Cennet ve cehennem nedir?

Cennet; Semavi dinlerde, ölmüş olan kişilerin Allah'a bağlılığı, Allah'a olan inancı, Allah için yaptığı ibadetler ve işlediği sevaplara ebediyen göre kalacağı düşünülen bir yerdir. Arapça bir sözcük olan Cennet, "Bahçe" anlamına gelmektedir.

Cennet, Allah’ın rızasını kazananlar için mükafat olarak hazırlanmış hoş bir mekan.

Cehennem; Semavi dinlerde, ölmüş olan kişilerin ölmeden önceki hayatında işlemiş olduğu günahların, yaptığı kötüleriklerin, yediği kul haklarının derecesine göre bunlarının hesabını vereceği yer olarak bilinir.

Kimler cennetliktir?

1. Allah'ın varlığına birliğine inananlar,

2. Allah'ın kitabı Kuran-ı kerimi okuyup benimseyenler,

3. İbadetlerini yerine getirenler,

4. Kul hakkı yemeyenler,

5. Allah'a şirk koşmayanlar,

6. Allah'ın emir ve yasaklarına uyanlar,

7. Anne ve babasını el üstünde tutanlar,

8. İnsanlara yardım edenler,

9. Allah yolunda inancını kaybedelere yeniden bu inançlarını kazandırmaya çalışanlar,

10. Kuran-ı kerimi okuyan kimseler cennetliktir.

Kimler cehennemliktir?

1. Allah'ın varlığına birliğine inanmayan,

2. Onun varlığını inkar eden,

3. Günah işleyenler,

4. Allah'a şirk koşanlar,

5. Kul hakkı yiyenler,

6. Allah'ın kitabı Kuran-ı Kerimi inkar edenler,

7. Başkalarının hakkını, rızkını zaptedenler,

8. Allah'ın koyduğu yasaklara uymayanlar,

9. Anne ve babaya kötülük edenler,

10. Bir kişinin canına kast edenler,

11. Af dilemeyenler cehennemlik kişilerdir.

Cennet'in güzellikleri

1. Altlarından ırmaklar akan, birbiri üzerine bina edilmiş yüksek köşkler, güzel meskenler,

2. Türlü ağaç ve meyvalara, akar kaynaklara, görünüş ve kokusu güzel, isteyenlerin yanına kadar sarktığından koparılması kolay, türlü bol meyvelere sahip,

3. Gönlün çekeceği her türlü yemek ve etler, türlü kokulu içecekler, temiz şaraplar ve çeşit çeşit tükenmez nimetleri içeren bir yer.

4. Cennet'te hayat sonsuzdur, kin yoktur.

5. Cennet nimetleri insan hayalinin erişemeyeceği güzelliktedir.

6. Ne yana bakarsan bak, (yığınla) nimet ve ulu bir saltanat görürsün.

Kuran-ı Kerim'de cennet ve cehennemden hangi ayetlerde bahsedilir?

1. Zümer suresi 20. ayet,

2. Tevbe suresi 72. ayet,

3. Rahman suresi 54. ve 58. ayet,

4. Tur suresi 21. ayet,

5. Zuhruf suresi 71. ve 73. ayet,

6. Saffat suresi 47. ayet,

7. Hicr suresi 47. ve 48. ayet,

8. Vakıa suresi 25. ve 26. ayet,

9. İnsan suresi 76. ayet, 11. ve 12. ayetler.

Kuran-ı Kerim'de belirtilenlere göre cehennemin nitelikleri nelerdir?

1. Cehennem kafirleri çepeçevre kuşatır.

2. Cehennem ateşi sönmez.

3. Cehennem dolmak bilmez.

4. Kaynarken çıkardığı uğultu şeklinde bir ses çıkartıyordur.

İslam'da cennet

Cennet İslam'da, İslam dinine inananların ebedi olarak kalacaklarına inandıklerı bir ahiret mekanıdır. İslam'da cennet tanımlamalarının büyük ölçüde sümer, zerdüşt ve yahudi geleneklerinden esinlendiği görülür; cennet'e bir köprüden geçilerek gidilir, cennette huriler bulunur, cennete Adn (Aden) cenneti diye isim verilir.

Genel bir görünüm olarak Cennet'in erkek zevklerine hitap ettiği, sıcak ve kurak ortadoğu bölgesinin insanlarının özlem ve hayalleri ile ilgili olabilecek gölgeler, serinlikler, ırmaklar, bağlar ve bahçeler içerdiği düşünülür ve söylenir.

Cennetteki hayat sonsuzdur ve orada birçok mükafat verilecektir.

İslam'da cehennem

Cehennem, cennet'in zıttıdır. İslam dininde, ahiretteki bir azap yeridir. İnsanlar dünyadaki hareketlerine ve inançlarına göre cennete veya cehenneme giderler. İslam inancında kafir, müşrik ve münafık olan kişiler öldükten sonra, ahirette, sonsuza kadar cehennemde kalacak ve azap göreceklerdir.

Yahudilik'te cennet

Yahudilik'te cennet'ten şu şekilde bahsedilir; "Ve tanrı doğuda, Aden’de bir bahçe yaptı; ve yarattığı Adem’i oraya koydu. Ve Rab, görünüşü güzel ve yenilmesi iyi olan her ağacı, ve bahçenin ortasında hayat ağacını, ve iyilik ve kötülüğü bilme ağacını yerden bitirdi. Ve bahçeyi sulamak için Aden’den bir ırmak çıktı; ve oradan bölündü ve dört kol oldu. Birinin adı Pişon’dur; kendisinde altın olan bütün Havila diyarını kuşatır; ve bu diyarın altını iyidir; orada ak günnük ve akik taşı vardır; Ve ikinci ırmağın adı Gihon’dur; bütün Kuş ilini kuşatan odur. Ve üçüncü ırmağın adı Dicle’dir; Aşur’un önünden akan odur. Ve dördüncü ırmak Fırat’tır." (Tekvin 2:8-14)

Yahudilik'te cehennem

Yahudilik cehennem inancını şu şekilde açıklar; Dünyanın sonu geldiğinde insanların ruhunun üç çeşidi olacak:

1. Bunlardan, doğrular hemen sonsuz yaşama yazılacaklar,

2. Kötüler cehennem için yazılacaklar;

3. İyi ve kötü tarafı terazide dengede olanlar önce cehenneme gidecekler. Bunlar cehennemde temizlendikten sonra oradan çıkarılacaklardır.

Hristiyanlık'ta cennet

Hristiyanlık'ta cennet Tanrıyla beraber olma durumudur. Hristiyanlar Tanrı tarafından her gün değiştirilerek yenilendiklerine, kıyamet günü geldiğinde yeni bedenlere sahip olarak yeni yaratılan Dünyada Tanrıyla birlikte olacaklarına inanırlar. İncilde bu durum aşağıdaki ayetlerle belirtilmiştir;

"Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. Kutsal kentin, yeni Yeruşalim`in gökten, Tanrı`nın yanından indiğini gördüm. Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim: "İşte, Tanrı`nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O`nun halkı olacaklar, Tanrı`nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. "Tahtta oturan, "İşte her şeyi yeniliyorum" dedi. Sonra, "Yaz!" diye ekledi, "Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir."" (Vahiy 21 : 1-5)

Hristiyanlık'ta cehennem

Hristiyanlığın cehennem öğretisinin kökleri Yeni Ahit'te yatmaktadır. Cehennem Yunanca Tartarus or Hades kelimeleriyle tanımlanır. Katolik kilisesi, Protestan kiliselerinin çoğu ve bazı Yunan Ortodoks kiliselerine göre cehennem, diriliş ve son hüküm gününden sonra yargılanan günahkarların sonsuza değin Tanrı'dan ayrı kalacağı nihai durak yeridir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç