Bakanlar kurulu nedir?

İdare ile yasama organı arasında bağlantıyı sağlayan, başbakan ve bakanlardan meydana gelen kurul. Bu heyete hükumet ve kabine de denir. Bakanlar, Türkiye Büyük millet Meclisi üyeleri arasından veya parlamento dışından milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlardan başbakanca seçilir ve cumhurbaşkanınca atanır. Gerektiğinde başbakanın teklifi ile cumhurbaşkanınca görevine son verilir. Bakanlar Kurulu, çalışmalarını başbakanın veya gerekli gördüğü hallerde cumhurbaşkanının başkanlığında yürütür. Bakanlar Kurulunun cumhurbaşkanınca tasdik edilen listesi, tam olarak TBMM’ye sunulur. meclis tatilde ise toplantıya çağrılır. Proğramı kuruluşundan en geç bir hafta içinde başbakan veya bir bakan tarafından TBMM’de okunur. Güvenoyuna başvurulur. Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylamaya geçilir.

Milli güvenliğin sağlanmasında ve Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında Bakanlar Kurulu TBMM’ye karşı sorumludur. Ayrıca bütçe gelir giderlerini tespit edip bütçeyi yapmak, mali yılbaşından en az üç ay önce parlamentoya sunmak önemli görevlerindendir.

Bakanlar Kurulu gerekli gördüğü kanun tasarılarını hazırlayarak parlamentoya sunar. Kanunlarla ilgili tüzükler, kararnameler ve meclisin vereceği yetki üzerine kanun hükmünde kararnameler çıkarır. Türkiye Cumhuriyetinin ilk Bakanlar Kurulu (hükumeti) 2.5.l920 tarihinde çıkarılan kanunla kurulmuştur. Bu hükumette yer alan bakanlıklar şunlardır: Umur-ı Şer’iyye, Dahiliyye, Adliyye, Nafia, Hariciyye, Sıhhiyye ve Muavenet-i İctimaiyye, İktisat, Müdafaa-i Milliyye, Erkan-ı Harbiyye-i Umumiyye, maliye ve Maarif.

l983 senesinin sonunda, seçimlerden sonra kurulan hükumette bazı bakanlıklar birleştirildi. Bunun neticesi olarak başbakan yardımcısı ve devlet bakanlıkları ile birlikte sayı yirmi bir oldu. 1991 Kasım ayında kurulan hükumette devlet bakanlarının sayısı arttırılarak Bakanlar Kurulunun üye sayısı başbakan, bir başbakan yardımcısı, 15 devlet bakanı ve 17 değişik isimde bakanlıklarla bakanlar kurulu sayısı 33'e çıkarılmıştır (Ekim-1992). Mevcut bakanlıkların isimleri şunlardır: adalet Bakanlığı, milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, sanayi ve ticaret Bakanlığı, Milli eğitim Bakanlığı, bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, çevre Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı, kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, orman Bakanlığı (1992).

Sözlükte "bakanlar kurulu" ne demek?

1. Başbakan ve bakanlardan oluşan kurul, hükümet.

Bakanlar kurulu kelimesinin ingilizcesi

n. council of ministers, cabinet, administration

Bakanlar kurulu ne demek? (Ekonomi)

(Council of Ministers) Bir ülkede yürütme organı (Hükümet) Bakanlar Kurulu, Başbakan ile Bakanlardan oluşur. Başbakan Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, Bakanlar arasında işbirliği sağlar ve Hükümetin genel politikasının yürütülmesini gözetler. Bakanlar Kurulu Hükümetin genel politikasını uygulamakla görevlidir. Her Bakan Başbakan’a karşı sorumludur. Başbakan TBMM üyeleri arasından Cumhurbaşkanı ’nca atanır. Bakanlar, TBMM üyeleri arasından veya Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Meclis dışındaki kişiler arasından Başbakan’ca seçilir ve Cumhurbaşkanı’nca atanır. Bakanlar Kurulu listesi tam olarak TBMM’ye sunulur. Bakanlar Kurulu Programı, Hükümetin kuruluşundan en geç bir hafta içinde Meclis’te okunur ve Güven Oylaması yapılır. Güven oyu alan Hükümet göreve başlamış olur.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç