Atarax nedir?

Atarax, ruhsal sıkıntıyı, huzursuzluk halini ve kaygıyı gideren, kaşıntının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Atarax, berrak renksiz bir çözeltidir. Atarax, plastik kapaklı 200 ml'lik renkli cam şişelerde, 5 ml'lik 1.25, 2.5 ve 5 ml'ye işaretli kaşık ölçekle beraber sunulur. Erişkinlerde anksiyete (kaygı) bozukluklarının belirtilerinin tedavisinde, kaşıntı belirtisinin tedavisinde, ve cerrahi girişimler için ameliyatta önce ön tedavide kullanılır.

Atarax prospektüs bilgileri

Endikasyonları: Psi­ko­nö­roz­la­ra bağ­lı ank­si­ye­te ve ger­gin­liğin semp­to­ma­tik te­da­vi­sin­de ve ank­si­ye­te­nin or­ta­ya çık­tığı or­ga­nik has­ta­lık­lar­da yar­dım­cı te­da­vi ola­rak kul­la­nı­lır. Kro­nik ür­ti­ker, ato­pik ve kon­takt der­ma­toz­lar gi­bi al­ler­jik du­rum­la­ra bağ­lı pru­rit­ler ve his­ta­min­le olu­şan pru­rit­le­rin te­da­vi­sin­de ya­rar­lı­dır. Se­da­tifola­rak pre­me­di­kas­yon­da ve­ya ge­nel anes­te­zi­den son­ra kul­la­nılır.

Ay­rı­ca, akut al­kol ke­sil­me­sin­de­ki aji­tas­yo­nun te­da­vi­sin­de, opi­um­lar­la anal­je­zi doz­la­rı­nı azalt­­mak için, ta­şıt tut­ma­la­rı­nı kont­rol için,deği­şik ne­den­li (örn. pos­to­pe­ra­tif) bu­lan­tı ve kus­ma­la­rı kont­roliçin kul­la­nı­la­bi­lir. Hid­rok­si­zin ba­zı tip kalp has­ta­lık­la­rıy­la be­ra­ber gö­rü­len ank­si­ye­te ve en­di­şe­yi kal­dır­ma özel­liğiy­le bu has­ta­lar­da ya­rar­lı olur.

atarax

Kontrendikasyonları: Hid­rok­si­zi­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lığı olan­lar­da vein­ter­mit­tant akut por­fi­ri­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyarılar: Kon­vül­si­yon po­tan­si­ye­li yük­sek has­ta­lar­da dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır. Po­tan­si­yel an­ti­ko­li­ner­jik et­ki­le­ri ne­de­niy­ledar açı­lı glo­kom, üri­ner re­tan­si­yon ris­ki olan pros­tat hi­pert­ro­fi­le­ri,pa­ra­li­tik ile­us ve myas­te­nia gra­vi­si olan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Mo­tor­lu ta­şıt ve dik­kat ge­rek­ti­ren araç kul­la­nan­la­ra ve­ril­me­me­li­dir. Re­nalfonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Ge­be­lik sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Sü­te ge­çip geç­me­diği bi­lin­me­diğinden, em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.

Yan etkileri: Yan et­ki­ler ge­nel­lik­le na­dir gö­rü­lüp, en sık olan­la­rı uyu­şuk­luk ve ağız ku­ru­luğu­dur. Bu­lan­tı, kus­ma, ter­le­me, hi­po­tan­si­yon, ser­sem­lik his­si, hi­per­sen­si­ti­vi­te ve baş ağ­rı­sı na­di­ren bil­di­ril­miş­tir. An­ti­ko­li­ner­jiket­ki­le­ri­ne bağ­lı ola­rak yaş­lı­lar­da üri­ner re­tan­si­yon, kons­ti­pas­yon,ako­mo­das­yon bo­zuk­luk­la­rı ve men­tal kon­füz­yon gö­rü­le­bi­lir.

Etkileşim: Nar­ko­tik ve nar­ko­tik ol­ma­yan anal­je­zik­ler, bar­bi­tü­rat­lar, tran­ki­li­zan ve hip­no­tik­ler gi­bi SSS dep­re­san­la­rı ve­ya al­kol ile bir­lik­te kul­la­nıl­dığın­da hid­rok­si­zi­nin po­tan­si­ya­li­ze edi­ci et­ki­si göz önün­de bu­lun­du­rul­ma­lı ve bi­rey­seldoz ayar­la­ma­sı ya­pıl­ma­lı­dır. MAO in­hi­bi­tör­le­ri ve­ya an­ti­ko­li­ner­jik et­kin­liği bi­li­nen ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Hid­rok­si­zin, fe­ni­to­inin an­ti­kon­vül­san et­ki­nl­i­ği­ni ve ad­re­na­li­ninpre­sör et­ki­si­ni azal­tır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç