NCTS nedir?

NCTS (New Computerized Transit System), Türkçe, Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi anlamına gelmektedir. Ortak transit rejiminin amacı olan transit işlemlerini hızlandırmak ve basitleştirmek için işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan ve 2005 yılında tüm taraf ülkelerde uygulamaya konulan elektronik sistemdir. Söz konusu sistemin daha sonra Sözleşmeye taraf olan ülkelerde kullanılması zorunlu olup ülkemiz de bu sistemi kullanmaktadır.

Kısaca NCTS; transit beyanının sunulmasından rejimin ibra edilmesine kadar olan her aşamanın tamamen elektronik ortamda gerçekleştirildiği, gerek gümrük idareleri arasındaki gerekse gümrük idareleri ile ticaret erbabı arasındaki iletişimin elektronik mesajlar ile sağlandığı ve bu şekilde güvenilir ticaret erbabı için önemli basitleştirmelerin uygulandığı bir programdır.

Ortak transit rejimi'nin avantajları nelerdir?

• İşlemlerin hızlandırılması ve basitleştirilmesi,
• İşlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesi (fallback durumu hariç),
• Belirli koşulların sağlanması halinde basitleştirmelerden yararlanılması,
• Teminatların takip edilebilirliği,
• Taraf ülkelerden geçiş kolaylığı,
• Kapsamlı teminat kullanılması halinde, teminatların hızlı bir şekilde düşümünün sağlanması.

Ortak transit rejimi ile ulusal transit rejimi arasındaki fark nedir?

Ulusal transit rejimi Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde başlayıp biten transit rejimini ifade etmekte olup TR rejim kodu kullanılmaktadır. Ortak transit rejimi ise Ortak Transit Sözleşmesi kapsamındaki taşımalara (AB-bir EFTA ülkesi arası, bir EFTA ülkesi-Türkiye arası v.b.) uygulanmakta olup eşyanın topluluk statüsüne göre T1, T2, T2F gibi rejim kodları kullanılır. Eşya, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine ortak transit rejimi kapsamında taşınamaz.

Ortak transit rejiminde başvuru koşulları ve istenen belgeler nelerdir?

Ortak transit rejimi kapsamından yer alan basitleştirmelerden yararlanmak için Gümrük Yönetmeliği’nin 224 üncü maddesinde belirtilen koşulları taşımak ve bunlara ilişkin bilgi ve belgeleri sunmak gereklidir. Gümrük Yönetmeliği 225 inci maddesi uyarınca, basitleştirme başvurusu için;

1. Şirket sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin onaylı fotokopisi,
2. Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının arşiv bilgilerini de içeren adli sicil kayıtları,
3. Vergi dairesinden alınacak vergi mükellefi olduğuna ve vergi borcu bulunmadığına ilişkin yazı,
4. Firmayı temsile yetkili kişilerin imza sirküleri,
5. Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde en az 500 transit beyannamesi (TIR Karnesi dahil) kapsamı ve her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle gümrük vergileri toplamı asgari 5 milyon Türk Lirası tutarında olmak üzere eşya transit edildiğine ilişkin bilgi ve belgeler, sunulması gerekir.

Kapsamlı teminat nedir?

Kapsamlı Teminat, Bir kişinin birden fazla ortak transit işleminde kullanabileceği bir teminat türüdür. Başvuran kişinin geçmişte yaptığı transit işlemlerinden faydalanılarak bir hafta süresince gerçekleştireceği transit işlemlerinde kendisine gereken teminat tutarı hesaplanır. Bu tutara referans tutar adı verilir ve referans tutar kadar teminat idaresine teminat mektubu verilir. Kapsamlı teminat düşümlü olarak çalışmakta olup başvuru makamı Gümrükler Genel Müdürlüğü’dür.

Dış bağlantılar

ggm.gtb.gov.tr

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç