin kutsallığına inanan, ruhun derinliklerinde vatan sevgisi ile disiplini kucaklaştırabilenlerin yapabileceği bir iştir.

Sözlükte "disiplin" ne demek?

1. Bir topluluğun, yasalarına ve düzenle ilgili yazılı ya da yazısız kurallarına titizlik ve özenle uyması durumu, sıkıdüzen, zapturapt.
2. Bireylerin içinde yaşadıkları topluluğun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyla alınan önlemlerin tümü.
3. öğretim konusu olan ya da olabilecek bilgilerin tümü; bilim dalı.

Disiplin kelimesinin ingilizcesi

adj. disciplinary
n. discipline
Köken: Fransızca

Disiplin nedir? (Felsefe)

İnsan davranışının, belirgin özelliği, gerek tarih boyunca oluşmuş ahlak ve hukuk normlarının benimsenmesi ve bunlara uyulması, gerekse üst organların ya da kişilerin kararlarının, yönergelerinin ve buyruklarının yerine getirilmesi olan belli bir yapısı.

Disiplin, daha ilkel toplumda, çalışma süreciyle birlikte ortaya çıkmıştır disiplin, insanın örgütlü çalışmasının vazgeçilmez bir ögesi olarak, her sosyo-ekonomik kuruluşta, mevcut toplumsal düzeni koruyabilmek için zorunlu bir araçtır. Bir toplumdaki disiplinin karakteri ve onu uygulama araçları, son tahlilde, o toplumdaki egemen üretim ilişkilerine bağlıdır. İlkel toplumlarda, disiplin öncelikle, alışkanlığın, geleneğin gücüyle ve kabile büyüğünün otoritesi sayesinde sağlanırdı. Uzlaşmaz çelişkiler barındıran sınıflı toplumların ortaya çıkışıyla birlikte disiplin, sınıfsal bir karakter kazandı sömürücü sınıfın, ezilen sınıflar üzerindeki egemenliğini güvenlik altına almasını sağlayan ve çıkarlarını koruyan bir araç durumuna geldi. Uzlaşmaz sınıf karşıtlıkları nedeniyle, alışkanlıklar ve gelenekler egemen sınıfların disiplin kurmalarını sağlamaya yeterli araçlar olmaktan çıktılar bunun sonucunda sınıflı toplumda hukuk ve ona bağlı olan baskı mekanizması, disiplini zora başvurmayla ayakta tutan ve onu sömürülenlere zorla kabul ettiren araçlar oldular. Uzlaşmaz çelişkiler barındıran sınıflı toplumların hepsinde, egemen sömürücü sınıfların, ezilen sınıflar üzerindeki ekonomik ve düşünsel baskısı, emekçi sınıfların kolayca disiplin altında tutulabilmeleri için önemli bir dayanaktır.

İşçi sınıfının ortaya çıkmasıyla birlikte, ileride sosyalist toplumda kurulacak daha yüksek tipte bir disiplinin nüvesi olan devrimci bir disiplin ortaya çıktı. İşçi sınıfı, gücünü derleyip toparlayacak ve artıracak, kendi iradesiyle oluşmuş, bilinçli bir disiplin kuramayacak olursa, ne kendisini örgütleyebilir, ne de kurtuluş savaşımını başarıyla yürütebilir. Sosyalist ve komünist toplumlarda disiplin nitelikçe yeni bir karakter alır çünkü bundan böyle söz konusu olan disiplin, dayağa ve açlığa dayalı disiplin değil, yepyeni yasal düzenliliklere tabi bir disiplindir, «işçilerin ve yoksul köylülerin örgütüne olan inancın disiplini, arkadaşça bir disiplin, daha büyük bir saygıya dayanan bir disiplin, savaşımda bağımsızlığın ve girişkenliğin disiplini»dir(Lenin). Bu disiplin, sosyalist üretim ilişkileri zemini üzerinde doğar ve sömürücü toplumdan arta kalan eski alışkanlıklara ve geleneklere karşı savaşım verilerek, sosyalist bilinç eğitimine başvurularak geliştirip sağlamlaştırılır. Sosyalist disiplin, emekçilerin ortak hedeflerini gerçekleştirmek için yaptıkları ortak çalışmada ve gösterdikleri dayanışmada, emekçilerin yeni toplumsal ilişkilerini dile getirir. Bu nedenle, bu disiplin, ahlak ve hukuk normlarına zorla bir boyun eğme olmayıp, sosyalist bireyin, ortak sorunların çözümüne yönelik kolektif çalışmadaki yerini bilinçli ve özgür iradesiyle alması anlamına gelir. Sosyalist toplumun çeşitli alanlarında disiplin, iş disiplini, askeri disiplin, öğrenim eğitim disiplini, teorik disiplin, parti disiplini biçimlerinde görülür.

Sosyalist disiplinin en yüksek biçimi, Marksçı-Leninci partinin içindeki parti disiplinidir. Disipline uyma yeteneği, sosyalist toplumda gitgide gelişip sosyalist kişiliğin ahlaksal bir özelliği haline gelir ve böylelikle komünist topluma adım adım geçişte gerekli olan en yüksek derecedeki bilincin ve örgütlenme yeteneğinin oluşmasını olanaklı kılar.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç