Tmmob nedir?

Tmmob; Açılımı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'dir. Tmmob, kelimelerin baş harflerinden oluşturulan bir kısaltmadır. Tmmob üyelerini mimar,mühendis ve şehir plancılarının oluşturduğu meslek kuruluşudur.

Tmmob, Dünya Mühendislik Birlikleri Federasyonu‘nun (WFEO) üyesidir.

Tmmob ne zaman kurulmuştur?

Tmmob, 1954 yılında 7303 sayılı Yasa, 66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle değişik 6235 sayılı Yasayla kurulmuştur.

Tmmob oda ve üye istatistikleri

Kuruluşunda 10 Odası ve yaklaşık olarak 8.000 üyesi bulunan Tmmob‘nin, 31.12.2011 itibariyle Oda sayısı 23, üye sayısı ise 401.987'dir.

Tmmob çalışmalarını 24 Oda, bu Odalara bağlı 197 şube ve 48 İl/İlçe Koordinasyon Kurulu ile sürdürmektedir. 31 Aralık 2011 tarihi itibarı ile Oda ve Şubelerine bağlı olarak 157 Bölge Temsilcisi, 613 İl Temsilcisi, 265 İlçe Temsilcisi, 11 İrtibat Bürosu, 12 Mesleki Denetim Görevlisi ve 51 Oda Temsilcisi ile Tmmob toplam 1306 birimi ile görev yapmaktadır.

Tmmob amaçları

1. Günün gerek ve koşullarına ve mevcut olanaklara göre, kanun, tüzük ve bu Ana Yönetmelik hükümleri içinde kalmak üzere, mühendis ve mimarları meslek kollarına ayırmak, meslek ve çalışma konuları aynı ya da birbirine yakın bulunan mühendis ve mimarlık grubu için odalar kurmak,

2. Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının ortak gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak; kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak,

3. Meslek ve çıkarları ile ilgili işlerde, resmi makamlar ve öteki kuruluşlar ile işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları, bilimsel şartnameler, tip sözleşmeler ve bunlar gibi bütün bilimsel evrakı incelemek ve bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi ya da yeniden konulması yolunda önerilerde bulunmak, Tmmob'un amaçları arasında yer alır.

Tmmob bünyesindeki meslek odaları

1. Bilgisyar mühendisleri odası

2. Çevre mühendisleri odası

3. Elektrik mühendisleri odası

4. Fizik mühendisleri odası

5. Gemi makinları işletme mühendisleri odası

6. Gemi mühendisleri odası

7. Gıda mühendisleri odası

8. Harita ve kadastro mühendisleri odası

9. İç mimarlar odası

10. İnşaat mühendisleri odası

11. Jeofizik mühendisleri odası

12. Jeoloji mühendisleri odası

13. Kimya mühendisleri odası

14. Maden mühendisleri odası

15. Makina mühendisleri odası

16. Metalurji mühendisleri odası

17. Meteoroloji mühendisleri odası

18. Mimarlar odası

19. Orman mühendisleri odası

20. Petrol mühendisleri odası

21. Peyzaj mimarları odası

22. Şehir plancıları odası

23. Tekstil mühendisleri odası

24. Ziraat mühendisleri odası

Tmmob'nin temel ilkeleri

1. Demokrat ve yurtsever karakterdedir.

2. Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder.

3. Mesleki demokratik kitle örgütüdür.

4. Politikanın oluşturulmasında ve uygulanmasında demokratik merkeziyetçi yöntemleri uygular.

5. Emekten ve halktan yanadır.

6. Örgütsel bağımsızlığını her koşulda korur, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alır.

7. İnsan hakları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun korunmasından yanadır.

8. Barıştan yanadır.

9. Anti-emperyalisttir, Yeni Dünya Düzeni teorilerinin, ırkçılığın ve gericiliğin karşısındadır.

10. Siyasetin dar anlamını aşar, yaşamın her olayını siyasetle ilişkili görür.

11. Sanayileşme ve demokratikleşme alanlarında durum tespitleri yapar, politikalar ve çözüm önerileri üretir. Ülkenin demokratikleşmesi için çaba sarf eder.

12. Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde tartışmasız yer alır.

13. Bağlı Odaları ile birlikte mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek alanlarını düzenler, üyesinin ve halkın çıkarlarını korur.

14. Karar alma süreçlerinde demokratik ve katılımcıdır.

15. Demokratik Kitle Örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile ilkeli ve demokratik işbirliği içerisindedir.

Tmmob ve Tmmob'ne bağlı odaların çalışma anlayışı

1. Toplumdan soyutlanmış seçkin mühendis ve mimarların örgütü değil, aksine toplumun içinde yer alan, onun bir parçası olarak toplumla etkileşim içinde bulunan,

2. Temsili demokrasi alanının daraltılması ve biçimsel uygulamalar yerine, birlikte düşünme , birlikte üretme ve birlikte yönetme mekanizmalarını güçlendirici çabalara yönelen,

3. Rant gruplarının otoriter, sınanamayan, hesap vermeyen yönetimlerin aksine, örgüt içi demokrasisi güçlendirilmiş, seçim dışında da katılım mekanizmalarını yaşama geçiren,

4. Profesyonellerin ve uzmanların örgütü anlayışını reddeden; aksine kitle örgütü niteliği ile organlarına dayalı çalışmayı yürüten,

5. Siyaset dışı kalma anlayışlarının tam tersine; her koşulda ve her zaman siyaset yapan, siyasetin dar tanımını aşan anlayışları yapıya egemen kılan,

6. Üye ile ilişkilerini, devlet ve egemen kesimlerle olan ilişkilerinin önüne koyan, resmi otorite ile her türlü diyaloğa ve işbirliğine açık ama işbirlikçi yaklaşımların dışında kalan,

7. Örgüt işlevinin deforme edilmesi anlamındaki hizmet üretimini reddeden, aksine üyelerinin hizmetlerinin niteliğini yükseltecek düzenlemeler yapan, norm ve standartları oluşturan ve bunların gelişimine hizmet edecek şekilde denetleyen,

8. Egemen kesim ve egemen kesim söylemleri ile ters düşmeme anlayışlarını reddeden; aksine, üyesinin söz ve kararlarda yetki sahibi olmasını sağlayan,

9. Kamu hiyerarşisi içinde yer edinme ve örgüt etkinliklerini buna bağlama anlayışlarının yerine, örgütün kamuoyu önünde saygın yerini korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen, örgüt etkinliklerini kendi iç dinamikleri ve kendi kararları ile belirleyen,

10. Meslek örgütü kavramını, demokratik kitle örgütü özelliğinin önüne çıkartarak, meslekçi eğilimleri güçlendiren anlayışların aksine, mesleki - demokratik kitle örgütü anlayışlarını yaşama geçiren,

11. Her türlü yapılanma ve örgütlerle olan ilişkisinde, anlamsız hiyerarşik eşitlik anlayışları yerine, ilişkilerinde bu yapıların toplum içindeki işlevselliklerini ölçü olarak alan,

12. Hiçbir üyesinin sorununu dışlamayan, ancak üyesinin büyük çoğunluğunu oluşturan ücretli çalışan mühendis ve mimarların konumları gereği, ücretli çalışan kesimlerle ve onların örgütleri ile ilişkilerini güçlü hale getiren,

13. Örgütün uluslararası ilişkilerini güçlendiren,

14. Dünyayı, ülkeyi ve yaşamı tanıyan, anlayan ve ona göre politikalar üreterek yaşama geçiren, bir çalışma anlayışı içerisindedir.

Dış bağlantılar

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Resmi İnternet Sayfası

Mühendis nedir?

Mimar nedir?

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç