Ahlak nedir?

İnsandaki manevi değer ve davranışlara verilen addır. Felsefenin başlıca kollarından biridir. Konusu «iyi» ve «kötü» kavramları hakkındaki kıymet hükümleridir. Birtakım kurallar ortaya koyar, ne gibi hareketlerin ahlaki sayılabileceği konusunu inceler. Ahlak felsefesinde başlıca iki görüş çarpışır. Hürriyetçiler ve Deterministler. 19. yüzyılda Amerikalı filozof VVilliam James ile Fransız filozofu Henri Bergson ahlaki davranışlarda hürriyeti esas aldılar. Onlara göre hayat asla kayıt ve şartlara bağlı bir düzen değildir. Sürekli bir yeniliğe ihtiyaç vardır. Buna karşılık Deterministler (Gerekirciler) ise, çeşitli sorumlulukların manevi etkisi yüzünden davranışlarımızda asla hür olmadığımızı ileri sürerler.

Ahlak nedir? (Felsefe)

Toplumsal bilinç biçimlerinden biri. Bu bilinç biçimi, toplumca belirlenen ve tarihsel olarak gelişen, töresel ilkelerin, değer yargılarının, normların ve kuralların meydana getirdiği bir sistem tarafından oluşturulur ve insanların gerek birbirleri karşısındaki, gerekse toplumsal fenomenler karşısındaki pratikteki davranışlarını yönlendirir. Ahlak konusundaki değer yargıları ve normlar, tanrısal bir güç tarafından buyurulmuş ya da herhangi bir üstün töre yasasından türetilmiş, ebediyen geçerli normlar ve buyruklar olmayıp, insanların maddi toplumsal gereksinimlerinden kaynaklanır, bunları yansıtır ve bunlarla birlikte değişime uğrarlar.

Üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanan sosyo-ekonomik kuruluş’ larda, insanların toplumsal ilişkileri ve çıkarları uzlaşmaz karakter taşıdıkları için, ahlak da, sınıfsal karakterlidir ve birbirine karşıt ahlak anlayışlarına, değer yargılarına ve normlara ayrılır. «Ve nasıl, toplumlar sınıf karşıtlıkları içinde hareket edegelmişlerse, ahlak da tıpkı böyle daima sınıfsal ahlak olmuş ya egemen sınıfların hegemonyasını ve çıkarlarını haklı göstermiş, ya da ezilen sınıflar yeterince güçlenir güçlenmez, o hegemonyaya karşı oluşan tepkiyi ve ezilenlerin gelecekteki çıkarlarını savunur olmuştur.

Her sınıflı toplumda, topluma egemen olan ahlak anlayışı egemen sınıfın ahlak anlayışıdır. Mevcut bozuk düzeni, egemen sınıfların sömürüsünü ve baskısını gerekli ve uygun normlara ve değer vargılarına başvurarak haklı göstermek ve-burjuva ahlak anlayışında olduğu gibi- bu sömürüyü ve baskıyı korumak amacını taşır. İşçi sınıfının proleter ahlakı, burjuva ahlakının karşıtı olup, kapitalist toplumda işçi sınıfının kurtuluşu için sürdürdüğü savaşım boyunca gelişir. Bu, ileride, sosyalist devrimin gerçekleşmesinden sonra, sosyalist ahlakın temellerini oluşturacak olan proleter ahlak anlayışıdır.

Proleter ahlak, ahlakın tarihsel gelişmesinde nesnel olarak nitelikçe yeni bir aşamadır çünkü sosyalist ahlak, sömürü ilişkileri tanımayan sosyalist üretim tarzına dayanır ve giderek tüm toplumun ortak ahlakı haline gelir. Sosyalist ahlakın normları, yalnız büyük bir eğitici anlam ve önem taşımakla kalmazlar, aynı zamanda insanların davranışı, sosyalist toplumun tümünün çıkarlarıyla ve gereksinimleriyle uyumlu kılarak- sosyalizmin sağlamlaştırılmasında ve geliştirilmesinde de önemli bir dayanak oluştururlar. (Bkz. Etik)

Sözlükte "ahlak" ne demek?

1. Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, töre, moral, etik.
2. Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranış kurallarını saptayan ve inceleyen bilim.
3. İyi nitelikler, güzel huylar

Cümle içinde kullanımı

Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devlet gözetim ve denetimi altında yapılır.

Ahlak kelimesinin ingilizcesi

n. morals, morality, character, ethic, ethics

Köken: Arapça

Yorumlar

Admin 14.02.2018
Bence guzel
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç