AFAD nedir?

Afad, "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı"nın kısaltmaısıdır. 2009 yılında çıkarılan kanun ile kurulmuştur. Amacı afet öncesinde afete hazırlık yapma ve afet sırasında gereken müdahalelerde bulunmaktır.

Afet sonrasında normale döndürme çalışmalarında da bulunmaktadır. Kurulduğu günden bu yana ülkemizde yaşanan Elazığ, Simav ve Van depremlerinde müdahalede bulunmuş, deprem sonrası yürüttüğü başarılı iyileştirme politikaları ile mağdur vatandaşların yaralarını sarmıştır. Antalya, Samsun ve Sinop’ta yaşanan sel felaketlerinde ilgili kurumlarla kısa sürede koordinasyon sağlanarak afet bölgesinde hayatın normale döndürülmesini sağlamıştır.

Türkiye’de afet yönetimi ve koordinasyonu alanında dönüm noktası ise 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’dir. Büyük can kaybına ve geniş çaplı hasara neden olan bu deprem, ülkemizde afet yönetimi konusunun tekrar gözden geçirilme zorunluluğunu acı bir şekilde ortaya koymuştur. Eşgüdüm sağlanması gereken kurumların afetlerle ilgili yetki ve sorumluluklarının yeniden tanımlanması ihtiyacı afet ve acil durumlarda yetki ve koordinasyonun tek bir elde toplanmasını zaruri kılmıştır.

Bu doğrultuda afetlerle ilgili olarak görev yapan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık’a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılarak 2009 yılında çıkarılan 5902 sayılı yasa ile Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurularak yetki ve sorumluluklar tek bir çatı altında toplanmıştır.

AFAD'ın görevleri nelerdir?

• Eğitim modülleri, ders kitapları, yardımcı kitaplar, elektronik kitap ve ders içerik standartlarını hazırlamak veya hazırlatmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve STK’lar ile bu konularda müzakerelerde bulunmak, ders kitapları ve eğitim araç-gereçleri ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak,

• MEB ile müfredata konulacak afet ve acil durum ile ilgili konuların belirlenmesi ve uygulaması çalışmalarını yürütmek,

• Afet ve Acil Durum eğitim konularını güçlendirecek politika ve stratejileri geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek.

• Mesleki gelişimle ilgili güncel bilgileri takip etmek ve bunlarla ilgili seminerler ve çalıştaylar düzenlemek,

• İlgili kurumlar ve üniversiteler ile işbirliği içinde hizmet içi eğitimlerle ilgili AR-GE projeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamak.

• Devam eden Afet ve Acil Durum Eğitim Öğretim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,

• Mevcut Afet ve Acil Durum Öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek ve değerlendirmek, süreçlere ilişkin sorunları ve çözüm önerileri geliştirmek.

• Eğitim ile ilgili akreditasyon esaslarını belirlemek ve afet ve acil duruma ilişkin eğitim hizmetleri veren tüm paydaşların akreditasyonunu sağlamak,

• Afet ve Acil Durum eğitim konusunda AFAD’ ın uluslararası stratejisini belirlemek ve belirlenen stratejinin uygulamasını sağlamak,

,• Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetleriyle ilgili konferanslar düzenlemek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak,

• Mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek üzere, kendi yönergesi hükümlerine göre faaliyetlerini sürdürmektir.

UDSEP nedir?

Udsep Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı'nın kısaltmasıdır. Udsep'in amacı; deprem riskini azaltmada ve depremlerle baş edebilmede hazırlıklı ve dirençli bir toplum yaratılması, bu amaca yönelik kurumsal alt yapının oluşturulması ve konuyla ilgili AR-GE faaliyetlerinin önceliklerinin belirlenmesini hedefleyen "depremlerin neden olabilecekleri fiziksel, ekonomik, sosyal, çevresel ve politik zarar ve kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak ve depreme dirençli, güvenli, hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam çevreleri oluşturmaktır." Kısaca Udsep;

• Deprem kayıplarının en aza indirgenmesini hedefleyen stratejik yaklaşımlar ve eylem dizileri içeren bir belge olması açısından ülkemizde örnek bir çalışmadır, 
• Hazırlanması sürecinde geçmiş deneyimler, bilgi ve belge arşivinden faydalanılmasının yanısıra günümüz modern afet yönetim sistemlerince de önerilen çok paydaşlı bir katılım ile hazırlanmış, kamu, özel sektör, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin sürece katkı vermeleri sağlanmıştır, 
• Çocuklardan öğretmenlere, ustadan kalfalara, kamu kurumlarından özel sektöre, merkezi yönetimden yerel yönetimlere ve STK dahil tüm kesimlerin depremlere karşı farkında olmalarını amaçlayan birçok eylemler içermektedir, 
• Ülkemizde değişik meslek disiplinlerinin kendilerine yönelik içinde bir eylem bulabilecekleri kapsamlı bir belgedir.

UDSEP - 2023 İzleme ve değerlendirme sistemi nedir?

Strateji belgesinin uygulama düzeyinin arttırılması; genelde deprem zararlarının azaltılması çalışmalarında kamu kurum ve kuruluşlarının, özelde ise UDSEP-2023 strateji belgesi ile sorumlu kılınan kamu kurum ve kuruluşlarının yıllık programlarında belirtilen faaliyetleri benimsemesi ve faaliyetlerinde bunlara yer vermesiyle mümkündür. Sorumlu kuruluşlar bütçelerini ve yıllık çalışma programlarını hazırlarken, yürütmekte oldukları hizmet ve yatırımlarda herhangi bir eksiltmeye gitmeksizin, strateji belgesinde sorumlu oldukları faaliyetlere öncelik tanıyacaktır.

Bu konuda gereksinim duyulacak ek düzenlemelerin sorumlu kurum ve kuruluşlar ile Kalkınma Bakanlığı’nın işbirliğinde hazırlanması sağlanacaktır. UDSEP-2023 eylem ve faaliyetlerinin uygulaması, ’sorumlu kuruluş’ olarak belirlenen kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecektir. Sorumlu kuruluşlar belgede yer alan önlemlerle uyumlu olan, ancak burada yer almayan diğer faaliyet konuları hakkında da uygulamalar gerçekleştirilebilecektir. Sorumlu kuruluşlar 6 aylık dönemlerde ilgili kuruluşları da bilgilendirip toplantıya davet ederek çalışmalarını yürüteceklerdir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç