Zebur

Dört kutsal kitaptan biridir. Tevrat'ın bir parçası kabul edilir. Hz. Davud'a vahyolunmuştur. Sonradan başka metinlerle karışmıştır.

Hıristiyanlığın doğuşundan sonra Latince'ye ve birçok yabancı dillere de çevrilmiştir. Birçok batılı şair, ressam ve müzisyene ilham kaynağı olmuştur. Zebur kelimesi anlam itibari ileparça, yazılı şey ve kitap gibi anlamlara gelmektedir. Yüce Mevla’mız tarafından Hazreti Davud (a.s) gönderilmiştir. Yüce Allah’u Teala ayeti kerimede şöyle buyurmuştur: “Rabbin göklerde ve yerde olanları en iyi bilendir.

And olsun ki; biz Peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud’a da Zebur verdik.”(İsra Suresi, 17/55) Bu ayeti kerimeden de anlaşıldığı üzere Zebur kitabının Hazreti Davud (a.s.) indirildiği açık bir şekilde biz insanlığa bildirilmektedir. Bu hakikati destekleyici olarak da Hazreti Peygamber Efendimiz bir hadis i şerifinde, Zebur adlı kutsal kitabın ehli kitaba indirildiğini ve onlar tarafından okunduğunu haber vermiştir. (Buhari, Teyemmüm, 6)

Yüce Mevla’mız tarafından Hazreti Davud aracılığı ile İsrail oğullarına doğru yolu göstermek için nazil olan Zebur kitabının gerçek aslı İbranice lisanında yer almaktadır. Eski kaynaklar da belirtildiği üzere Zebur’da yer alan kutsal metin manzum şeklindedir. Zebur’un içeriğinde genellikle Hazreti Davud’un yüce Allah’u tealaya yakarışları bulunmaktadır.

Yahudi kavminin, “Tevrat kitabından sonra kitap gelmeyecektir” yolundaki düşüncelerinin Zebur’un Hazreti Davud’a gelmesiyle yanlış olduğu anlaşılmıştır.(Elmalılı, Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul 1938, IV, 3081). Buradan da anladığımız üzere Zebur kitabı dört kutsal kitaptan biri olan Tevrat’tan sonra indirilmiştir.

zebur

Günümüzde Zebur hemen bütün dünya dillerine tercüme edilmiştir. Zebur'da geçen konular, daha sonraları Batılı ressam, şair ve heykeltıraşlara ilham kaynağı olmuş ve sanatkarların eserlerinde çeşitli şekillerde işlenmiştir. Bilindiği üzere Zebur'la müstakil bir şeriat vazedilmemiş, Hz. Davud Hz. Musa'nın şeriatı ile amel etmiştir. Hz. Davud sesinin güzelliği ile de bilinmektedir. O, mezmur denilen Zebur surelerini güzel sesi ile okurdu. Nitekim kalın, gür, pek hoş ve tesirli sesler için "Davudi" tabiri kullanılır.

Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde de (el-Bakara, 2/251; el-Maide, 5/78; el-En'**, 6/84; el-Enbiya, 21/78, 79; en-Neml, 27/15, 16; es-Sebe, 34/10-13; es-Sa'd, 38/17) çeşitli vesilelerle Hz. Davud'un adı geçmektedir. Zebur önceleri İbranca idi ve İbrani-Ârami alfabesiyle yazılmıştı. Hristiyanlığın yayılmasından sonra da Latinceye çevrilmiştir.

Ancak günümüzde orijinal bir Zebur nüshasının mevcut olduğunu söylemek mümkün değildir. Bugün yeryüzünde Zebur'a tabi bir millet bulunmamakla beraber, gerek yahudiler, gerek hristiyanlar ibadet ve ayinlerinde dua niyetiyle Zebur'dan parçalar okumaktadırlar. Özellikle hristiyanların pazar ayinlerinde Mezmur'dan seçilmiş parçalar okumayı ihmal etmedikleri bilinen bir husustur.

Sözlükte "zebur" ne demek?

1. Tanrı tarafından davut peygamber'e gönderildiğine inanılan, içinde davut peygamber'in tanrı'ya yakarışları ve ilahileri olan kutsal kitap.

Zebur kelimesinin ingilizcesi

n. Psalter
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç