Baphomet Nedir?

Baphomet; 14. yüzyıl başlarında, Katolik Kilisesi tarafından aforoz edilen Tapınakçıların taptığı iddia edilen Vücudunun alt kısmı erkek, üst kısmı kadın olan keçi başlı şeytani figür. Figür "Eliphas Levi" tarafından çizilmiştir. Baphomet, günümüz dünyasında henüz çözülememiş bir semboldür. Birçok araştırma yapılmasına rağmen henüz kesin bir sonuca varılamamıştır. Genel olarak ise araştırmacılar, bunu Tapınakçılar ile alakalı bir anagram olduğu kanısına varmıştır.Bu konuyla ilgili en bilinen yargı ise şudur: 14. yüzyılda Katolik Kilisesi’ nde aforoza uğrayan Tapınakçıların itaat ettiği, taptığı bir figür olduğudur. Bu figür şeytani olarak anılır.

Baphomet sözcüğünün kökeni hakkında da bir bilinmezlik mevcuttur. Yunancada Sophia kelimesinin Atbash ile şifrelenmesiyle ortaya çıktığı iddia edilmiştir. Sophia, hikmet anlamına gelmektedir. İbranice’ ye göre bir birleştirme söz konusudur. Bir diğer görüş de vaftizlik ( Baphe ) ve ustalık ( Metis ) kelimelerinin birleşmesinden oluştuğu görüşüdür. Bazı görüşlerde de Latince kısaltmaların birleşmesiyle oluştuğu yargısı mevcuttur.

14. yüzyılda aforoza uğrayan her Tapınakçı, yargılandıkları zaman Baphomet’ e inandıklarını söylemiştir. Yani sahte bir tanrı olarak dolayısıyla şeytan betimlemesi olarak dile getirmişlerdir. Bunun resimleri de gün yüzüne çıkmış ve günümüzde oldukça popüler bir hale gelmiştir. Uzun boynuza sahip bir keçinin resmi görülür bu betimlemede. O dönemde Tapınak şövalyeleri Baphomet’ e göre hareket ettiklerini söylemişlerdi. Suçsuzluğunu ispatlamaları ise, bu varlığın olduğunu kanıtlamalarına bağlıydı. Oysa olmayan bir sahte tanrı veya şeytani bir imgenin kanıtlanması mümkün olamazdı.

O dönemde şövalyelerle birlikte Baphomet de suçlu görüldü ve konu kapanıp gitti. Ancak araştırmacılar hiçbir dönem bu şeytani imgenin peşini bırakmadı. Sürekli bir arayış içine girdiler. En belirgin yargı ise bir anagram olduğu ve bu anagramın Tapınakçıların bilinmeyen adının şifrelenmesiyle oluştuğu görüşüdür. 19. yüzyılda etkinlik gösteren araştırmacı yazar Alphonse Louis Constant ( Levi ), ortaya oldukça ilginç bir deyiş atmıştır. Tamamen araştırmalarına dayalı bir yorum olsa da çok kabul görmüştür.

Bu deyiş şöyledir: Templi Omnium Hominum Pacis Abbas ( İnsanlar arasındaki barışın babasının tapınağı ), yani ” Tem. O. H. P. Ab. ” idi. Tersten okunuşuyla BAPHOMET. Son günlerde Masonlarla Tapınakçılar arasında sıkı bir bağ kurulduğundan dolayı, bu imge aynı zamanda “Mason Tanrısı” olarak da görülmektedir. İlginç bir konu da “FEMEN” örgütünün yaptıkları işaretin bu imgeye çok benzemesidir. FEMEN, Ukrayna’ da kurulmuş feminist ve aktivist kadınlardan oluşan bir örgüttür. Henüz FEMEN örgütünün yaygın olarak kullandığı hareketin Baphomet ile bağının olup olmadığı ortaya konulamamıştır.

baphomet

Resmin kaynağının pagan kültürüne dayandığına yönelik kuvvetli görüşler bulunmaktadır. Geçmiş uygarlıklarda doğaüstü varlıklar aynı Baphomette olduğu gibi boynuzlu olarak resmedilmektedir. Örneğin, Yunan mitolojisindeki Pan ve Hristiyanlıktaki şeytan figürlerinde mahluklar genellikle boynuzlu olarak resmedilmektedir. Dolayısıyla bu varlıklar ile Baphomet arasında bir bağ olduğu düşünülebilir. Kim bilir belki de her toplumdaki doğaüstü varlık ihtiyacı bu figürle karşılanmaktadır.

Pentagram, ateş, yılan, ay, kanatlar gibi temel okült semboller resmin içerisinde yer almaktadır Ayrıca, zıt imgeler resimde bir denge içerisinde yer almaktadır. Örneğin sağ elin göğe, sol elin yere doğru simetrik bir şekilde konum aldığını görülmektedir. Sağ el üstünde yazan “SOLVE” kelimesi katı maddenin sıvıya dönüşümünü, sol eldeki “COAGULA” kelimesi sıvının katıya dönüşümünü ifade etmektedir. Bu kavramlar simyacılıkla yakından alakalıdır. Değersiz maddelerden altın imal edilmesi bilimi olan Simyacılık bu şekilde Baphomet resminde görselleştirilmektedir.

Sağ el ile sol elin konumları çok önemli bir hermetik geleneği simgelemektedir. Yukarısının aşağı ile aşağısının yukarı ile uyum içerisinde olması, bir olmanın mucizelerinin ortaya çıkması için ön koşuldur. Resme bakıldığında sağ elin yukarıdaki aydınlık aya, sol elin ise karanlık aya yöneldiği görülmektedir. İnanışa göre göklerin ışığı yerin karanlığı ile bir olduğunda hayat gücü ortaya çıkmaktadır.

Resimdeki dualistik yapı sembolün insan vücudu ile hayvan kafasının birleşiminden oluşması ile net bir şekilde ortaya konulmaktadır.  Vücudun baş kısmını oluşturan keçi imgesi ile insan tabiatının hayvani özellikleri, insandan oluşan vücut kısmı ile de insani özellikleri resmedilmektedir. Dolayısıyla hayattaki dengenin yine insanın içerisinde bulunan karşıt güçlerin uyumu ile ortaya çıkacağı resimle gösterilmektedir.

Kısaca bahsettiğimiz Baphomet sembolünün önemi bu sembolün yıllar boyunca okült akımlar içerisinde sıkça kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Öncelikle Baphomet isminin Tapınak Şövalyelerine ait metinlerde ve çizimlerde kullanıldığı görülmektedir. Yalnız burada ve hemen hemen her yerde dikkat edilmesi gereken husus gerçeğin çarpıtılmış olabileceğidir. Bir akım hakkında olumsuz görüş oluşturmak için diğer akımlar tarafından gerçekler saptırılabilmektedir. Örneğin, Tapınak Şövalyelerinin Baphomet’e tapmadığı, bu yanlış bilginin Kilise tarafından uydurulduğu bazı kaynaklar tarafından söylenmektedir.

Masonların önde gelen isimlerinden Albert Pike’a göre ise Baphomet tapılan bir varlık olmayıp, sembolik manalara sahip bir figürdür. Sembolün manası ise sadece masonların içerisindeki en yüksek tabakaya mensup birkaç kişiye açıklanmıştır. Baphomet figürünün son yıllarda ün kazanmasının arkasında figürün karanlık ve aşağılık insanlar tarafından kötü amaçlar doğrultusunda kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin, 1966 yılında Anton Lavey tarafından kurulan Şeytanın Kilisesi Baphomet figürünü kilisesinin simgesi olarak kullanmıştır. Lavey’e göre Baphomet, Tapınak Şövalyeleri tarafından şeytanı temsil etmek üzere kullanılmıştır.

Sonuç olarak, günümüzde sıkça karşımıza çıkan Baphomet sembolünün tarihsel süreç içerisindeki gelişimini bilmek ve bunu kendi sapık amaçları doğrultusunda kullanan kişileri tanımak, bizi bu sembolü kullanan insanlara karşı koruyabilecektir. Fakat sunu unutmamalıyız ki sembolün ilk ortaya çıkışı belki de kötü amaçlar doğrultusunda gerçekleşmemiştir.

Sembol, insanın içerisindeki aydınlık ve karanlığı görselleştiren, dengeli olmanın önemini içeren bir manaya sahipken, günümüzde, dünyada kötülüğü yaymaya çalışan yaratıklar ve onların uşakları tarafından sıkça kullanılmaktadır. Sembolün iyiliği veya kötülüğünden bağımsız olarak insanlar için önemli olan, bu figürün yaratıklar ve uşakları tarafından şu anda ne şekilde kullanılıyor olduğu ve günümüzde kötülüğü yaymak için uğraşan yaratıklar tarafından kullanılan bu sembole karşı kendimizi nasıl koruyacağımızdır.

Baphomet figürü neyi anlatmaktadır?

Baphomet'in sağ eliyle negatif ve kötü enerjiyi alarak, sol eliyle yeryüzüne ulaştırdığı tasvir edilmektedir.

Eliphas Levi kimdir?

Eliphas Levi Zahed, asıl adı "Alphonse Louis Constant" olan ünlü okült bilimcinin eserlerinde kullandığı bir takma isim olup, kendisi tarafından gerçek isminin İbranice eşleniği olarak sunulmuştur. Lévi, okültizm konusunda aslında bir uygulamacı olmaktan daha çok teorisyen ve filozoftur.

Baphomet kelimesinin kökeniyle ilgili ortaya atılan iddaalar

1. Yunanca'da hikmet anlamına gelen Sophia sözcüğünün Atbash şifrelemesi olduğu iddiaa edilmiştir. Bu şifreleme İbrani alfabesinde kullanılan ve harflerin sondan başa doğru yazılması esasına dayanan bir tekniktir. Baphomet kelimesi İbrani alfabesinde yazılıp üzerinde Atbash uygulandığında Sophia kelimesi türemektedir.

2. Yunanca'daki Baphe (vaftiz) ve Metis (ustalık) kelimelerinin birleşimi olduğu iddiaa edilmiştir.

3. İdris Şah'a göre Baphomet kelimesi Ebu Fihamet (Anlayışın Babası) kelimesinden türetilmiştir.

4. Eliphas Levi'ye göre bir dizi Latince kısaltmadır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç