Dask nedir?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası edindirme, uygulama ve yönetimi faaliyetlerinden sorumlu tüzel kimlikli bir kamu kuruluşudur.

Zorunlu deprem sigortası yapmak üzere, 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortası'na Dair Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olan kamu tüzel kişiliğini haiz, kar amacı gütmeyen ve sigortacılıkta "sigorta havuzu" adı verilen yapı esas alınarak düzenlenmiş bir kurumdur.

Dask'ın kurulum amacı nedir?

Zorunlu deprem sigortasını sunmakta olan DASK'ın temel amaçları şu şekilde özetlenebilir:

• Kapsamdaki bütün konutları, ödenebilir bir prim karşılığında depreme karşı sigorta güvencesi altına almak,
• Yurtiçinde risk paylaşımını sağlamak, aynı zamanda deprem hasarlarının neden olacağı mali yükü sigorta yoluyla uluslararası reasürans ve sermaye piyasalarına dağıtmak,
• Devletin depremlerden (özellikle deprem sonrası afet konutları inşasından) kaynaklanan mali yükünü azaltmak,
• Sigorta sistemini sağlıklı yapı üretiminde bir araç olarak kullanmak,
• Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikimini temin etmek,
• Toplumda sigorta bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak.

Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması ile; konut sahiplerine konutları ile ilgili olarak, Devletin bütçe imkanları ile ilişkili olmaksızın ve maddi kayıpları derhal telafi eden somut bir güvence temin edilmektedir. Aynı zamanda, ödenen küçük miktardaki sigorta primleri yoluyla sosyal dayanışmanın gereği en iyi şekilde gerçekleştirilmiş olmakta, ülke çapında risk paylaşımı ve dayanışma sağlanmakta, yeterli iç kaynaklar birikinceye kadar riskin belli bir kısmı reasürans yoluyla uluslararası piyasalara aktarılmakta, deprem nedeniyle Devlet bütçesi üzerinde oluşan mali yük azalacağından muhtemel ek vergiler önlenmiş olmaktadır.

Dask ile sigorta şirketlerinin ilişkisi nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası teminatı DASK tarafından sunulmakla birlikte poliçeler sigorta şirketleri tarafından DASK nam ve hesabına düzenlenmektedir. Diğer bir anlatımla, DASK'ın pazarlama fonksiyonu, sigorta şirketleri ve acenteleri tarafından yerine getirilmektedir. Sigorta şirketleri kendi üzerlerinde hiç bir risk tutmadan riski ve primi Kuruma devretmektedir.
DASK nam ve hesabına Zorunlu Deprem Sigortası sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerine, kendileri veya acenteleri tarafından yapılan Zorunlu Deprem Sigortası primi tutarı üzerinden İstanbul ili dahilinde bulunan rizikolar için %12.5 oranında, diğer illerde bulunan rizikolar için %17.5 oranında komisyon ödenmektedir.

Dask'ın hasar ödeme kapasitesi nedir?

DASK'ın olası bir deprem durumunda muhtemel yükümlülükleri ile ilgili olarak yeterli kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynaklar temel olarak; toplanan prim gelirlerinden, reasürans korumasından ve hasar durumunda Dünya Bankasınca sağlanacak ek finansmandan oluşmaktadır. 2006 yılı için toplam 920 milyon EURO tutarında reasürans koruması temin edilmiştir.

Bu korumanın tamamı, uluslararası derecelendirme kuruluşlarınca en az a ve üzeri düzeyde derecelendirilen reasürörlerden sağlanmıştır. Bu itibarla, DASK'ın 2005 yılı için toplam ödeme gücü 1,1 milyar EURO'nun üzerinde bulunmaktadır. Bu miktar DASK'ın 2006 yılındaki tahmini yükümlülüklerini fazlasıyla karşılayacak düzeydedir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç