Sabotaj nedir?

(Baltalama), zarar vermek, tahrip etmek, korku salmak amacıyla girişilen gizli iş ve hareketlere verilen addır. Karışıklıklarda, savaşlarda baş vurulan bir yoldur. İlk defa 19. yüzyılda, bazı Avrupa ülkelerinde görüldü. İşçiler, ücret ve çalışma yönünden çıkan anlaşmazlıkları, kendi yararlarına bir sonuca bağlamak için işyerlerinde sabotajlara başvurdular.

İkinci Dünya Savaşı sırasında da düşmanı içinden yıkmak için girişilen sabotaj hareketleri planlı ve sistemli bir şekilde yürütüldü. Maddi ve manevi tesirleri de o derece büyük oldu. Sabotaj hareketleri «Beşinci Kol» faaliyeti diye anılır. Bu deyim ilk önce 1936- 1939 İspanya İç Savaşı sırasında Madrid üzerine yürüyen General De Llano tarafından kullanıldı.

Askeri manada sabotaj: Tahrip etmek, korku meydana getirmek, zayıflatmak, alıkoymak gibi neticeler elde etmek maksadıyla; özellikle idare, istihsal ve ulaştırmanın çeşitli kilit noktalarına yönelmiş hareket ve teşebbüslerin bütünüdür.

Hukuki manada sabotaj: Ceza Kanunu’na sabotaj eylemleri 3038 sayılı kanunla girmiştir. Sabotaj suçları savaşta ve barışta işlenebilir. Sabotaj suçunun faili Türk vatandaşı veya yabancı tabiiyetli olabilir. Sabotaj fiillerinin mağduru Türk Devletidir. Bu suçun işlendiği yerler fabrikalar, yollar, köprüler, depolar, hava alanları vb. askeri ve sınai tesisler olabilir.

Bunlardan herhangi birisinin tahribi veya kullanılmaz hale getirilmesi suçun maddi unsurunu meydana getirir. Sabotaj suçunu işleyenlere sekiz yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası verilir. Sabotajı, Harp Hukuku kurallarına göre muharip kabul edilme şartlarını taşımadan, düşman hatları gerisinde veya civarında düşmanca maksatlarla yapan şahıslar harp esiri muamelesi görmezler ve yargılanıp, idam veya hapis cezalarına mahkum edilebilirler.

Sabote etmek: Baltalamak. Bir hizmetin, bir iş kurumunun normal faaliyetine mani olmak. Bir tesisatı, makineyi veya tesisi tahrip etmek, kullanılmaz hale getirmek. Sabote, Fransızca sabottan gelir. Sabot, Fransız çiftçilerinin giydiği tahtadan oyulma pabuçlara verilen isimdir. Bu fiilin Alman İşgali veya Sanayi Devrimi esnasında işçilerin sabotlarla makinaları tahrip etmesinden çıktığı söylenmektedir.

Sabotajcı: Bir sabotajı yapan, sabotajın faili olan kişi. Bir işi baltalayan kimse.

Sabotaj ne demek? (Ekonomi)

1. Bir grev veya iş anlaşmazlığı sırasında sanayi tesis veya donatımının yakılması, yıkılması, zarara uğratılması ya da normal çalışmanın engellenmesi durumu. Bu gibi aşırı eylemler yasalara göre suç oluşturmaktadır. Sabotaj kavramının köken olarak, sanayi devriminin ilk dönemlerinde Fransız işçilerinin uygulamalarından kaynaklandığı sanılmaktadır. İşçiler, ayaklarındaki "sabotaj" adı verilen tahta ayakkabılarla iş anlaşmazlıklarında tekstil makinalarına zarar vermekteydiler.

2. Düşmanın savaş gücünü yıkmak veya zayıflatmak için yapılan baltalama hareketi. Yol, su şebekesi, baraj, köprü, v.s. gibi kilit durumdaki araçların sinsice tahrip edilmesi. Anarşi dönemlerinde, çeşitli karşı görüşlü gruplar, merkezi hükümeti zayıflatmak için sabotaj faaliyetlerine baş vurabilirler.

Sözlükte "sabotaj" ne demek?

1. Baltalama.

Sabotaj kelimesinin ingilizcesi

n. sabotage
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç