Kcm nedir?

Kcm'nin açılımı "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'" şeklindedir.

Örgüt, her biri ayrıayrı belirlenmemiş birden fazla (soyut sayıda) suç işlemek üzere oluşturulan suç ortaklığıdır. Örgüt, soyut birleşme olmayıp, yapısında hiyerarşiyi yani ast-üst ilişkisinin, emir komuta ilişkisinin hakim olduğu oluşumu ifade eder. Bu suçların yapısında süreklilik olduğu için, aynı zamanda "mütemadi" suçlar grubunda sayılmaktadırlar.

Genel olarak "örgütlü suç" ise, birden fazla kişinin hiyerarşik düzeyde,disiplinli, sürekli, kamu düzenini bozduğu varsayılan, aynı amaca yönelik suçları işlemek için oluşturulan örgütün işlediği suç/suçlardır.

Bir ülkeye gizli olarak, gümrüğü ödenmemiş, yasaklanmış mal sokma işinede "kaçakçılık" denir.

Haksız çıkar sağlama amaçlı örgütlü (organize) suç hakkında da çok değişik görüşler ileri sürülmüş olmakla beraber, bu kavram kısaca, “üç veya daha fazla kişinin gizlice bir araya gelerek işbirliği yapmak suretiyle devamlı bir şekilde, yasadışı yollarla haksız kazanç sağlamak amacıylasuçlar işlemesi” şeklinde tarif edilebilir. Organize suçlarda ortada birden fazla suçlu vardır; bunlar birden fazla suç işlemek niyetiyle birbirleriyle ilişki içerisindedirler ve bu ilişkiyi devam ettirmek arzusunu taşırlar.Organize suçlar hakkındaki farklı yaklaşımların temelinde bu konunun kamuoyu, kanun koyucular, güvenlik kuvvetleri, sosyal bilimciler ve organize suçlular gibi değişik gruplar tarafından farklı şekilde tanımlanması ve yorumlanması gibi nedenler yatmaktadır. Kimisi konuyu hukuki açıdan ele alırken, kimisi ise sosyolojik ve diğer perspektiflerden incelemektedir.

Ülkemizde organize suçun tarihi

Türkiye’de organize suçun tarihine bakıldığı zaman bu yapı kendisini Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk yıllarındaki sokak kabadayılarının 1960’lı yıllardan sonra örgütlenmeleri, 1970’li yıllarda ise gerek terörizmin gelişmesi sonucu silah ve benzeri gereksinimleri karşılaması gerekse ekonominin kapalı yapısının oluşturduğu karaborsa rantının büyümesi ile bu tür suçluluk, iyice kendisini göstermiştir.

Organize suçların ortaya çıkış sebepleri

1. Ülkelerin ekonomik yapılarındaki istikrarsızlık, yüksek enflasyonve para piyasalarındaki yapay iniş ve çıkışlar,

2. Ülke yönetimindeki kısa süreliler de dahil siyasi otorite boşlukları,

3. Çıkarılan yasaların yeterince uygulanmaması, gereksinimduyulan yasaların çıkartılamaması.

Organize suçlar nelerdir?

Yasadışı yollarla haksız kazanç sağlamayı olanaklı kılan her tür suç,organize suçluluk kapsamında değerlendirilebilir. Bu suç kategorileri ise:

1. Gümrük kaçakçılığı,

2. Uyuşturucu kaçakçılığı,

3. Silah kaçakçılığı,

4. Altın kaçakçılığı,

5. Kara para aklama,

6. Terörizm,

7. İnsan ticareti,

8. Göçmen kaçakçılığı,

9. Organ ve doku ticareti,

10. Mali suçlar (sermaye yatırımdolandırıcılığı, sübvansiyon, ihale ve kredi yolsuzlukları, yasadışıteknoloji transferi vb.) olarak sayılabilir.

Organize suçların belirgin bazı özellikleri

1. Suç gruplarının yapısı bir şirket yapısına benzemektedir.

2. Örgüt üyeleri arasında suçu üstlenmek en önemli özelliktir.

3. İş adamı görünümüne bürünme, ihalelere katılma, şirketlere ortakolma gibi yasal görüntülü etkinlikte bulunmak.

4. Cezaevi görmeyi ve sabıkalı olmayı hiyerarşinin bir gereğisaymak.

5. Sabıkasız kişiler vasıtasıyla şirketler kurarak, kara para aklamak.

6. Aralarında ihtilaf bulunan kişilere arabuluculuk yaparak menfaat sağlama suretiyle adalet tesis eden unsurlar olarak gösterirler.

7. Sosyal yardım amaçlı vakıf ve dernekler kurarak, bunlara yardım görüntüsü altında zorla para toplamak.

8. Yapılanma aşamalarında güvenlik birimlerinden ayrılan veyaemekli olan kişilerin nüfuz ve silahlı gücünü kullanmak amacıylagüç bulmaya çalışırlar.

9. Mal varlıkları genelde 2. veya 3. şahıslar üzerine kayıtlıdır.

10. Lüks bir hayat tarzı sergileyerek, örgüte eleman çekmek isterler.

11. Örgüt yapısı içinde hemşericilik, akrabalık, vb. sıhri ya da etnikilişkiler ön plandadır.

12. Yaptıkları yasadışı faaliyetleri kapatmak amacıyla topluma vedevlete olumlu mesaj verirler.

13. Yerel gruplarını devamlı kontrol altında tutarlar.

14. Genel olarak güvenlik kuvvetlerine yönelik eylemleri yoktur. Ancak gerektiğinde bu tür eylemlerden de çekinmezler.

Kcm'nin görevleri

1. Yurtdışından Türkiye’ye veya Türkiye’den yurtdışına yönelik veyahut yurtiçinde çeşitli yollarla yapılan kaçakçılık faaliyetleri ile ulusal veya uluslararası düzeyde organizasyon oluşturarak yasalara aykırı biçimde haksız menfaat veya yüksek kazanç sağlamak amacıyla; ekonomik veya idari yapıyı doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden veya ele geçiren suçlarla mücadele edilmesi, suç konusu mallara ve bu tür suçlardan elde edilen kazançlara el konulması ve aynı tür suçları işleme olanaklarının ortadan kaldırılması maksadıyla; yetki ve görev veren ilgili mevzuat çerçevesinde; bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek üzere, istihbarat elde etmek, değerlendirmek, suçun men ve takibi amacıyla gerekli tedbirleri almak, gerektiğinde adli kolluk görevi ifa etmek, operasyonlar düzenlemek ve düzenletmek,

2. Kontrollü teslimatın uygulanması amacıyla il birimlerinden ve yurtdışından gelen taleplerle ilgili olarak ilgili adli makamlar nezdinde karar isteminde bulunmak ve kontrollü teslimatın uygulanmasını yönetmek veya koordine etmek,

3. İl birimlerinin çalışmalarına ve yürütülecek operasyonlara yön vermek, talep edildiğinde veya Başkanlıkça gerekli görüldüğünde il birimlerini merkez veya diğer il birimleri personeli ile takviye etmek,

4. Mücadelesiyle görevli olduğu suçlarla ilgili birden fazla ili kapsayan ve/veya uluslararası boyuttaki operasyonel çalışmaları koordine etmek,

5. Yürütülen operasyonların sonuçlarını değerlendirmek, yurtiçi ve yurtdışı uzantılarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak,

6. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde yürütülen işbirliği faaliyetlerine katılmak, buralarda alınan karar ve stratejilerin uygulanmasını sağlamak,

7. Başkanlığın görev alanı kapsamındaki ikili veya çok taraflı güvenlik işbirliği anlaşmalarının uygulanmasını temin ve takip etmek, bu çerçevede yurtdışı ve yurtiçi irtibat görevlileriyle ya da tespit edilen kanun uygulayıcı birimlerin irtibat noktaları ile mevzuat çerçevesinde işbirliği ve bilgi paylaşımında bulunmak,

8. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede gerekli idari ve hukuki alt yapı eksikliklerini gidermek ve geliştirmek amacıyla mevzuat çalışmaları yürütmek,

9. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede, ülkemizin Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili olarak, idari ve hukuki alanda gerekli uyum çalışmalarını yürütmek, işbirliği faaliyetlerine katılmak, buralarda alınan karar ve stratejilerin uygulanmasını sağlamak,

10. EMCDDA’nın çalışmalarında ulusal temas noktası olarak ülkemizi temsil etmek,

11. Madde kullanımı ve bağımlılığı alanlarında ilgili kurumlardan veri toplamak, bu çerçevede oluşturulan veri tabanının sürekli olarak güncellenmesini sağlamak ve bu verileri EMCDDA ile paylaşmak,

12. Kaçakçılık ve organize suçlarla etkin mücadele için plan, proje hazırlamak ve uygulamaya koymak,

13. Merkez ve il birimlerinin faaliyetlerinde kullanılmak üzere bilişim sistemleri, teknik, optik, elektronik cihazlar ile araç ve gereç planlaması yapmak, bunları temin ederek dağıtımını sağlamak ve birimlerin operasyonlarına destek vermek,

14. Merkez ve il birimlerinde görev alacak nitelikli personelin yetiştirilmesi, bilgilerinin geliştirilmesi ve personele uzmanlık kazandırılması yönünde ulusal ve uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak; kısa ve uzun vadeli eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,

15. Merkez ve il birimlerinde görev alan personelin atama planlamalarına yönelik çalışmalar yapmak,

16. Gerektiğinde diğer alanları da kapsamak üzere, Başkanlığın görev alanındaki suçlarla mücadele amacıyla köpek idarecisi ve köpek eğitmek, bunların istihdam ve atama planlarına ilişkin işlemleri yürütmek,

17. Birimlerin ödül ve ikramiye taleplerini değerlendirmek ve gerekli yazışmaları yapmak,

18. Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak, ile görevlidir.

Kcm'nin misyon ve vizyonu

Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de karşı karşıya kalınan en önemli güvenlik sorunlarının başında organize suçlar gelmektedir. Ulusal ve uluslararası bağlantılı özellikle uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile mali suçlar ve silah kaçakçılığı başta olmak üzere yasadışı haksız kazanç ve yüksek menfaat amaçlayan ve genelde teşekkül meydana getirmek suretiyle işlenen organize suçlar; toplumun barış ve sükununu bozmakta, kamu otoritesini tehdit etmektedir.

Başta uyuşturucu madde kaçakçılığı olmak üzere her türlü sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları, bilişim suçları, silah mühimmat, tarihi eser, nükleer madde ile uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddelerin kaçakçılığı ile son günlerde önemini ve etkilerini daha yakından izlediğimiz organize suçlarla mücadele görevini üstlenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, toplumu kıskacı altına alan kaçakçılık konusu ile mücadele eden kuruluşların başında gelmektedir.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı,  bahsedilen konular dahilinde çalışmalarını en üst seviyeye çıkartarak toplumumuzun, huzur ve güven içerisinde sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlamak ve uluslararası platformda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlamaktadır. 2009 yılında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Merkez ve İl birimleri tarafından, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele alanında çok önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Birimlerimiz tarafından gerek ulusal gerekse de uluslararası alanda büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele faaliyetlerinde elde edilen başarılardan, bu alanda çalışmalar yürüten ülke ve kuruluşlarca yayınlanan raporlarda da övgüyle bahsedilmektedir.

Kurumsallaşmamız başarımızın en önemli unsurudur. Her geçen gün bu anlamda büyük adımlar atılmaktadır. Bireyin bir değer olduğu ancak tek başına bir anlam ifade etmediği, kurumsal olabilmenin de her biri ayrı bir değer olan bu bireylerin sistemli bir şekilde yapıya katkı sağlamaları şeklinde mükemmelliğe ulaşması mümkün olmaktadır. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı İl Birimleri hukuka ve  insan haklarına saygılı, ülke menfaatlerini en üst seviyede tutabilen ve kurumuna, konum itibariyle en fazla katkıyı sağlayan bireylerin bir araya gelmesi ile başarıyı yakalamaya çalışmaktadır.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, her türlü kaçakçılık ve organize suçlara karşı sürdürdüğü mücadelesinde, modern dünyanın kabul ettiği evrensel değerleri ve pozitif bilimin yol göstericiliğini kendisine rehber edinmiştir.

Günümüzde Avrupa Birliği üye ülkeleri başta olmak üzere çoğu ülkede ortalama 200–250 kişiye 1 polis düşerken ülkemizde bu sayının ortalama 400 kişiye 1 polis şeklinde olduğu görülmektedir. Ülkemizdeki  Polis sayısı, bu rakamlarla diğer ülkelere göre oldukça düşük durumdadır. Doğal olarak ülke genelindeki bu ihtiyaç birimlerimize de yansımakta ve mücadelemizi olumsuz yönde etkilemektedir. Önceliğimiz, Birimlerimizin sayısal olarak en az Avrupa Birliği standartlarına ulaştırılması ve bu süreçte görev alanımızın özellikleri nedeniyle de çalışanlarının, nitelik olarak en üst seviyeye çıkartılması olacaktır.

Başarısı her platformda dile getirilen Başkanlığımız aynı zamanda diğer kurumlara da iyi bir örnek olarak ön plana çıkmaktadır. Örnek olabilmek güzel olduğu kadar da sorumluluk getiren ayrı bir özelliktir. Bu bilinçle hareket etmenin, kurumumuzun her bir bireyine de ayrı ayrı görevler yüklediği  bilinmektedir.

Kcm polisi

Yasalara aykırı biçimde haksız menfaat ve yüksek kazanç sağlamak amacıyla ekonomik, sosyal ve idari yapıyı doğrudan veya dolaylı olarak kontrol etmek için bir araya gelmiş organize suç örgütleri ve silah mühimmat ve nükleer madde kaçakçılığı suçları ile ilgili istihbari bilgi toplama, değerlendirme ve önleme tedbirleri alma, gerektiğinde operasyon düzenleme ve yürürlükteki yasa hükümlerine göre işlem yapma ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Dış bağlantılar

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç