Kararname nedir?

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu veya ilgili Bakanlar tarafından imzalanan karar. Kararname, bir idari düzenleyici işlemdir. Kanun Hükmünde Kararnameler (K.H.K.) dışındaki kararnameler, kanun gücünde değildirler (Bkz. K.H.K.). Kararname, idari bir tasarruf olup, gerekli görüldüğü hallerde, çıkaran yetkili organ tarafından değiştirilebilir veya kaldırılabilir.

T.C. Anayasası’nda kararname>kararname>kararname>kararname adında bir hukuki işlem düzenlenmemiştir. Aslında Türk İdare Hukukunda kararname>kararname>kararname>kararname ismini taşıyan bir muamele mevcut değildir. Fakat tatbikatta bu tip bir işleme rastlanmaktadır. Türkiye’de olduğu gibi, hemen her ülkede kararname>kararname>kararname>kararname adını taşıyan hukuki tasarruflar mevcuttur.

Tatbikatta, şekil itibariyle iki tip kararname vardır. Bunlar "Bakanlar Kurulu Kararnamesi" (Toplu Kararnameler) ve "Üçlü veya İkili Kararnameler"dir. Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Başbakan ile bütün Bakanların ve Cumhurbaşkanının imzaları ile teşekkül eder. Bakanlar Kurulu Kararnameleri, prensip itibariyle bir kanuna dayalı olarak çıkarılırlar. Fakat tatbikatta, ortada bir kanun hükmü olmadan da Bakanlar Kurulu kararnamesi çıkarıldığı görülmektedir. Üçlü veya İkili Kararname’ye gelince, üçlü kararname ilgili Bakanın, Başbakanın ve Cumhurbaşkanının imzalarını ihtiva eden kararnamedir. Mesela bir İçişleri müsteşarının tayinine dair kararname, İçişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı tarafından imzalanır. İkili kararname ise Başbakan ve Cumhurbaşkanının imzası ile meydana gelen kararnamedir. Mesela Başbakanlıkta açık bulunan 3. derecedeki bir kadroya bir şube müdürünün tayin edilmesi ikili bir kararname ile olur.

Bu tip kararnameler dışında bir de "Prensip Kararnameleri" adı verilen bir başka müşterek kararname vardır. Mesela bir kanunda birkaç tane bakana yetki verilmiş olabilir; böyle bir durumda bu konu ilgili birkaç bakanın ayrı ayrı imzası ile Başbakanlık Kanunlar Teklif Dairesi tarafından müşterek bir kararname metni haline getirilerek bakanlara imzalattırılmaktadır. Bunların sayısı senede bir-ikiyi geçmez.

Cumhurbaşkanının iradesini ihtiva eden tasarruflar da kararname adı altında düzenlenir. Bu kararnamelere Cumhurbaşkanı Kararnameleri denir.

Bakanların imzasının bulunması bakımından kararnameler Bakanlar Kurulu Kararnamesi ve Müşterek Kararname olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Bakanlar Kurulu kararnamelerinde bütün bakanların imzası bulunur. Müşterek Kararname’de ise ilgili bir veya birkaç bakanın imzası bulunur. Fakat her iki tip kararnamede de cumhurbaşkanının ve başbakanın imzası mutlaka bulunur.

Kararnamelerde müsteşar vs. gibi bakan statüsüne tabi olmayanların imzası bulunmaz. Kararnamelerde şekil şartları oldukça önemlidir. Bu unsurlardaki bir bozukluk kararnamenin yokluğu

sonucunu meydana getirir.

Kararnameler konuları bakımından da objektif ve subjektif kararnameler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Nizamnameleri, talimatnameleri ve hususi bir kanuna istinaden çıkarılmış kararnameleri kabul ve tasdik eden Cumhurbaşkanı Kararnameleri objektif kararnamelerdir. Tayin vs. gibi ferdi tasarrufları (kişilere ait işlemler) ihtiva eden Cumhurbaşkanı Kararnameleri ise subjektif kararnamelerdir. Ayrıca, 1930 tarihli Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu ve 1940 tarihli Milli Koruma Kanunu’na dayanılarak yapılan işlemler de kararname>kararname>kararname>kararname ismini taşımaktadır. Yine, Bakanlar Kurulunun dış ticaretle ilgili olarak yaptığı düzenlemelere de kararname adı verilmektedir.

Kararnameler de, diğer idari ve düzenleyici işlemler gibi idari yargı denetimine tabidir. Bu işlemlerden doğacak davalarda, yüksek idare mahkemesi olan Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemeleri yetkilidir.

Sözlükte "kararname" ne demek?

1. Cumhurbaşkanının onayladığı hükümet kararı.
2. Bakanlar kuruluna verilen yetkilere dayanarak alınan karar.
3. Bu kararı bildiren resmi yazı.

Cümle içinde kullanımı

Hükümetin çıkardığı kararnameden söz ediyorlar.
- N. Cumalı

Kararname kelimesinin ingilizcesi

n. decree, bylaw
Köken: Arapça

Kararname ne demek? (Ekonomi)

(Decree, goverment decision) Arapça "karar" ve Farsça "name" kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş. 1. Cumhurbaşkanının onayladığı hükümet kararı. 2. Bakanlar Kurulu’nca alınan karar. 3. Bakanlar Kurulu kararını bildiren resmi yazı.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç