Protesto nedir?

Bir hareketi, işi, haksız, usulsüz kabul ederek ona karşı olduğunu belli etmeye çalışma, kabul etmeme, kınama, reddetme eylemi. Beğenmediğine, doğru bulmadığına karşı çıkmak insanın yaratılışında vardır. İnsanlık tarihi boyunca insanlar gerek topluluk, gerekse fert olarak bir işin yapılmasını sağlamak veya yapılmasına mani olmak için protesto silahına başvurmuşlardır. Protesto; aktif bir işi yapmak suretiyle olduğu gibi, pasif bir işi yapmamak suretiyle de olabilir. Açlık grevi, fabrikayı çalıştırmamak gibi.

Toplu yapılan protesto gösterileri, idareler ve hükümetler üzerinde gerek demokrasi, gerekse diğer rejimlerde etkili olmaktadır. Bu rejimlerde idareciler, iktidara gelebilmek için halkın tepkisine dikkat etmek zorundadırlar. Güney Amerika’da kadınlar boş tencere, Avrupa’da boş filelerle protestoya giriştiklerinde hükümetler seçimi kaybetmiş, demektir.

Komünist rejimlerde her türlü protesto yasak olmasına rağmen, Polonya’da olduğu gibi zaman zaman büyük protesto gösterileri görülmektedir.

Protesto; ferdi, ictimai, mahalli, genel, milli fikri ve milletlerarası olabilir.

Hukuki protesto: Bir kimseyi mütemerrit, yani "yapmakla yükümlü olduğunu yapmamış olmak" durumuna sokmak veya bir hakkın düşmesini, kaybolmasını önlemek maksadıyle resmen tebligat

yapılarak ihtarda bulunulması.

Hukuki protestoya yerine göre, itiraz, itiraz beyannamesi, ihtarname veya ihtar mektubu da denir. Hukuki protesto, ticaret hukukunda ve borçlar hukukunda kullanılır.

Protesto, Ticaret Hukukunda en fazla uygulama alanını kıymetli evrakta (çek, poliçe, bono, emtia senedi vs.) bulur.

Poliçede protesto iki çeşittir:

a) Ödememe protestosu: Ödememe durumunun resmen noter aracılığıyla tespit edilmesidir.

b) Kabul etmeme protestosu: Poliçeyi ödemesi gerekene poliçe sunulduğunda, bunun poliçeyi kabul etmediğinin resmen noter aracılığıyla tespit edilmesidir.

Bonoda (emre muharrer senette) protesto: Poliçedeki hükümlere tabidir.

Çekte protesto: Vaktinde ibraz edilmiş olan çekin ödenmediğinin resmen tespit ettirilerek, çeki yazan ve ciro edenlere bildirilmesidir. Borçlar hukukunda protestoya daha çok kira akdinde rastlanır. Kiralayan, kiracı borcunu ödemezse, kiracıya protesto çekerek belirli bir zaman verir. Bu zaman içerisinde de borcunu ödemezse akdi fesh edeceğini bildirir.

6570 sayılı kanuna göre, kiracı hakkında borcunu ödememekten dolayı tahliye davası açılabilmesi için, bir yıl içnde 2 defa borcunu ödemesi için yazılı ihtar ile protesto çekilmesi gerekir.

Protesto notası: Herhangi bir davranışın haksız görülerek tasvip edilmediğini bildiren, başka bir devlete karşı Dışişleri Bakanlığınca yapılan resmi açıklama. (Bkz. Nota)

Tehlikeli fırtına sırasında denize atılan yük için tutulan tutanağa da protesto denir.

Sözlükte "protesto" ne demek?

1. Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme.
2. Herhangi bir davranışın haksız, yersiz, gereksiz görülerek onanmadığını bildiren resmi açıklama.
3. Değerli evrak niteliğindeki borç senedinin ödenmemesi durumunda,özel bir biçime bağlı ve belli hukuksal sonuçlar doğuran bildirim.

Protesto kelimesinin ingilizcesi

[protestare] v. protest, remonstrate, expostulate, complain
n. protest, objection, opposition
v. protest, demonstrate, remonstrate; assert, make a declaration; assert objection, declare opposition
Köken: İtalyanca

Protesto ne demek? (Ekonomi)

(Protest) İtalyanca’dan aynen dilimize geçmiş bir kelime. 1. Bir uygulama, davranış ya da düşünceyi haksız veya yersiz bularak ona karşı çıkma, kabul etmeme. 2. Ekonomik veya hukuki bir anlaşmazlığı belirlemek için noter aracılığıyla gönderilen ihtar yazısı. Bir hakkın düşmesini önlemek veya doğmasını sağlamak üzere gönderilir. Protestoda bir süre belirlenir ve isteğin bu süre içerisinde yerine getirilmesi gerektiği belirtilir. Eğer yerine getirilmemişse dava yoluna gidilebilir. Bir senedin, borçlusu tarafından kabul edilmemesi ya da ödenmemesi karşısında alacaklı tarafından bu durumun belirlenmesi için noterce borçluya bir protesto çektirilir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç