Ciro nedir?

Emre muharrer (yazılı) senetlerin devir usulü. Ciro kelimesinin menşei, İtalyanca devir anlamına gelen girare kelimesidir.

Ciro, senet, police, çek, konişmento (konşimento), makbuz senedi, ipotekli borç senedi gibi emre yazılı kıymetli evrakın, mülkiyet değiştirmesinde kullanılan usuldür. Ciroyu senet emrine düzenlenen kişi lehdar yapar. Ciro eden kişiye ciranta denir. Ciro edilen kişinin adı, ciro tarihi, ödeme emri yazılarak yapılan ciroya tam ciro, isim göstermeden yalnızca bir imza ile yapılabilen ciroya beyaz ciro adı verilir.

Ciro; nakil, teminat ve hak sahibini teşhis olmak üzere üç tür fonksiyon ifa eder. Temliki, tevkili ve terhini ciro olmak üzere çeşitleri vardır.

Sözlükte "ciro" ne demek?

1. Bir ticaret senedinin, alacaklı tarafından arka yüzüne imza atılarak başkasına devredilmesi.

Ciro kelimesinin ingilizcesi

[Cirò] n. Cyrus, male first name
n. cyrus
n. endorsement, giro, indorsement, backing
Köken: İtalyanca

Ciro ne demek? (Ekonomi)

(Endorsement) Kelime olarak İtalyanca "giro" dan gelir. 1. Bono, çek, poliçe gibi kambiyo senetlerinin başkasına devredilmesi için bunların arkasının imzalanması. Bir senedin devri için onun hamili tarafından ciro ve teslim edilmesi gerekir. Ciro konusu Türk Ticaret Kanunu’ nda düzenlenmiştir (m. 593-602) Ciro, senedi devretmek isteyen hamilin senedin arkasını veya ona eklenen bir kağıdı (alonj) devralacak kişinin adı yazılarak ya da yazılmadan imza etmesidir. Ciroya devralacak kişinin adı yazılırsa buna "tam ciro", yazılmazsa buna da "beyaz ciro" denir. Ciro işlemi yaparak senedi devreden kişiye Ciranta adı verilir ve bu kişinin "hamil" sıfatı kalkar. Tam ciro ile beyaz cironun, senedin devrinde yapılacak işlemler bakımından önemi vardır. Tam ciro ile senedi devralan kişi, onu ya tam ya da beyaz ciro şeklinde devredebilir. Oysa senedi, beyaz ciro ile devralan kimse, dilerse senet üzerinde hiçbir ciro işlemi yapmadan, poliçeyi hamiline yazılı bir senetmiş gibi (Bkz. Hamiline Yazılı Kıymetli Evrak) yalnız teslim yoluyla başkasına devredebilir. Beyaz ciro ile senedi devralan şahıs onu dilerse beyaz ciro yaparak devredebilir. Alacağın devralana geçirilmesi amacı güden ciro işlemine "temlik cirosu" adı verilir. Ciro işlemi alacağın tahsiline yetki vermek veya alacağı rehnetmek için de yapılabilir, ancak o takdirde bu amaçların ciroda uygun kelimelerle belirtilmesi gerekir. Alacağın tahsiline yetki verme amacı güden ciro işlemine "tahsil ciro"su, poliçedeki alacağı rehnetmek üzere yapılan ciro işlemine de "rehin cirosu" denir. Ciranta olarak senede imza koyanlar, tıpkı Jjeşideciler gibi, poliçenin kabul edilmemesi veya kabul edilip de ödenmemesi durumunda senet hamiline karşı sorumludurlar. Diğer bir deyişle, ciranta senedin ödenmesine garanti vermiş olur, ciro hamiline güvence sağlar. Bir senetteki ciroların sayısı arttıkça senedin güvencesi de artar. Bedeli ödenmediği takdirde hamil, parayı keşideciden veya cirantalardan isteyebilir. Bir ciranta parayı ödeyince hamilin yerine geçer, kendinden önce gelen cirantalarla keşideciden ödemeyi isteme hakkı kazanır. 2. Bir işletmenin belirli dönemdeki faaliyet hacmini belirlemek amacıyla da kullanılır. O takdirde ciro (turnover), işletmenin toplam satış miktarını ifade eder. Bu durumda ciro, işletmenin döner sermaye tutarı ile devir sayısının çarpımına eşittir. CİZYE. Osmanlı İmparatorluğu’nda gayri müslim nüfusun ödediği bir vergidir. Resm-i çift ve öşür vergileri gibi Tımarlı Sipahiler aracılığıyla toplanmaz. Bu vergi cizyedarlar aracılığıyla doğrudan devlet hazinesine giderdi. Baş Vergisi niteliğinde bir vergi idi. Gayrimüslim erkek hane reislerden alınıyordu. Gayri müslimlerin askerlik yapmamalarına karşılık olarak alman bir vergi durumundaydı. cizye miktarı mükellefin mali durumuna göre farklılaştırılmıştı.

Yorumlar

Koray 17.12.2016
Ciro primi almanın pozitif ve negatif yanlarından bahsedebilebilirmisiniz, yıllık eenflasyona göre nasılciro primi uyarlanabilir, ciro primlerinin tüfe altında nasıl bir tablo oluşturabiliriz.
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç