Dernekler (Ekonomi)

(Association, society.) Dernekler Kanunu’ndaki (4.10.1983 tarih ve 2098 sayılı) tanımlamaya göre demekler, kazanç paylaşma dışında, belirli ve ortak amaçları gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek kişinin bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmeleriyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve onsekiz yaşını doldurmuş bulunan herkes dernek kurabilir, kurulmuş bulunan derneklere üye olabilir. Her demeğin bir tüzüğü bulunur. Tüzükte, demeğin adı, merkezi, amaçları, kurucuları, organlarının görevleri, üyelik aidatı, v.s. gibi bilgiler yer alır. Dernekler, tüzük ve kuruluş bildirilerinin, mahallin en büyük mülki amirine verilmesiyle tüzel kişilik kazanırlar.

Birden çok yerde faaliyet gösterecek derneklerin kuruluş bildirisi ile tüzükleri mahallin en büyük mülki amirliği tarafından İçişleri Bakanlığı’na gönderilir. Yasaya göre, dil, din, ırk ve mezhep ayırımına dayanan, Devlet ülke ve milletiyle bütünlüğünü bozmaya yönelik, sosyal bir sınıfın diğer bir sosyal sınıf üzerinde tahakkümünü ön gören derneklerin kurulması yasaktır.

Derneklerin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kuruludur. Genel kurul tüm üyelerin katılmasından oluşur ve en az iki yılda bir olağan toplantılarını yapar. Dernek organlarının seçimi, yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kumlunun ibra edilmesi, bütçenin görüşülüp karara bağlanması gibi konular genel kumlun yetkileri arasına girer. Yönetim kumlu, genel kurulca seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Derneği temsil etmek, yönetim işlerini yapmak, gelir gider hesaplarını yürütmek, v.s. gibi görevleri vardır.

Denetleme kurulu da genel kurulca seçilen üç asıl, üç yedek üyeden oluşmaktadır. Denetleme görevi yapar, altı ayda bir yönetim kuruluna ve toplandığında genel kumla rapor sunar. Dernekler, "federasyonlar" ve "konfederasyonlar" biçiminde örgütlenebilirler. Federasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan ve kamu yararına çalışan en az üç demeğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere, üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle kumlurlar. Konfederasyonlar ise, kuruluş amaçları aynı olan en az üç federasyonun bir araya gelmeleriyle kumlabilir. Her federasyon ve konfederasyonun bir tüzüğü bulunur. Bunlar da tüzükleriyle, kuruluş bildirilerinin mahallin en büyük mülki amirliğine verilmesiyle tüzel kişilik kazanırlar. Federasyon ve konfederasyonlar da amaç ve faaliyetleri bakımından derneklerle aynı yasaklamalara tabidirler. Yasaya göre federasyon ve konfederasyonlar, ne ad altında olursa olsun, merkezleri dışında faaliyet gösterecek örgüt kuramazlar ve temsilcilik açamazlar.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç