Sözlükte "radikalizm" ne demek?

Köktencilik.

Radikalizm ne demek? (Ekonomi)

(Radicalism) Latince’de "kök" anlamına gelen "radix" ten türemiş bir kelime. Kökten, köklü ya da aşırı nitelikte değişikliği savunan görüşlere radikalizm denmiştir. Bu görüş taraftarlarına da "radikal" adı verilir. Bugüne kadar radikalizm aşırı liberal, aşırı sol, aşırı sağ ve aşırı dinci gibi farklı siyasal akımlar için kullanılmıştır. Fakat bunların hepsinin ortak bir özelliği, yaşadıkları çağın toplumsal ve siyasal düzeninde köklü değişiklikler istemeleridir.

Radikalizm nedir? (Felsefe)

Mevcut toplumsal ilişkilerin kökten değiştirilmesini öngören politik-ideolojik akımlara verilen ad. Tarihte radikalizmin, çok farklı sınıfsal içerikler gösteren değişik biçimleri görülmüştür.

18. ve 19. yüzyılın burjuva radikalizmi, feodal topluma, mutlakiyet rejimine ve aristokrasiye karşı savaşım yürüten burjuvazinin yükselme dönemindeki demokrat-devrimci hareketin en tutarlı yanını oluşturuyordu. Devrimci işçi hareketi içinde ise radikalizm, sahte devrimci, «sol» oportünist, sekter bir akımı ifade eder. Bu akım, ağır bastığı zaman, geniş cephe politikasının reddine ve partinin emekçi kitlelerden yalıtılmasına yol açar. Lenin tarafından «komünist hareketin çocukluk hastalığı» olarak tanımlanan «sol radikalizm» özellikle Birinci Dünya Savaşı’ ndan sonra ortaya çıkmış ve sağ-oportünist yöneticiler tarafından ele geçirilmiş bulunan sendikalar içinde ve burjuva parlamentolarında sürdürülen devrimci faaliyete karşı çıkmakla, o günkü uzlaşmaları ve geniş cephe politikasını reddetmekle ve nihayet işçi hareketinin önderlerini tanımayacak kadar ileri gitmekle kendini belli etmiştir. Böylece bu politikanın savunucuları, geride kalanları kendileriyle birlikte çalışmaya razı etmeyi, parlamentoda devrimci bir muhalefet yürüterek onları burjuva-demokratik ve parlamentarist önyargılardan arındırmayı ve diğer guruplarla kurulan geniş cepheyi ve yapılan uzlaşmaları, sosyalist devrimin çıkarları doğrultusunda sürdürebilecek esnek bir politika izlemeyi gereksiz görüyorlardı.

İş lafa gelince, «sol» radikalizm son derece devrimcidir. Ancak sosyalist devrimin başarıya ulaşmasına kadar kararlı ve örgütlü bir şekilde sürdürülecek bir sınıf savaşımının güçlüklerini göze alamadığı için pratikte oportünizm den başka bir şey değildir. «Sol» radikalizmin sınıfsal içeriğinde, çöküş halindeki sınıfından kopmuş olan küçük-burjuvanın, işçi hareketi üzerindeki etkisi somutlaşır (Anarşizm).Marksçı-Leninci partiler hem «sol» radikalizme, hem de sağ revizyonizm’ ç karşı tutarlı bir savaşım sürdürmektedirler. Günümüzde, bazı kapitalist ülkelerde, işçi hareketinin dışında teorik ve ideolojik olarak sahte-devrimci bir lafebeliğine dayanan ve emekçilerin örgütlü sınıf savaşımlarının yerine, serüvenci ve terörist bireysel eylemleri geçiren, toplumsal bir değişme yaratmayan, ancak devrimci işçi hareketinin kovuşturulması, baskı altına alınması ve terörist bir politikayla sindirilmesi konusunda emperyalist gericiliğe ve tutuculuğa bulunmaz fırsatlar veren, çeşitli «sol» radikal ve yer yer anarşist guruplar ortaya çıkmıştır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç