Nefrit nedir?

Böbrek iltihabına hekimlikte verilen isimdir. Tehlikeli bir hastalık olup, ikiye ayrılır: Had nefrit; frengi, verem, tifo, kızıl, kızamık, çiçek, grip, kabakulak, anjin gibi bulaşıcı hastalıklar sonucunda, diş iltihabında, sinüzitte, ayrıca ilaç ve çeşitli zehirlenmelerde, nikris, diyabet gibi hastalıklarda ortaya çıkar. Ateş, titreme, baş ve bel ağrısı İle kendisini belli eder. İdrar azalır. Böbreğin iyileşmesine zaman kazandıran böbrek dışı temizleme (kan değiştirmesi) yapılmazsa, hasta ölür.

Müzmin nefrit ise  «Bright hastalığı» da denir. 50 yaşına doğru daha çok rastlanır. Eski had nefritler kadar, fazla alkollü içki, fazla et ve yumurta yemek de hastalığa zemin hazırlar. Zayıflama, kuvvetsizlik, sinirlilik, yüksek tansiyon, burun kanamaları ile kendisini belli eder. Böyle durumlarda hasta soğuktan korunmalı, sağlık kurallarına uygun hayat yaşamalıdır.

Nefritin tedavisinde perhiz şarttır. Az et yenmelidir. Yenebilecek besin maddeleri ise çok taze balık, az yumurta, unlular, yeşil sebzeler, şekerli besinler, meyvalar, çorba ve sütlülerdir. Tuz pek az alınmalıdır. Tedavide hastalığın şekline göre hareket edilir. Yüksek tansiyon halinde kan alınır, kalp kuvvetlendirici ve idrar söktürücü ilaçlar verilir. Bazı cerrahi müdahaleler, böbrek değiştirme de faydalı olabilir.

Had basit glomerülo nefrit

Her yaşta görülebilirse de daha ziyade çocuklarda rastlanır. Erkeklerde daha sıktır. Hastalığa sebep olarak, bazı streptokok adlı mikrop cinsleri sorumlu tutulmuştur. Antibiyotiklerin keşfinden önce, streptokoklara bağlı bir hastalık olan kızıl, bu hastalığa da yol açmaktaydı. Çocuklarda streptokoklara bağlı deri iltihapları halen, bu hastalık için bir kaynak teşkil etmektedirler. Hastalık, bir boğaz iltihabından 1 ila 3 hafta sonra başlar. T

eşhis için, bu sürenin mevcudiyeti önemlidir. Hastaların genel durumları iyi olmasına rağmen, zaman zaman bulantı ve başağrısından şikayet ederler. Orta derecede ateş olabilir, genellikle sabahları göz kapaklarında, yüzde, bacaklarda, kalçaların arka taraflarında, bileklerde orta derecede, ödem denilen şişlik vardır. ödem ve tansiyon yüksekliği, böbrekteki bozukluğun meydana getirdiği su ve tuz tutulmasına bağlıdır. Bazı nadir durumlarda (özellikle süt çocuklarında), akciğerlerde veya beyinde de su toplanması görülebilir ki bunlar, oldukça fazla hayati tehlike arz ederler.

Hemen hemen her hastanın günlük idrar miktarı azalmıştır. (300-500 ml kadar). İdrar, koyu kahverengi bir görünüm arz eder. bazen süratle, hastanın sun’i böbrek makinasına bağlanmasına yolaçacak ağır bir böbrek yetmezliği ile birlikte, tam bir idrar yapamama hali sözkonusu olabilir. Çoğu kimselerde hastalık belirtileri silik seyreder ve gözden kaçar. Hastaların idrarında alyuvarlar, az sayıda akyuvar ve protein bulunur. Alyuvarların sayısı ne kadar fazlaysa, hasta, idrarının o kadar koyu olduğunu ve kahverengi (et suyu gibi) olduğunu ifade eder.

Çocuklarda % 80-90 iyileşme görülmesine rağmen, yaşlılarda bu oran, % 50-70’tir. İyileşecek hastalarda, 1 veya 2 hafta sonra, idrar miktarında artma, şişliklerin kaybolması, yüksek tansiyon eğiliminin kalkması ve böbreğin vazifelerinin normale dönüşü görülür. Hastalığın kötü seyrettiği kişilerde; idrar miktarının azalması ile seyreden böbrek yetmezliğinin devam etmesi, tansiyonun yüksek kalması, aylarca gerilemeden devam eden idrarda protein ve kan mevcudiyeti sözkonusu olup, bu vak’alar genellikle birkaç yıl içinde, bazen da birkaç ay içinde, yüksek tansiyona eşlik eden ağır böbrek yetmezliğiyle seyreder ve böbreklerin tamamının harap olması ile sonuçlanır. bazen da hastalığın başlangıcında, akciğerde veya beyinde su toplanmasına bağlı ölümler, çok nadir de olsa görülebilmektedir.

Hastalığın teşhisi; klinik belirtiler, kan ve idrar tahlilleri ve böbrekten parça alınıp mikroskopta incelenerek konur. Bu hastalığı, diğer böbrek hastalıkları ve enfeksiyonlarından ayırt etmek lazımdır. Hastalığın oluş mekanizması, streptokokan tijenlerine karşı meydana gelen antikorların (müdafaa cisimcikleri), bu antijenlerle birleşip, böreğin glomerüllerinde oturmasına bağlanmaktadır.

Tedavi, erken dönemde, iyileşme başlayıncaya dek, yatak istirahati tavsiye edilir, faydası tartışmalı olmakla beraber bir müddet antibiyotik verilir, tuzsuz rejim tavsiye edilir, ödemler fazlaysa, idrar söktürücü ilaçlar verilir. Böbrek yetmezliği, hipertansiyon varsa tedavi ona göre ayarlanır.

Habis glomerülo nefrit

Çok nadir görülür. Herhangi bir yaşta meydana gelebilir. Genellikle streptokoklarla olmayan bir enfeksiyondan sonra görülür. Başlıca belirti, idrarda protein ve kan bulunmasının eşlik ettiği böbrek yetmezliğidir. Orta derecede şişlikler bulunabilir. Bu şişliklerle beraber yüksek tansiyon görülmez. Ekseriyetle birkaç hafta içinde idrar miktarının azalması ve böbrek yetmezliği, tabloyu ağırlaştırır.

Teşhis için tek imkan, böbrekten parça alıp inceletmektir. Vak’aların çoğunluğunda, bütün glomerüller (böbreğin fonksiyon yapan alt birimleri) haraplanmıştır ki, bunlar genellikle bir daha iyileşmezler. Glomerüllerin hepsini değil de bir kısmını yer yer tutan şekiller de vardır ki, bunlar bazı bozukluklar bırakarak gerileyebilir. Tedavide, yüksek doz kortikosteroit ve immün sistemi baskılayıcı ilaçlar verilmektedir.

Gebelik nefritleri

Gebelik zehirlenmesi olarak da bilinmektedir. Bunlara, gebeliklerin % 5’inde rastlanmaktadır. Bu hastalık, özellikle ilk defa gebe kalan kadınlarda, gebeliğin son üç ayı içinde ortaya çıkmaktadır. Hastalık, tansiyon yüksekliği, vücutta su toplanması (ödem) ve idrarda protein çıkması ile belirir. Böbreğin vazifelerinde orta derecede bir bozukluk sözkonusudur. Ayrıca çocuğun ve annenin hayatını tehdit eden havale krizleri de görülebilir.

Doğumdan sonra bu hastalık süratle iyileşir. Genellikle sonraki gebeliklerde bir daha görülmez. Tedavi: Gebeliğin 5. ve 6. ayından itibaren tuzdan fakir diyet verilerek, gebelik sırasında aşırı kilo alınmasına mani olmak, uygun koruyucu bir tedbirdir. Anormal bir belirti görüldüğünde, mutlak yatak istirahati, tuzsuz bir diyet, idrar söktürücü ve sakinleştirici ilaçlar verilir.

Aşırı yüksek tansiyon durumunda, tansiyon düşürücü diğer ilaçlar verilir. Havale krizleri, yoğun tedaviyi icab ettirir ve hamileliğe son vermek durumu ortaya çıkar, çünkü bebeğin hayatına ilaveten, annenin de hayatı tehlikededir. Hastalık hafif seyrediyorsa ve bebekte tehlike belirtileri ortaya çıkmamışsa, devamlı olarak kontrol şartıyla, doğum zamanı bir süre daha uzatılabilir.

Müzmin glomerülo nefritler

Genellikle ödemler, idrarda protein veya kan çıkması ile belirir. Yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliği ilk tehlike belirtisi olabilir. Proteinin idrarda bulunuşu önemli derecede değilse, hastalığın teşhisinde böbrekten parça alınarak incelenmesi, tek teşhis vasıtasıdır. Böbrek yetmezliğinin bulunmadığı durumlarda hastalığın gidişi; altta yatan sebebe ve hastalığın tipi gibi birçok faktöre bağlıdır.

Müzmin glomerülo nefritlerin % 15-20 kadarı belli bir sebebe dayanmaktadır ki, bunlara ikincil (sekonder) müzmin glomerülo nefritler ismi verilmektedir. Frengi, kalp zarı iltihabı, sıtma, ağır metal zehirlenmeleri, şeker hastalığı gibi birçok hastalığın seyri sırasında bu durum sözkonusudur. Tedavi: İdrar söktürücü ilaçlar ve tuzsuz bir diyet oldukça faydalıdır.

Kortikosteroit denen ilaçlar ancak hastalığın bazı tiplerinde fayda sağlar. İmmün sistemi (bağışıklık sistemi) baskılayıcı ilaçlar da bazı vak’alarda kullanılmaktadır. Kötü huylu yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliği durumlarında, böbrek nakli veya hemodializ (sun’i böbrek makinası) yoluna gidilir.

Had tübüler nefrit

Meydana gelmesinde, zehir özelliği taşıyan maddeler (civa, kurşun, karbontetraklorür, bazı antibiyotikler, böcek öldürücü maddeler vs.) ve böbreğin kansız kalması en mühim unsurlardır. Kansız kalmasına yol açan sebepler arasında büyük travmalar (çarpma ve ezilmeler), geniş yanıklar, had pankreas iltihapları, ağır cerrahi müdahaleler, çeşitli sebeplerle vücuttan kan kaybının meydana gelmesi sayılabilir. Sebepler arasında, alyuvarların parçalanmasına yolaçan, yanlış kan nakilleri, karasu humması ve mikroorganizmaların kana yayılması(septisemi) sayılabilir ki, bu durumlarda parçalanan alyuvarlardan açığa çıkan hemoglobin isimli madde, böbreğin tübülüs adı verilen idrarı süzme birimlerinde çökerek had tübüler nefrite yol açar.

Hastalık, ani olarak ortaya çıkar, hemen daima idrar miktarının azalması, bazen da idrar miktarının artışı ile seyreden ağır bir böbrek yetmezliği sözkonusudur. Altta yatan sebebe ilişkin belirtiler tabloya eşlik eder. Bu hastalık, iyileşebilen bir durumdur. Genellikle idrar miktarı 8 ila 15 günler arasında artmağa başlar ve durum giderek düzelir. Hastanın istikbali, altta yatan sebeple sıkı ilişkilidir. 50 yaşın üstündekilerde ölüm oranı yüksektir. Tedavide; su ve mineral dengesinin iyi ayarlanması, sun’i böbrek makinasının veya periton dializinin uygulanması sözkonusudur.

Müzmin tübüler nefritler

Çeşitli sebeplere bağlı olarak uzun bir süre içerisinde, böbrekteki tübüler yapıların bozulması sonucu ortaya çıkan bir müzmin böbrek yetmezliği sözkonusudur. Sebepler arasında; böbrek kaynaklı şekersiz şeker hastalığı (diabetes incipitus), böbrekteki kusura bağlı olarak idrarla şeker atılması, çeşitli toksik maddeler sayılabilir. C- Pyelo nefritler:

1. Mikrobik olanlar: En sık görülen nefrit türüdür. Had şeklinde antibiyotik tedavisi iyi gelmektedir. Fakat müzminleşmesi önlenmezse, tedaviye direnen bir hastalık haline gelir ve giderek böbreklerin harap olmasına sebep olur.

Hastalığa en çok sebep olan mikrop, E. coli’dir. Mikroplar genellikle aşağıdan yukarıya doğru, idrar yolları vasıtasıyla veya kan yoluyla gelip, böbreğe yerleşirler. Hazırlayıcı sebepler arasında; idrar yollarında tıkanmaya yolaçan bütün etkenler (taş, ur, darlık, vs.), idrar yapıcı ve boşaltıcı sistemin doğuştan olan bütün anormallikleri, idrar yollarına çeşitli ürolojik aletlerin tatbiki, sonda takılması vb. sayılabilir.

Bu hastalık; yüksek ateş, titreme, böbreğe uyan bölgede ağrı, kusma ve eşlik eden bir mesane iltihabı şeklinde görülür. Nadiren mikropların kana yayılması, şok ve idrar yapılmaması ile kötü bir hal alır. Bunların hepsi birkaç gün içinde düzene girer, fakat bazen yeterli bir tedavi yapılmadığında müzminleşir. Müzmin pyelo nefritin başlangıcı normalde sessizdir, yorgunluk, kansızlık, iştahsızlık, sindirim şikayetleri, baş ağrıları ve soluk bir görünüm sözkonusudur. Tansiyon yüksekliği de bulunabilir. Bu hastalıkta idrarda az miktarda protein, bol sayıda akyuvar çıkar.

Tedavide; en mühim husus, hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştıran durumların ortadan kaldırılmasıdır. Teşhis konunca, uygun antibiyotikler tespit edilinceye kadar, hemen bir antibiyotik tedavisine geçilir, gelen sonuca göre icab ederse antibiyotik değiştirilir, yeterli süre ve uygun doz verilir. Ayrıca mineral dengesizliği, tansiyon yüksekliği ve üre yükselmesine mani olacak bütün tedbirler alınmalıdır. Müzmin pyelonefritler, tedaviye daha çok direnirler. Burada hasta ile hekim arasındaki iyi irtibat, dayanışma ve başarısızlık karşısındaki sabır da oldukça mühimdir.

2. Mikrobik olmayan pyelo nefritler: Bazı antibiyotiklerin (mesela gentamisin) yüksek dozda ve uzun süre kullanılması, aşırı derecede aspirin gibi ağrı kesici ilaçların kullanılması, şua tedavisi, gut hastalığı vb. sebepler rol oynamaktadır. Ayrıca hiçbir sebep bulunmayan nefritler de bu gruba sokulmaktadır.

Sözlükte "nefrit" ne demek?

1. Böbrek yangısı.

Nefrit kelimesinin ingilizcesi

n. bright's disease, nephritis
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç