Kpss a nedir?

Kpss A; 4 yıllık fakülte mezunlarının  A grubu kadrolara yerleşebilmek için girmesi gerekli sınavın adıdır.

Kpss a kadroları nedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör yardımcılıkları ile kaymakam adaylığı kadrolarına A grubu kadrolar denir.

Kpss a sınavı kaç yılda yapılır?

Kpss a sınavı her yıl düzenlenir.

Kpss a kadrolarına kimler başvurabilir?

Kpss a kadrolarına, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları, Siyasal Bilimler Fakültesi mezunları, Hukuk Fakültesi mezunları, İktisat Fakültesi mezunları,İşletme Fakültesi mezunları ve sınırlı sayıda da olsa Mühendislik Fakültesi mezunları ve son sınıf öğrencileri girebilmektedir. İktisadi ve İdari Bilimler bölümleri ise İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Çeko, İstatistik, Maliye, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler gibi bölümlerden mezunlar başvurabilir.

Kpss a kadroları hangileridir?

a) Başbakanlık

1. Başbakanlık Uzman Yardımcısı

2. Devlet Personel Uzman Yardımcısı

3. Planlama Uzman Yardımcısı

4. Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı

5. Dış Ticaret Uzman Yardımcısı(hukuk-iktisat-işletme)

6. Enerji Uzman Yardımcısı

b) İçişleri bakanlığı

1. İl Planlama Uzman Yardımcısı

2. Maiyet Memuru (Kaymakam Adaylığı)

c) Maliye bakanlığı

1. Maliye Uzman Yardımcısı

2. Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı

3. Vergi Müffettiş Yardımcılığı

4. Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı

5. Devlet Malları Uzman Yardımcısı

6. Milli Emlak Denetmen Yardımcısı

7. Muhasebe Uzman Yardımcısı

8. Muhasebe Denetmen Yardımcısı

9. Stajyer Tasfiye Kontrolörü

10. Maliye Müfettiş Yardımcısı

d) Merkez bankası

1. Araştırmacı

2. Müfettiş Yardımcısı

3. Uzman Yardımcısı

e) Sanayi ve ticaret bakanlığı

1. Stajyer Kontrolör

2. Stajyer Kontrolör (İdari)

3. Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı

4. Kontrolör Yardımcısı

5. Müfettiş Yardımcısı

f) Tarım ve Köy işleri bakanlığı

1. Müfettiş Yardımcısı

2. Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

g) Başbakanlık gümrük müsteşarlığı

1. Gümrük Müfettiş Yardımcısı

2. Gümrük Uzman Yardımcısı

3.Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

h) Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

1. Hazine Uzman Yardımcısı (Hukuk - İktisat - İşletme - Maliye...)

2. Sigorta Denetleme Kurulu Aktüer Yardımcısı

3. Sigorta Denetleme Kurulu Uzman Yardımcısı

ı) Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığı

1. Müfettiş Yardımcısı

2. Uzman Yardımcısı

i) Diğer Kurumlar

1. Sermaye Piyasası Kurulu

2. Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

3. Dışişleri Bakanlığı

Kpss a için yaş sınırı var mı?

Evet, Kpss a için yaş sınırı 35'dir.

Kpss a sınav puanı kaç yıl geçerlidir?

Kpss a sınavı 1 yıl boyunca geçerlidir.

Kpss a kadrolarına giriş şartları

1. Kpss’de ilgili puan türünde yeterli puanı almış olmak,

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun belirtilen genel şartları taşımak,

3. Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk,iktisat, işletme ve idari bilimler fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

4. Yazılı sınavın yapılacağı ilgili yılın Ocak ayı başında ilgili Bakanlıkça belirlenen yaş sınırını doldurmamış bulunmak,

5. Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,

6. Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

7. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

Kpss a sınavının kısımları

1. Genel kültür - Genel yetenek

2. Yabancı dil

3. Alan bilgisi

Kpss a sınav konuları

Türkçe;

1. Sözcük Bilgisi

2. Dil Bilgisi

3. Anlatım özellikleri

4. Okuduğunu Anlama

Matematik;

1. Sayılarla işlem yapma

2. Matematiksel ilişkilerden yararlanma

3. Problem çözme

4. Temel Geometri Bilgilerinden Yararlanma

5. Tablo Grafik okuma ve yorumlama

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi;

1. Türk inkılabı hazırlayan etkenler

2. Ulusal Kurtuluş Savaşı

3. Atatürk İlke ve İnkılapları

4. Atatürk dönemi: İç olaylar ve dış politika

Türkiye Coğrafyası;

1. Türkiye nin fiziki özellikleri

2. Türkiye nin Beşeri özellikleri

3. Türkiye nin ekonomik özellikleri

Temel Yurttaşlık Bilgisi;

1. Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku devletler umumi ve özel hukuku

2. Anayasa

3. İdare

Türk kültür Medeniyetleri;

1. Selçuklular ve önceki dönem

2. Osmanlılar dönemi

Yabancı dil;

1. Sözcük Bilgisi

2. Dil Bilgisi

3. Çeviri

4. Okuduğunu anlama

Hukuk;

1. Anayasa Hukuku

2. İdare Hukuku ve İdari Yargı

3. Ceza Hukuku

4. Medeni Hukuk

5. Borçlar hukuku

6. Ticaret Hukuku

7. İcra ve İflas Hukuku

İktisat;

1. İktisadi Doktrinler Tarihi

2. Mikro İktisat

3. Makro İktisat

4. Para-Banka-Kredi

5. Uluslar arası İktisat

6. Kalkınma-Büyüme

7. Türkiye Ekonomisi

İşletme;

1. Temel Kavramlar

2. İşletme yönetimi

3. Üretim Yönetimi

4. Pazarlama yönetimi

5. Finansal Yönetimi

Maliye;

1. Maliye Teorisi

2. Kamu gelirleri

3. Kamu borçları

4. Kamu giderleri

5. Bütçe

6. Vergi Hukuku

7. Maliye Politikası

Muhasebe;

1. Genel Muhasebe

2. Mali Tablolar Analizi

3. Ticari Aritmetik

4. İhtisas Muhasebesi

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri;

1. sosyal Güvenlik Hukuku

2. Çalışma Ekonomisi

3. Yönetim ve Çalışma psikolojisi

4. Yönetim ve çalışma sosyolojisi

Ekonometri;

1. Ekonometri Tahmin ve Tahmin ediciler

2. Tahmin Sonuçlarının Ekonomik ve İstatistiksel Olarak değerlendirilmesi, Hipotez Testleri

3. Kukla Değişkenler ve Bağımlı Değişkenin Öngörüsü

4. İçsel Bağıntı Sorunu

5. Değişen Varyans ve Çoklu Bağıntı Sorunları

6. Tanımlama Sorunu Ve Gecikmesi Dağıtılmış Değişkenler

7. Eşanlı Denklem Sistemleri

8. Zaman serisi Modellemesi

İstatistik;

1. Olasılık-Matematiksel İstatistik

2. Yöneylem Araştırması

3. Çok Değişkenli Analizler

4. Parametrik olmayan Testler

5. Uygulamalı istatistik

6. Zaman serileri

7. Deney Tasarımı

8. Örnekleme

9. Sayısal Çözümleme

10. Doğrusal Cebir

11. Regresyon Analizi

Kamu yönetimi;

1. Siyaset Bilimi

2. Anayasa

3. Hukuk

4. Yönetim Bilimleri

5. Yönetim hukuku

6. Kentleşme ve Çevre Sorunları

7. Sosyoloji

8. Türk Siyasal Hayatı

Uluslararası ilişkiler;

1. Uluslar arası İlişkiler Teorisi

2. Uluslar arası hukuk

3. Siyaset Tarih

Dış bağlantılar

Kpss nedir?

Kpss b nedir?

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç