Esed nedir?

Esed; Suriye Baas partisinin lideri ve Suriye devleti Cumhurbaşkanı "Beşşar Hafız el-Esed" in isminin Arapça söylenişidir. Dünya basının ismi sadece "Esed" olarak ifade edilir. Türkçe'de "Esad" şeklinde okunur. Esed, Arapça El-Esed kelimesinden gelmektedir ve Türkçe'de "Arslan, Cesur ve kahraman kişi" anlamlarına gelmektedir. Esed 9 Kasım 1965 yılında Şam'da dünyaya gelmiştir. Esed'in asıl mesleği ve uzmanlık alanı göz doktorluğudur. Esed'in eşi Esma Ekras, üst düzey bir bankacıdır.  2000 yılında evlenmişlerdir.

Esed, B??s P?rtisi'nin genel b?şk?nı ve bir önceki b?şk?n H?fız Esed'in oğludur. H?fız Esed ölünce, boş?l?n b?şk?nlık koltuğun? çok kıs? bir süre vek?leten Abdülh?lim H?dd?m oturdu. Ş?m Üniversitesi Tıp F?kültesi’nden 1988 yılınd? mezun ol?n Beşş?r Esed, göz h?st?lıkl?rı ?l?nınd? ç?lışm?l?rını sürdürmüş; bu ?l?nd? eğitimine dev?m etmek için 1992 yılınd? İngiltere'ye gitmiştir. 1994 yılınd? k??deşi B?sil Esed'in bi? t??fik k?z?sı son??sı ölmesi son??sı Su?iye’ye ge?i dönen Beşş?? Esed, b?b?sı H?fız Esed'in h?lefi olm?sı için eğitildi. Su?iye o?dusun? gi?en Beşş?? Esed; b?b?sının ölümüyle bi?likte ye?ine geçen geçici Cumhu?b?şk?nı Abdülh?lim H?dd?m t???fınd?n 11 H?zi??n 2006’d? sil?hlı kuvvetle?in b?şın? geçi?ildi.

Su?iye-Lübn?n ilişkile?inin ge?ginleştiği 1995 yılınd? Lübn?n dosy?sını ele ?l?n Beşş?? Esed’in, 1998 yılınd? Emil L?hud’un Lübn?n Cumhu?b?şk?nı olm?sı konusund? g?y?et göste?diği söylenmektedi?. B?b?sının ölümünden son?? p??l?mentonun topl?n???k cumhu?b?şk?nlığı için ge?ekli ol?n 40 y?ş sını?ını, 34 y?ş sını?ıyl? değişti?mesi üze?ine Beşş?? Esed, Su?iye Cumhu?b?şk?nı olmuştu?. Su?iye'de insan hakla?ı konusu uzun sü?e ulusla?a?ası o?ganizasyonla? ve bağımsız ku?uluşla? ta?afından se?t eleşti?ile?e konu yapılmıştı?. sozkimin.com Ülke 1963 yılından itiba?en olağanüstü hal altında ida?e edilmiş ve bu du?um, güvenlik güçle?ine olağandışı tutuklama ve gözaltı yetkile?i ve?mişti?. Beşa? Esad, yaygın kabule gö?e, demok?atik ?efo?mla? konusunda başa?ısız olmuştu?; 2012 yılındaki bi? İnsan Hakla?ı İzleme Ö?gütü ?apo?una gö?e Beşa? Esad iktida?ı dev?aldığından be?i ?ejimin antidemok?atik doğasında he?hangi bi? iyileşme sağlanamamıştı?.

Su?iye Baas Pa?tisi dışındaki tüm siyasi pa?tile?in yasaklı olduğu ülke, se?best seçimle?in olmadığı bi? tek pa?ti ?ejimi gö?üntüsünü ko?umuştu?. İsyandan önce ülkede ifade hü??iyeti, toplanma hü??iyeti ve ö?gütlenme hü??iyeti sıkı şekilde kont?ol altında tutulmuştu?. 2006'dan itiba?en muhalifle?e uygulanan seyahat yasakla?ı a?tı?ılmıştı?; bu yasakla? A?ap dünyasındaki en ağı? seyahat yasakla?ı ola?ak tanımlanmıştı?. Hükumet güçle?i, insan hakla?ı savunucula?ını ve diğe? hükumet muhalifle?ini baskı altında tutmuş ve hapsetmiş, sını?sız sü?e boyunca hapis cezasına mahkum etmiş, kötü hapishane koşulla?ında tutmuş, işkenceye ma?uz bı?akmış ve öldü?müştü?. Kadınla? ve etnik azınlıkla? kamu sektö?ünde ay?ımcılığa ma?uz kalmıştı?. 1962 yılında binle?ce Kü?t vatandaşlıktan çıka?ılmış ve onla?ın soyundan gelenle? "yabancıla?" ola?ak fişlenmişti?. 2004 yılından itiba?en ülkenin Kü?t bölgele?inde yaşanan ayaklanmala? tansiyonu yükseltmişti?. Bu ta?ihten be?i Kü?t göste?icile? ile güvenlik güçle?i a?asında zaman zaman çatışmala? yaşanmaya devam etmişti?.

Esed nedir?

Dini özgü?lükle?in kısıtlı olduğu ülkede Yehova Şahitle?i ay?ımcılığa ve baskıya ma?uz kalmıştı? LGBT hakla?ının da zayıf olduğu ülkede, eşcinsel ilişkile? en az 3 yıl hapis cezasıyla cezalandı?ılı?ken, 2010 yılında polis güçle?i 25 e?keği eşcinsel oldukla?ı ge?ekçesiyle gözaltına almıştı?. Bi?leşmiş Milletle?, 10'lu yaşla?ındaki ve daha küçük yaştaki e?kek çocukla?ın Su?iye güvenlik güçle?i ta?afından toplu halde tecavüze uğ?adıkla?ını belgelemişti?. İnsan Hakla?ı İzleme Ö?gütü bi? başka ?apo?unda, 2010 yılında dünyada en kötü insan hakla?ı du?umunun Su?iye'de olduğunu bildi?mişti?. Göste?ile? 15 Ma?t 2011'de başlamış ve Nisan 2011 ta?ihinde ülke çapına yayılmıştı?. Göste?ile?, A?ap Baha?ı ola?ak bilinen, O?ta Doğu'daki daha geniş bi? p?otest ha?eketin pa?çasıdı?. Göste?icile?, ailesi 1971 yılından be?i iktida?ı elinde tutan Beşa? Esad'ın istifasını ve 1963 yılından be?i ülkeyi ida?e eden Baas Pa?tisi'nin iktida?ı bı?akmasını talep etmektedi?.

Nisan 2011 ta?ihinde Su?iye O?dusu başkaldı?ıyı bastı?mak için gö?evlendi?ilmiş ve aske?le? ülke genelinde göste?icile? üze?ine ateş açmıştı?. Ayla?ca sü?en aske?i kuşatmala?ın ve baskının a?dından göste?ile? silahlı isyana dönüşmüştü?. Çoğunlukla fi?a?i aske?le? ve sivil gönüllüle?den oluşan muhalif güçle?, me?kezi bi? lide?lik olmaksızın di?enişe geçmişle?di?. Ülke genelindeki hemen he? kasaba ve şehi?de yaşanan çatışmala? asimet?ik savaş niteliğindedi?. 2013 yılında Hizbullah, Beşa? Esad'a sadık güçle?in yanında savaşa dahil olmuştu?. Beşa? Esad yönetimi Rusya ve İ?an'dan aske?i ve pa?asal destek alı?ken, muhalifle? Kata? ve Suudi A?abistan'dan silah desteği almaktadı?. Hazi?an 2013 ta?ihi itiba?ıyla Beşa? Esad yönetimi ülkenin %30-40'ını ve ülke nüfusunun %60'ını kont?ol etmektedi?. 2012 sonla?ındaki bi? BM ?apo?u, iç savaşın Nusay?i Şebbiha milisle?i ve Sünni muhalifle? a?asında sü?egiden "ba?iz de?ecede mezhepsel" bi? çatışma olduğunu bildi?miş, fakat hem muhalefet, hem de hükümet bunu ?eddetmişti?. Bi?leşmiş Milletle?'e gö?e ölü sayısı Eylül 2013 ta?ihi itiba?ıyla 120,000'e ulaşmıştı?.

Rapo?la?a gö?e on binle?ce göste?ici devlet hapishanele?inde hapsedilmiş, bu göste?icile? sistematik işkenceye ve te?ö?e ma?uz bı?akılmıştı?. Ulusla?a?ası o?ganizasyonla? hem Baas Pa?tisi hükumetini, hem de muhalefeti insan hakla?ı ihlalle?iyle suçlamışla?dı?. Bi?leşmiş Milletle?'in ve Ulusla?a?ası Af Ö?gütü'nün hem 2012 yılında, hem de 2013 yılında Su?iye'deki so?uştu?mala?ı ve saha a?aştı?mala?ı sonucunda, insan hakla?ı ihlalle?inin, işkencele?in ve savaş suçla?ının büyük kısmının Baas Pa?tisi hükumeti ta?afından yapıldığı sonucuna ulaşılmıştı?. Savaşta kimyasal silahla? bi?den fazla kez kullanılmış ve bu, ulusla?a?ası tepki çekmişti?.

Esed' in eğitim hayatı

Esed, Şam Üniversitesi'nde tıp eğitimi aldı. 1988'de tıp fakültesinden mezun olmasının ardından askeri tabip olarak Suriye ordusunda görev yaptı. Daha sonra İngiltere'ye gitti ve Londra'da oftalmoloji ihtisasını tamamladı.

Esed'in suriyeye dönüşü

Abisinin 1994 yılında abisinin trafik kazasında yaşamını yitirmesinin sonrasında Esed ailesinin en büyük oğlu olarak Suriye'ye dönmek zorunda kaldı.

Esed'in cumhurbaşkanı olması

Abisini trafik kazasından sonra kaybeden Esed suriyeye geri dönmüştü. Suriye’ye geri dönen Beşşar Esed, babası Hafız Esed'in halefi olması için eğitildi. Suriye ordusuna giren Beşşar Esed; babasının ölümüyle birlikte yerine geçen geçici Cumhurbaşkanı Abdülhalim Haddam tarafından 11 Haziran 2006’da silahlı kuvvetlerin başına geçirildi. Suriye-Lübnan ilişkilerinin gerginleştiği 1995 yılında Lübnan dosyasını ele alan Beşşar Esed’in, 1998 yılında Emil Lahud’un Lübnan Cumhurbaşkanı olması konusunda gayret gösterdiği söylenmektedir.

2000 yılında babasının ölümünden sonra parlamentonun toplanarak cumhurbaşkanlığı için gerekli olan 40 yaş sınırını, 34 yaş sınırıyla değiştirmesi üzerine Beşşar Esed, Suriye Cumhurbaşkanı olmuştur.

Tdk'ya göre esed mi esad mı?

Tdk'ya göre Arap ve Fars kökenli bazı kişi adları, hem Türkler hem de Araplar ve Farslar tarafından kullanılmaktadır. Bu tür adlar Türkler tarafından kullanıldığı zaman Türkçe söylenişlerine göre yazılırlar. Aynı isimler Araplar ve Farslar tarafından kullanıldığında yine Türkçe söyleniş esas alınır; ancak tonlu ünsüzler olduğu gibi kalır: Ahmed, Bedreddin, Muhammed ve Necmeddin.

Yani Tdk'ya göre Beşşar Esad'ın doğru kullanımı "Beşşar Esed" şeklinde olmalıdır.

Esed isminin özellikleri

1. Esed ismi erkek ismidir.

2. Esed ismi Arapça'dır.

3. Esed isminde 2 sesli harf bulunur.

4. Esed isminde 2 sessiz harf bulunur.

5. Esed ismi toplam 4 harften oluşmaktadır.

6. Esed ismi "Es" ve "ed" hecelerinden oluşmaktadır.

7. Esed ismi Türkçe'de Esad diye okunur.

Esed isminin harf analizi

1. E: Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele eden.

2. S: Hayalperest

3. E: Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele eden.

4. D: Üstün güçlere sahip.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç