Fatih Sultan Mehmet

(1432 - 1481 ), 2. Mehmet, Osmanlı padişahlarının yedincisidir. İstanbul'u fethederek, Bizans İmparatorluğu'na son verdiği için «Fatih» lakabıyla anılır. Murat ll'nin oğlu olan Fatih,. Edirne'de doğdu. Mükemmel bir öğrenim gördü. Devrin en önemli bilginleri olan Molla Gürani, Ak Şemsettin, Molla Husrev, Vezir Sinan Paşa, Şair Ahmet Paşa'dan ders aldı.

Mehmet II, iki defa tahta çıkmıştır. İlk tahta çıkışı 1444 yılına rastlar. 12 yaşındaydı. Babası Murat II, Manisa'da sancakbeyi olan Mehmet ll'nin lehine tahttan feragat etti. Ancak çocuk yaşta bir padişahın tahta geçmesi düşmanlarımızda bayram sevinci uyandırdı. Hemen 100.000 kişilik bir ordu toplayarak hücuma geçtiler. 5. Haçlı seferini meydana getiren bu ordu: Macar, Çek, Sloven, Romen, İtalyan, Leh ve Almanlar'dan meydana gelmişti. Düşman ordusu çok geçmeden Türk sınırını aştı. Mehmet II, babasına haber göndererek idareyi ele almasını teklif ettiyse de Murat II bu teklifi önce reddetti. Ancak Mehmet ll'nin meşhur cevabı karşısında ordunun başına geçti. Çocuk padişahın tarihe geçen cevabı şuydu: «Eğer padişah biz isek, emrediyoruz, gelip ordunun başına geçin; yok siz iseniz devletinizi kendiniz müdafaa edin» Murat Varna Meydan Savaşı'nda düşmanı yok etti. Savaştan sonra, devlet büyüklerinin ısrarı üzerine Murat II yeniden tahta geçti ve Mehmet II de tekrar Manisa'ya gitti.

Mehmet II, 1451'de babasının ölümü üzerine ikinci defa tahta çıktı. 19 yaşında, enerji dolu bir hükümdardı. İlk işi İstanbul fethini planlamak oldu. Önce Yıldırım Bayezit'in yaptırdığı Anadolu hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı’nı yaptırdı. Bir yandan da İstanbul'un dillere destan olan surlarını yıkabilmek için, Edirne'de büyük toplar döktürdü. Bu arada kendisi de havan topunu icat etti. Dökülen topların en büyüğü 2 ton ağırlığındaki gülleyi 1,5 km. uzağa fırlatabiliyordu. Bunlardan başka muhasarada kullanılmak üzere uçan alevli bombalar da yapılmıştı. Bu bombalar mancınıkla atılıyordu. İstanbul'un muhasarası 6 nisanda başladı. 18 nisanda Adalar alındı, 22 nisanda da 67 parça küçük gemiden meydana gelmiş Türk donanması karadan yürütülerek Haliç'e indirildi. Böylece, Türk gemilerinin girmesini önlemek için, Bizanslılar'ın daha önce Haliç'in önüne «gerdikleri zincir bir işe yaramaz oluyordu. (Bu zincir, bugün Askeri Müze'dedir).

fatih sultan mehmet

İstanbul'un muhasarası 29 mayısa kadar sürdü, bu arada çeşitli hücumlar yapıldı. 29 mayıs salı günü, gün ağarırken asıl Türk hücumu başladı. Hücumun asıl şiddeti bugünkü Topkapı taraflarına toplanmıştı. Bununla beraber surların diğer taraflarından da şiddetli hücumlar oluyor zamanın deniz piyadesi olan Azaplar da deniz surlarına hücum ediyordu. Nihayet savaşın en çok kızıştığı bir sırada, Topkapı kesimini savunan Cenevizliler savaştan çekilince, bu kesimde bir durgunluk oldu. Bunu anlayan Mehmet II, buraya yeni ve çok şiddetli bir hücum yaptırdı. Bu hücumda Ulubatlı Hasan adında küçük rütbeli bir subay, ilk defa Türk bayrağını surların tepesine dikti ve aynı anda şehit edildi. Fakat bayrağın surlarda görünmesi Türkler'in maneviyatını kuvvetlendirdiği gibi, düşmanın maneviyatını da mahvetmişti.

Bayrağın dikilmesinden çok kısa bir süre sonra Kerkopurta kapısı, Türkler'in eline geçti, Türk askerleri buradan şehre girmeye başladılar. Aynı saatlerde başka taraflardaki kuvvetler de şehre girmeyi başarmıştı. Fatih Sultan Mehmet, muzaffer bir hükümdar sıfatıyla şehre girdi. 21 yaşındaydı. Artık Bizans İmparatorluğu'nu ortadan kaldırmış, dünya tarihinde yeni bir çağ açmıştı. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u aldıktan sonra da fetih hareketlerine devam etti. Midilli'yi aldı. Fırat'a ve Toroslar'a kadar Anadolu birliğini sağladı. Arnavutluk, Bosna - Hersek'i zaptetti, Yunanistan'ın fethini tamamladı. Daha sonra kuzey Anadolu'ya sefer tertipleyerek Trabzon İmparatorluğu'nu da fethetti. Bu fetihten sonra Kırım Hanlığı da Türkiye'ye katılınca, Karadeniz tamamıyla bir iç deniz haline geldi.

Fatih Sultan Mehmet, yeni bir sefere çıkmak üzereyken, Gebze yakınlarındaki ordugahında zehirlenerek öldü. 30 yıl süren padişahlığı sırasında İstanbul'da yapılan sayısız bayındırlık eserlerinin başında Fatih camisi ve üniversitesi, Kapalıçarşı, Bedesten, Eski Saray gelir. «Avni» takma adiyle şiirler de yazan Fatih, imparatorluğun yüzölçümünü 2.000.000 km.2'ye çıkarmıştı. Kendi adıyla anılan bir kanunname tertipleyen ve Osmanlı padişahlarının en bilgilisi olan Fatih, aynı zamanda Osmanlı hukukunun da en ileri adımlarından birini atmıştır. İstanbul'da kendi adına yaptırdığı caminin türbesinde yatmaktadır. f MEHMET III (1566 - 1603), on üçüncü Osmanlı padişahıdır. Murat lll'ün oğlu oian Mehmet III, Manisa'da doğdu. 1595te babasının ölümü üzerine tahta çıktı. Babasının son yıllarında, yüzölçümü 20.000.000 km.2'yi bulan imparatorlukta bazı bozukluklar baş göstermişti. Almanya seferi, değersiz komutanların idaresinde bir türlü başarıya ulaşamıyordu.

Fatih Sultan Mehmet kimdir?

Tarihte 2. Mehmet adıylada bilinen Fatih sultan mehmet 30 Mart 1432 yılında edirnede doğmuş 7. osmanlı padişahının adıdır. Fatih sultan mehmet'in babası Sultan II. Murad, annesi Hüma Hatun’un oğludur. Avrupada Büyük Türk (Grand Turco) lakabıyla tanınan bir padişahtır.

Fatih lakabı

2. Mehmet İstanbul'un fetihinden sonra "FATİH" lakabıyla anılmaya başlanmıştır. İstanbul'un fetihin dolayı Fatih, "çağ açan hükümdar" olarak da tanınır.

Fatih Sultan Mehmet'in önemi nedir?

Fatih sultan mehmet fetih edilemez denilen İstanbul'u fetih ederek tarihe geçmiştir.

İstanbul'un fetihinin önemi

İstanbul'un fethi, Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olmuştur.

Fatih Sultan Mehmet dönemi ve özellikleri

1. Saltanatı 1444 - 1446  yılları arası 2 yıl sürmüştür.

2. 2. saltanatı 1451 - 1481 yılları arası 30 yıl sürmüştür.

3. 30 Mart 1432 Edirne doğumludur.

4. Tahta gelmeden önceki padişah 2. Murat'tır.

5. Ölümünden sonra tahta geçen padişah 2. Bayezid'tir.

6. Osmanlı Hanedanı soyundandır.

7. İslam dinine mensuptur.

Fatih Sultan Mehmet'in ünvanları

1. Fatih

2. Büyük Türk (Grand Turco)

3. Çağ açan hükümdar

Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı en önemli yenilik

Fatih sultan mehmet'in yaptığı en önemli yenilik Osmanlı kanunnamesi olan "Kanunname-i Ali Osmani" yi hazırlamasıdır.

Fatih Sultan Mehmet'in döneminde yapılan en önemli eser

Fatih sultan mehmet'in döneminde yapılan en önemli eser "Fatih Külliyesi" dir. İkinci en önemli eser ise "Rumeli hisarı" dır.

Fatih Sultan Mehmet'in eşleri

1. Emine Gül-Bahar Hatun

2. Helene Hatun

3. Alexias Hatun

4. Gülşah Hatun

5. Sitti Mükrime Hatun

6. Çiçek Hatun

7. Anna Hatun

Fatih Sultan Mehmet'in çocukları

1. II. Bayezid

2. Mustafa

3. Cem Sultan

4. Gevher Sultan

Fatih Sultan Mehmet döneminde eğitim ve kültür

Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti’ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçeden başka Arapça, Farsça, Latince ve Yunanca kitaplardan oluşan özel bir kütüphanesi vardı. Avni takma adıyla şiirler yazdı. Şiirleri Fatih Divanı (1944), Fatih’in Şiirleri (1946), Fatih ve Şiirleri (1959) gibi adlar altında basıldı. Bilim adamlarını ve edebiyatçıları destekleyen Fatih, nesir ustası Sinan Paşa ile şair Ahmed Paşa’yı vezirliğe kadar yükseltti. Ünlü matematikçi ve astronomi bilgini Ali Kuşçu’nun İstanbul’da kalmasını sağladı. Fatih, İtalyan ressam Gentile Bellini’yi 1479’da İstanbul’a getirterek resimlerini yaptırdı.

Fatih Sultan Mehmed'in tarihteki en önemli yanlarından birisi de eğitime verdiği önem olmuştur. Üniversite anlamında Osmanlı tarihinde ve dünya tarihinde bilinen en eski eğitim kurumlarından olan Sahn-ı Seman’ı kurmuştur. Sahn-i Seman İstanbul’un ilk Türk yükseköğretim kurumudur. Sahn-ı Seman medreseleri Fatih Külliyesi içindeki en yüksek düzeyli medreseler idiler. Sahn-ı Seman’ın eğitim müfredatının hazırlayıcılarından biri çağın önemli bilim adamı Ali Kuşçu’dur.

Medreselerde Ali Kuşçu tarafından düzenlenen bir okutma planının olduğu, hatta bunun “Kanunname” şeklinde yapıldığı bilinmekle birlikte, bugüne kadar incelemesi yapılan Osmanlı arşiv belgeleri arasında ele geçirilememiştir. Bu kanunnamenin aslının 1918 yılında külliyede çıkan yangınla yok olması da olasıdır. Sahn-ı Seman, Kanuni tarafından açılan Süleymaniye Medresleri zamanına kadar nakli ve akli bilimlerde öğrenci yetiştirmekteydi. Kanuni devrinde bu medreseler şer’i ilimler ihtisası yapılan medreseler olmuşlar, Süleymaniye Medreseleri de akli ilimlerin ihtisas yeri olmuştur. Ali Kuşçu, Fatih tarafından astronomi eğitimi için Semerkant'a gönderilmiş ve daha sonra 1570’te Takiyuddin tarafından Tophane’de kurulacak gözlemevinin ilk çalışmalarını yapmıştır.

Fatih Sultan Mehmet'in ölümü

Fatih sultan mehmet 1481’de, Anadolu’ya doğru yeni bir sefere çıktı. Yolun başında hastalanmıştır ve 3 Mayıs 1481’de Gebze yakınlarınndaki Hünkar Çayırı'ndaki ordugahında ölmüştür. Söylentilere göre Gut hastalığından öldüğü sanılmakla birlikte, zehirlendiği de söylenir.

Dış bağlantılar

Fatih sultan mehmet eğitim ve araştırma hastanesi

Fatih sultan mehmet vakıf üniversitesi

İstanbul'un fethi belgeseli

Fatih sultan mehmet'in hayatı belgeseli

Fetih 1453 Filmi

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç