Muska nedir?

Muska, içerisinde Ayet-i Kerimelerin, mubarek dualarının bulunduğu özellikle hastalık, büyü, nazar, cinlerden kurtulma gibi konular hakkında öğretilen ve dönemin şartlarına göre üzerine yazı yazılabilecek (deri, kumaş, kağıt vb.) şeylere Kur’an-ı Kerim Ayetlerinin ve Hadislerin yazıldığı, üzerinde taşıyana huzur, güven, korunma ve psikolojik rahatlama telkin etme amaçlı uygulamalara yer verilen genel isimdir.

Muska kelimesinin aslı “nüsha”dır. Arapça nüsha’dan Türkçeye bu şekilde, değişerek geçmiştir. Buna Kuzey Afrika’da “hurz”, Doğu Arabistan’da “hamaya”, “hafiz” yahutta “maaza”, Türkiye’de “muska”, “nusha” veya “hamail” denir. Hadis ve fıkıh kitaplarında, “rukye” olarak geçmektedir.

Muska, genellikle olası bir hastalıktan korunmak veya tedavi amacıyle yazılarak taşınır. Çoğunlukla üçgen biçiminde meşin, teneke, gümüş ve altın kalplar içine konarak boyna asılır ya da kola takılır. Dört köşeli veya kalp biçimiııde kaplara da konan hamail, bütün İslam dünyasında yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Muskalara yalnızca sure, ayet, hadis veya bir dua yazıldığı gibi, Allah’ın, meleklerin, efsanevi kişilerin adları, anlaşılmaz tılsımlı sözler, simgeler, yıldız işaretleri, rakamlar, rumuz ve işaretler, insan ve hayvan resimleri ile garip harf şekilleri de yazılıp çizilmiştir. Sure, ayet, hadis ve duanın yazıldığı muskalar İslam dönemine; diğerleri ise, İslam’dan önceki batıl inanç ve hurafelere aittir.

muska

Müslümanlar arasında muskalara 113. sure olan Felak, 114. sure olan Nas, Yasin, Fatiha süreleri, Âyetü’l-Kürsi (2/256), Âyetü’l-Arş (9/130), diğer çeşitli ayet, hadis ve dualar yazılır. İslam fıkhı alimleri, zararı gideren şeyleri üçe ayırmışlardır: Birincisi, açlık için ekmek yemek ve susuzluk için su içmek gibi kesin olanlarıdır. İkincisi, tıbbi tedavilerin bir kısmı gibi muhtemel (maznun) olanlardır ve üçüncüsü de, okuyarak tedavi gibi, etkisi ihtimalli olanlardır.

Zararı gidereceği kesin olan şeyi kullanmak farz ve onu terketmek haramdır. Muhtemel olanı yapmak iyidir. Ancak onu terketmek haram değildir. Üçüncü türünü yapmak da caizdir. Dolayısıyle İslam’a göre nazar, korku ve benzeri bazı psikolojik hastalıklar için sure, ayet, hadis ve duaları okumak ve yazıp bir yere asmak caiz kabul edilmiştir.

Her şeyden önce İslam dini, insan sıhhatinin korunmasına ve hastalandığı zaman tedavi görmesine son derece önem vermiştir. Ebu Hureyre, İbn Abbas ve İbn Mes’ud’tan rivayet edildiğine göre, birisi Hz. Peygamber (s.a.s)’in huzuruna gelerek, “Ya Rasulallah, gerektiğinde tedavi olalım mı?” diye sormuş. Hz. Peygamber (s.a.s) bu soru üzerine: “Ey Allah’ın kulları tedavi olunuz. Yüce Allah ihtiyarlığın dışındaki her hastalığın şifasını da yaratmış” diye buyurmuştur.

Dinler tarihi çalışmalarında muska kategorik olarak büyü kavramıyla alakalandırılır. En basit tanımıyla büyü, özel birtakım metotlar aracılığıyla herhangi bir fenomeni veya olayı etkileme, değiştirme ya da dönüştürme özelliklerini haiz dinsel bir eylemdir. Büyü, daha çok bu konuda uzmanlaşmış kişiler tarafından tapınak gibi kutsal mekanlarda özel ritüeller eşliğinde icra edilirdi. Muskayı bu uygulamadan farklı kılan en önemli özellik onun insan tarafından taşınabilir olmasıdır.

İptidai insanın sahip olduğu, “Benzer, benzeri etkiler” mantığı büyü kavramının temelini oluşturur. Buna göre muska hangi varlığa karşı koruma sağlayacaksa ya o varlığa benzer bir şekilde yapılmalı ya da ondan bir unsur taşımalıdır. Böylece muska haline getirilen nesneye sahip olmak, muskanın kendisine benzetildiği meş’um varlığa da hükmetmek anlamına gelecektir. Muska yapma faaliyeti muhtemelen böyle bir zihinsel düzlem çerçevesinde başlamıştır.

Sözlükte "muska" ne demek?

1. Üçgen biçiminde katlanmış olan şey.
2. İçinde dinsel ve büyüsel bir gücün saklı olduğu sanılan, taşıyanı, takanı ya da sahip olanı, zararlı etkilerden koruyup, iyilik getirdiğine inanılan bir nesne ya da yazılı kağıt, hamaylı.

Cümle içinde kullanımı

İnsan, üstünde tercihen boynunda mutlaka bir muska taşımalıydı.
- A. Ş. Hisar

Muska kelimesinin ingilizcesi

n. amulet, charm
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç