Sözlükte "ateizm" ne demek?

Tanrıtanımazlık.

Ateizm kelimesinin ingilizcesi

n. atheism, belief that God does not exist
Köken: Fransızca

Ateizm nedir? (Felsefe)

Dünyayı, dünyaya dayanarak açıklayan, dolayısıyla bir tanrı inancı kabul etmeyen her dünya görüşüne verilen ad. (Atheism Yunancada tanrıyı yadsımak anlamına gelir)

Ateizm felsefi düşüncenin kendisi kadar eskidir, başlangıçlarına İyonyalı doğa filozoflarında Thales, Anaksimenes, Anaksimandros’ a rastlarız. İlkçağın en önde gelen ateist düşünürleri, maddeci felsefelerinde, bilimsel birdin eleştirisinin önemli ilkelerini ortaya koyan Epiküros ve Lucretius’ tu. Ateizm düşüncesi, burjuvazinin devrimci olduğu dönemde, köhneleşmiş feodal topluma, feodal toplumun ideolojisine karşı giriştiği savaşım boyunca büyük bir gelişme göstermiştir. Ateizm, bu dönemde bilimle ve maddeci felsefeyle sıkı bir bağ içinde ilerleme kaydederek burjuvazinin, soylulara ve din adamlarına karşı yürüttüğü sınıf savaşımında ilerici güçlerin ideolojik silahı olarak hizmet görmüştü. Burjuva ateizmi özellikle Fransız maddecilerinden Diderot, Holbach, Helvetius ve La Mettrie tarafından işlenip geliştirilmiştir. Bu ateizm, özellikle Fransız burjuva devriminin ideolojik ön hazırlıklarında önemli bir rol oynamış ve giderek, diğer ülkelerin düşünce yaşamını da etkilemiştir. Feuerbach3m ateizmi ve din felsefesi, ateizm düşüncesinin gelişmesinde bir diğer ileri adım olmuştur.

Burjuva ateizminin, dinsel dünya görüşüne karşı savaşım yürütürken geliştirdiği düşünceler, ateizmin gelişmesi açısından önemlidiyseler de, din’ in toplumsal temelini ve kökenini kavrayamadıkları için, belirli sınırların ötesine geçemediler. Bu temelin ve kökenin kavranması, ilk kez diyalektik ve tarihsel maddecilik’ in ortaya çıkmasıyla olanaklı olmuştur. Marks ve Engels, dinin toplumsal temellerini ve bilgi teorisindeki kökenini bularak işçi sınıfının dünya görüşüyle beraber, ateizmin nitelikçe daha yüksek bir basamağını da ortaya koymuşlar, aynı zamanda dinsel bilincin teoride olsun, pratikte olsun nasıl aşılabileceğini göstermişlerdir. Bu aşmanın gerçekleşmesi için belirleyici önkoşul, uzlaşmaz çelişkiler barındıran sınıflı toplumun işlevine son verilip, onun yerine sömürüden ve baskıdan arındırılmış sosyalist toplumun kurulmasıdır çünkü, dinin toplumsal temelini yitirmesi ancak bu koşullar altında olanaklı olur. Ayrıca, bir yandan bilimlerin ortaya koydukları sonuçlan, bir yandan da diyalektik ve tarihsel maddeciliğin bilime dayalı dünya görüşünü bütün insanlara mal edebilmek için, sistemli bir aydınlatma ve eğitme çalışması, bilimsel bir ateizm çalışması yapılması zorunludur.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç