Askerlik nedir?

Milli varlığın muhafaza ve devamını sağlamak için harp sanatını öğrenme ve yapma ödevidir. Bu ödev altına girenlerle, özel kanunlara göre silahlı kuvvetlerde çalışan ve resmi kıyafet taşıyan şahıslara da «esker» denir. Erden mareşala veya büyük amirale kadar bütün rütbesiz ve rütbeli şahıslar özel kanunlara göre harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetindedirler. Askerler, yüklendikleri ödevlere göre, er, erbaş, astsubay, askeri öğrenci, askeri memur ve subay olmak üzere 6 gruba ayrılır. Her grup kendi özel kanunlarına göre görev alır.

Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olan her erkek askerlik mükellefiyeti kanununa göre 20 yaşına girdiği ocak ayının birinci gününden, 46 yaşına girdiği ocak ayının birinci gününe kadar 26 yıllık bir süre İçin askerdir. Bu süreye «askerlik çağı» denir. Askerlik çağı yoklama, muvazzaflık ve yedeklik olmak üzere üç devreye ayrılır. Yoklama devri de ilk ve son yoklama olarak ikiye ayrılır. Son yoklamada yapılan sağlık muayenesi sırasında sakat çıkanlar geri hizmetlere verilir, çürük çıkanlar ise göreve alınmazlar. Sağlam olanlar barışta kıtalara, savaşta da seyyar birliklere gönderilir.

Muvazzaflık devri, yoklaması yapılarak kıtalara sevk edilen gençlerin terhis edilinceye kadar geçen ilk askerlik hizmeti süresidir. Gençlerin muvazzaflık devri öğrenim durumlarına göre ikiye ayrılır. Ortaokul ve lise mezunları er olarak, üniversite mezunları da yedek subay olarak vatani vazifelerini yaparlar. Yedeklik devri, muvazzaflık devrinin bitiminden askerlik çağının bitimine kadar geçen süredir. Dünya tarihine, askerliği şan ve şerefle yazmış tek millet Türklerdir. Yaratılışlarındaki asalet, İslamın şerefiyle birleşince askerlik tarihinin unutulmaz destanlarını yazmışlardır. asker deyince Türk, Türk deyince asker akla gelmiştir.

Dünya orduları içinde çeşitli muharebe usullerini en iyi bilen ve uygulayan Türk askeri, yıldırım harbinin de ilk ve en güzel örneklerini iman, cesaret ve kabiliyeti ile çok defa ortaya koymuştur. Türk askerinin karşısında ekseriya tek milletin ordusu değil, müttefik ordular zor dayanmış ve ekseri mağlub olmuşlardır. Birinci Kosova, Niğbolu, İkinci Kosova, Varna, Mohaç Meydan muharebeleri ve İstiklal Harbi bunun en güzel örnekleridir. Türk milleti ve Türk askeri normal zamanlarda ana karakterinin gereği olarak barış severdir. İnsan sevgisi ile doludur. Ülke savunmasında ve savaşta kükremiş arslan gibi cesur ve mücadelecidir. Onu bu hale getiren hiç şüphesiz kutsal bir gaye için savaşmaktan çekinmemesi ve "kalırsam gazi, ölürsem şehid" inancıdır.

Türk ordusunda hizmet görmüş olan Fransız Conte de Bonneval, Türk askeri için; "Türk askeri kahraman, sabırlı, yorulmak bilmez, kanaatkar ve ateş karşısında emsalsizdir. Usta ve muktedir bir komutan, bu askerlerle, dünyanın bir kutbundan diğer kutbuna muzaffer olarak gidebilir." demiştir. Askerlik kanununa göre, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sağlam her erkek, askerlik yapmakla görevlidir. Bu hizmet yirmi yaşına girince başlar. 41 yaşına girince sona erer. Yirmi yaşına girdiği Ocak ayından kırk bir yaşına girdiği Ocak ayına kadar geçen yirmi bir yıllık süreye "Askerlik Çağı" denir. Bu çağ üç devreye ayrılır:

Yoklama devri

Asker olabilecek bir insanın askerlik çağına girdiği yılın Ocak ayının birinci gününden, Askerlik Şubesinden gönderilinceye kadar geçen süreyi içine alır. İlk ve son yoklama olmak üzere ikiye ayrılır. İlk yoklamada, kimlik, adres ve askere alınacakların miktarları tespit edilir. Bu 1 Nisan ile 15 Mayıs tarihleri arasında yapılır. Son yoklama yirmi yaşına girince başlayıp askerlik kararı aldırmayı içine alır. Bu 1 Temmuz 31 Ekim tarihleri arasında olur.

Muvazzaflık devri

Askerliğine karar alınmış şahsın, Askerlik Şubesinden sevk tarihinden başlayarak terhis tarihine kadar devam eder. Bu süre kanunla belirlenir.

Yedeklik devri

Askerin terhis olduğu zamandan 41 yaşına girilen senenin Ocak ayının birinci gününe kadar olan devredir. Bu devre içinde eğitimin tazelenmesi, yeni silahların öğretilmesi için kısa sürelerle askere çağrılabilir. Seferberlik ilanında ise tekrar askere alınabilirler. Terhisten sonraki üç ay içinde, diğer seneler ilan edilen zamanda Askerlik Şubesine uğramayan yükümlüler cezalandırılırlar. Er ve erbaşlar için muvazzaflık süresi on bes aydır. Bu zaman, Bakanlar Kurulu kararıyla iki ay kısaltılıp uzatılabilir. Yüksek öğrenim görmüş olanlar on iki ay yedek subaylık, silahlı kuvvetlerin ihtiyacı dışında kalanlar altı ay askerlik yaparlar.

Bedelli askerlik

Yabancı bir ülkede bir yıl süreyle işçi veya iş veren olarak bulunanlardan askerlik çağına girenlere uygulanan sadece temel eğitim (iki ay) şeklindeki askerlik hizmetidir. Şartları taşıyanlar, her sene hükumetçe tespit edilen Türk lirası karşılığı yabancı ülke parasını, askerliğe başvuru tarihinden başlıyarak 32 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ödeme mecburiyetindedirler. 27 Nisan 1986 yılında bedelli askerlikle ilgili bir kanun çıkarıldı. Bu kanunun çıktığı tarihten önce bakaya ve yoklama kaçağı olanlar, 1988 Nisan ayı sonuna kadar müracaat ettiklerinde bedelli askerlikten (üç aylık temel eğitim) hükumetçe belirlenen ücreti ödemek şartıyla istifade edebileceklerdi.

Aynı kanuna göre; Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacından fazla asker geldiğinde istekli olanlar kura karşılığı bedelli askerlik yapabilmektedirler. Döviz karşılığı askerlik yapanlar için Temel eğitim süresi 2 ay, bedelli askerlik yapanlar için Temel eğitim süresi 3 aydır.

Askerlikle ilgili tanımlar

Yükümlü: Askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu'na göre yapmak mecburiyetinde olan erkek Türk vatandaşına yükümlü denir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun birinci maddesi gereğince askerlik yapmaya mecburdur.

Saklı: 20 yaşına girmiş oldukları halde isimlerini nüfus kütüğüne yazdırarak nüfus cüzdanı almamış olanlara saklı denir.

Yoklama kaçağı: Mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde son yoklamasını yaptırmayanlara yoklama kaçağı denir.

Bakaya: Kanuni mazereti olmaksızın celbe icabet etmeyerek sevkini yaptırmayanlar ile celbe icabet ederek sevkini yaptırdıkları halde kıt’alarına katılmayanlara veya geç katılanlara bakaya denir. Firar: Kıt’asından veya vazifenin isbatı vücut etmeye mecbur ettiği mahalden izinsiz altı günden fazla uzaklaşmaya firar denir.

İzin tecavüzü: İzin müddetini mazeretsiz altı gün geçirmeye izin tecavüzü denir.

Hava değişimi tecavüzü: Hava değişimi müddetini mazeretsiz altı gün geçirmeye hava değişimi tecavüzü denir.

Ertesi yıla terk: Kanuni mazeretleri sebebiyle müteakip yıl işlem göreceklere yapılan işleme ertesi yıla terk denir.

Sevk tehiri: Kanuni mazeretleri sebebiyle silah altına alınma işleminin geciktirilmesine sevk tehiri denir.

Yükümlü sayısı (esnan): Askerlik görevini yapanlar dahil olmak üzere halen muvazzaflık hizmetlerini yapmak için kıt’alarda bulunanlar, yedeğe alınmış yedek subay ve astsubaylar, yoklama kaçakları, bakayalar, kanuni sebeplerle sevkleri tehir edilenler ve askerlik şubelerinde yabancı kütük defterlerine kayıtlı olan yabancı personelin tamamına esnan denir

Sözlükte "askerlik" ne demek?

1. Savaşçılık mesleği, savaş sanatı; asker örgütü, askeriye.
2. Asker olma durumu.
3. Askerlik ödevi, ordu hizmeti.

Cümle içinde kullanımı

Annesi, askerliğini yapıncaya kadar evlenmesine razı değildi.
- E. Bener

Askerlik kelimesinin ingilizcesi

n. recruiting, military service, recruitment, service, soldiering, draft, enlistment, soldiery

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç