Ütopya nedir?

Ütopya; Tasarlayıcısı için bir ideal ya da karşı ideali temsil eden, düşünsel ve tutarlı bir toplum tasarısı anlamına gelmektedir.

Distopya nedir?

Olumsuz ütopyalara distopya denilmektedir.

Eutopya nedir?

Olumlu ütopyalara eutopya denilmektedir.

Bilinen ilk ütopya örneği

Bilinen ilk ütopya örneği, Platon’un devleti ve yasalarıdır. Bu eserde Platon filozoflar, sofistler ve tüccarlardan oluşan üç grubu bir masaya oturtmuş ve onların tartışmalarıyla, birbirini ikna etme, doğruya ulaşma çabalarıyla bir ideal şekillendirmiştir. Platon'un öğrencisi Aristo, bir başka ütopya eseri yazmıştır: Politika. Daha sonraları birçok filozof ütopya eserleri vermiştir. Ütopya, edebiyatın bir türü haline gelmiştir.

En çok bilinene distopya eserleri hangileridir?

Suzanne Collins'ın "Açlık Oyunları", Aldous Huxley'on "Cesur Yeni Dünya", "Ada" eserleri, George Orwell'ın "1984", "Hayvan Çiftliği" eserleri çok bilinen distopya eserleridir.

Sözlükte ütopya ne anlama gelmektedir?

1- Gerçekleştirilmesi imkansız tasarı veya düşünce.

2- XVI. yüzyıl ingiliz yazarı thomas more'un, ideal toplumun temellerini anlattığı romanın adından gerçekleştirilmesi olanaksız tasarı ya da düşünce, hayal. bilimsel olmayan.

Ütopya ne demek? (Ekonomi)

(Utopia) İdeal, gerçekleşme olanağı bulunmayan anlamına ge’ir. XVI. asır başlarında ünlü düşünür Thomas Moore, eserinin ismini "ütopya" koymuştu. Moore bu eserinde dinsel hoşgörüye dayanan, yöneticilerin halk tarafından seçildiği, yoksulluğun bulunmadığı hayal ürünü bir toplumu tanıtır. Marks’ tan önceki birçok Sosyalist yazar da ütopik görüşlere yer vermiştir. (Bkz. Ütopik Sosyalizm) Ütopik düşünceler gerçeklerle ilişkisi bulunmayan görüşlerdir. Bununla birlikte, ütopik görüşlerin, insan düşüncesine yeni ufuklar açtığı, fikir alanında gelişmeleri hızlandırdığına da kuşku yoktur.

Ütopya nedir? (Felsefe)

Nesnel toplumsal koşullardan ve toplumun tabi olduğu yasal düzenliliklerden değil de, soyut adalet, eşitlik ve hümanizma ilkelerinden türetilen ve bu yüzden de gerçekleşmeleri olanaklı olmayan toplumsal ideallerin ve gelecekteki ideal toplum durumlarının tanımı.

Ütopya kavramı More tarafından ortaya atılmış olup, «Ütopya» (hiçbir yerde) sözcüğünden gelir. Geleceğin ideal toplum durumlarına ilişkin açıklamalar, gelişmemiş toplumsal ilişkilerin zemini üzerinde ortaya çıkmıştır. Ütopik sosyalizm ve ütopik komünizm , sosyalist toplumu işte bu anlamda, yani bir ülkü olarak ancak düşüncede kurabiliyordu.

Ütopyacılar, kapitalist üretimin bu denli az gelişmiş olduğu bir zamanda, başka bir şey olamayacakları için ütopyacıydılar. Onlar, yeni bir toplumun öğelerini ancak kafalarında bir araya getirmeye mahkumdular; çünkü bu öğeler, henüz eski toplumun bünyesinde göze çarpacak şekilde ortaya çıkmamıştı. , dönemlerinin tarihine başvuramadıklan için, ancak akla başvurabilin işlerdir.

İşçi sınıfının bilinci’ nin oluşması, ütopyacı lığın yıkılması ve kesin olarak bir kenara konulması demek olmuştur; bu yüzdendir ki, ütopyayı ve ütopyacı düşünceyi yeniden canlandırmayı denemek, veya onu -modem sağ revizyonizmin yeltendiği gibi- bilimsel sosyalizmle bağdaştırmaya kalkışmak, hem teorik yönden tarihe ters düşen uygunsuzluk, zamansız (anakronik) bir çabadır, hem de pratik yönden gericilikle aynı kapıya çıkar.

Yorumlar

Yuşa Timur 08.05.2018
Teşekkürler, kafamdakiler biraz daha rayına oturdu. :)
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç