Cpt nedir?

Cpt, dış ticaretle ilgili bir kavramdır.

Cpt'nin açılımı "Carriage Paid To" şeklindedir ve Türkçe'de "Navlun Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim" anlamına gelmektedir.

Navlun;

1. Bir yerden başka yere ulaştırmak için gemiye alınan eşyanın tümü,

2. Taşıyıcı tarafından, gemisinde taşınacak yük için istenen ücrete verilen isimdir.

Cpt; Dış ticarette ithalat yapan firmanın ülkesinde adı verilen varis noktasına kadar taşınacak yük için istenen ücretin ödenmiş olarak teslim şekline verilen isimdir.

Taşınacak yük için istenen ücretin ihracatçı tarafından ödendiğini anlatır. Bir kaç etaplı nakliye dahil bütün nakliye şekilleri için kullanılabilir.

Cpt terimi Cfr'nin deniz yolu dışındaki taşıma şekilleri için kullanılabilen alternatifidir. Cpt teslim şekli deniz yolunda kullanılan Cfr terimiyle aynı sorumlulukları içerir.

Cpt'de malın yitik ve hasarına ait rizikolarla birlikte taşıyıcıya teslimden itibaren doğabilecek ek masraflar, malların taşıyıcının nezaretine verilmesinden itibaren satıcıdan alıcıya geçer.

Taşıyıcı bir taşıma sözleşmesinde demir, kara, deniz, hava, içsu taşımacılığı yada bunların birleşmesi sonucu ortaya çıkan taşımacılık işlemini üstlenen kimsedir.

Cpt'de ihracatçının yükümlülükleri

İhracatçı malları sağlam bir şekilde kendi nakliyecisine teslim ettikten sonra, çıkış gümrük işlemlerini yaptırır ve yükleme ile ilgili bilgileri ve evrakları , alıcıya iletmekle yükümlüdür.

İhracatçının diğer yükümlülüklerde şunladır:

1.Malların Kontrata Uygunluğu : Malları ve faturayı ya da ona eşdeğer bir elektronik mesajı satış sözleşmesi uyarınca sağlamak; yine sözleşme tarafından gerekli görülen başka herhangi bir belgeyi hazır bulundurmak.

2. Lisanslar, Yetkiler ve Formatiler : Kendi risk ve masraf alanına dahil olmak üzere, malların ihracı için gerekli herhangi bir izni ya da yetkiyi almak; yine malların ihracı için gerekli bütün formaliteleri tamamlamak.

3. Taşıma ve Sigorta Sözleşmesi : ) Taşıma sözleşmesi Masrafları kendisine ait olmak üzere, malların olaşan bir rota izlenerek mutad biçiminde belirlenen varış yerinden üzerinde anlaşmaya varılmış noktaya taşınması için sözleşme akdetmek. Eğer üzerinde anlaşılmış bir varış noktası yoksa ve / veya böyle bir nokta mevcut uygulamada da belirlenmemişse, bu durumda satıcı, belirlenen varış alanı içinde böyle bir noktayı kendi amaçlarına en uygun düşecek biçimde belirleyebilir. b) Sigorta sözleşmesi Yükümlülük yok.

4. Teslimat : Malları, belirtilen tarihte ya da öngörülen süre içerisinde belirlenen varış yerine ulaştırılmak üzere taşıyıcıya, ya da eğer taşıma işleminde birden çok taşıma aracı söz konusu ise ilk taşıma aracına teslim etmek.

5. Risklerin Üstlenilmesi :B.5. hükümlerine tabi olmak üzere, malların A.4. uyarınca teslim edildiği ana kadar bütün kayıp ve hasar riskini üstlenmek.

6. Masrafların Paylaşımı : B.6. hükümlerine tabi olmak üzere: Mallar A.4. uyarınca teslim edilinceye kadar bunlarla ilgili bütün masrafları, ayrıca, navlunla birlikte, ister navlunda içerilmiş olsun isterse taşıma sözleşmesinin akdi sırasında satıcı tarafından yapılmış olsun, malların gerek yükleniği gerekse de varış yerinde boşaltılması sırasında ortaya çıkanlar da dahil, A.3 a)' dan doğan diğer bütün masrafları karşılamak. İhracat işlemlerinde geçerli vergi, resim ve her türden resmi ödemelerle birlikte, gümrük çıkış işlemleriyle ilgili bütün masrafları üstlenmek.

7. )Alıcının Bilgilendirilmesi : Alıcıya, gerek malların A.4. uyarınca teslim edildiğini bildirecek, gerekse de malları teslim alma yönünde normal olarak gerekli hazırlıkları yapabilmesine olanak tanıyacak duyuruları yapmak.

8. Teslimat Onayı ve Nakliye Belgeleri : Eğer genel olarak alığılmış bir uygulama ise masrafları kendisine (satıcıya) ait olmak üzere, alıcıya mutad nakliye belgesini sağlamak ( örneğin devri kabil bir konşimento, devri gayri kabil bir deniz nakliye senedi, nehir taşıma belgesi, hava nakliye senedi, demiryolu konsinye formu, karayolu konsinye formu ya da çok vasıtalı herhangi bir taşıma belgesi). Eğer satıcı ile alıcı birbirleriyle elektronik iletişim araçları kanalından haberleşme kararına varmışlarsa, önceki paragrafta sözü edilen belgenin yerini, onunla eş geçerlilikte bir elektronik bilgi değişim (EDI) mesajı alabilir.

9. Kontrol, Paketleme, Etiketleme : Malların A.4.uyarınca teslimi açısından gerekli olan kontrol işlemleriyle (örneğin kalite kontrolü, ölçüm, tartım, sayım ) ilgili masrafları karşılamak. Malların, kendisi tarafından düzenlenen taşıma işlemi açısından gerekli biçimde ambalajlanması masraflarını karşılamak (söz konusu alanda, sözleşmede tanımlanan malların ambalajsız olarak yüklenmesi söz kunusu değilse ). Ambalajlar, gerektiği biçimde işaretlenecektir.

10. Diğer Yükümlülükler : Alıcının talebi üzerine, risk ve masrafları da alıcıya ait olmak koşuluyla, malların ithal işlemleri açısından, bazı durumlarda da bu malların bir başka ülkeden transit geçişi için gerekli olan, ancak, malların sevke tabi tutulduğu ve/veya asıl çıkış kaynağı olan ülkede çıkarılan belgeleri, bunlara eşdeğer olan elektronik mesajları edinmesinde (A.8.dekiler hariç) alıcıya yardımcı olmak.

Cpt'de ithalatçının yükümlülükleri

İhracatçı tarafından malların yükleme ile ilgili bilgileri ve evrakları ithalatçıya iletir. İthalatçıda kendi yükümlülüğü olarak bu bilgileri aldıktan sonra malları hasara karşı sigortalatmalıdır.

Çünkü malların nakliyeciye teslim edilmesinden sonraki tüm hasarlar ve ek masraflar ithalatçıya aittir.

İthalatçının diğer yükümlülükleride şunladır:

1. Ödemenin Yapılması : Mal bedelini, satış sözleşmesinde belirtildiği biçimde ödemek.

2. Lisanslar, Yetkiler ve Formaliteler : Risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere, gerekli ithal iznini ya da diğer resmi yetki belgelerini almak; malların ithali için zorunlu gümrük işlemleriyle birlikte, eğer gerekli ise, bu malların bir başka ülkeden transit geçişini sağlayacak işlemleri tamamlamak.

3. Taşıma ve Sigorta Sözleşmeleri : Yükümlülüğü yok.

4. Teslim Alma : Teslim işlemi A.4. uyarınca yapılmışsa malları kabul etmek ve belirlenen varış yerinde malları taşıyıcıdan teslim almak.

5. Risklerin Üstlenilmesi : Mallar A.4. uyarınca kendisine teslim edildiği andan itibaren, mallarla ilgili her türlü kayıp ve hasar riskini üstlenmek. B.7. uyarınca gerekli duyuruyu yapmaması durumunda, teslim için tesbit edilen tarihten ya da aynı işlem için tesbit edilen sürenin bitiminden itibaren mallarla ilgili her türlü riski üstlenmek. Ancak, bunun için,söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka deyişle bu amaçla bir kenara ayrılan mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir.

6. Masrafların Paylaşımı : A.3.a) hükümlerine tabi olmak üzere, maların A.4.uyarınca teslimi anından itibaren bunlara ilişkin bütün masrafları karşılamak; ayrıca, eğer söz konusu ödeme ve harcamalar navluna dahil edilmemişse ya da A.3.a) uyarınca taşıma sözleşmesi akdederken satıcı tarafından gerçekleştirilmemişse, sonuçta boşaltma masrafları da dahil olmak üzere,malların transit halinde seyrinden varış noktasına ulaşmasına kadar olan süreye ait bütün masraf ve ödemeleri de üstlenmek. Eğer alıcı B.7.uyarınca gerekli duyuruda bulunmamışsa, malların yola çıkarılış gününden ya da bu işlem için tesbit edilen sürenin bitiminden itibaren bu mallarla ilgili olarak ortaya çıkacak hertürlü ek masrafı da kendisi üstlenir. Ancak, bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşmede çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka bir deyişle, bu amaçla bir kenara ayrılmış mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir. İthalat işlemlerinde geçerli vergi, resim ve her türden resmi ödeme ile birlikte, gümrük giriş işlemleriyle ilgili olan ve gerekliyse, bu malların bir başka ülkeden transit geçişiyle ortaya çıkan bütün masrafları üstlenmek.

7. Satıcının Bilgilendirilmesi : Malları yola çıkarma zamanıny ve/veya varış yerini belirleme hakkına sahip olduğu durumlarda, satıcıya bu hususlarla ilgili gerekli duyuruları yapmak.

8. Teslimat Onayı ve Nakliyat Bilgileri : Eğer sözleşme ile uyum halindeyse, A.8.uyarınca taşıma belgesini kabul etmek.

9. Malların Denetlenmesi : Başka türlü bir anlaşmaya varılmadığı taktirde ve işlem ihracatın gerçekleştiği ülkenin görevlilerince zorunlu olarak yapılmıyorsa, yükleme öncesi denetim işlemlerinin masrafını karşılamak.

10. Diğer Yükümlülükler :A.10.'da sözü edilen belgelerin ya da bunlarla eşdeğer elektronik mesajların sağlanması sırasında ortaya çıkan bütün masraf ve ödemeleri üstlenmek; satıcının bu konuda kendisine yardym amacıyla yaptığı bütün masrafları tazmin etmek.

Cpt hangi taşıma şekillerinde kullanılır?

1. Deniz yolu,

2. Karayolu,

3. Havayolu

4. Demiryolu,

5. İçsu taşımacılığı ve diğer taşıma şekillerinde(kombine olarak) kullanılır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç