Anayasa mahkemesi nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hükümlerine dayanılarak kurulmuş özel bir mahkemedir. Kuruluşu ve görevleri 1961 Anayasasının 145-152 maddeleriyle kanunlaşmıştır. 15 asil, 5 yedek üyeden meydana gelir. Üyeler Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu üyeleri arasından seçilir. Cumhurbaşkanı da 2 üye seçer. Anayasa Mahkemesi, kanunların ve Türkiye Büyük Mİllet Meclisi içtüzüklerinin anayasaya uygunluğunu denetler. Cumhurbaşkanını, bakanları, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Yüksek Hakimler Kurulu başkan ve üyelerini Yüce Divan sıfatıyla yargılama yetkisi vardır.

Kanunların veya T. B. M. M. içtüzüklerinin anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla, Anayasa Mahkemesi'ne müracaat, bu işe yetkili makamlar tarafından yapılabilir. Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. İptal ettiği hükümler derhal yürürlükten kalkar. Verilen kararlar Resmi Gazete ile hemen yayımlanır. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Anayasa Mahkemesi, ilk defa 1961 anayasası (madde: 145-152) ile hukukumuza girmiş, 1971’de bazı değişikliklere uğramıştır. 1982 anayasasında da yer alan Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkileri yeniden tanzim edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi on bir asil üye ve dört yedek üyeden kurulur. Cumhurbaşkanı, iki asil ve iki yedek üyeyi Yargıtay, iki asil bir yedek üyeyi Danıştay, birer asil üyeyi Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğu ile her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; bir asil üyeyi ise Yüksek öğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan Yüksek Öğretim Kurumları öğretim üyeleri içinden göstereceği üç aday arasından; üç asil ve bir yedek üyeyi ise üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından seçer.

Anayasa Mahkemesi, asil üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Üyeler, asli görevleri dışında resmi veya özel hiç bir görev alamazlar. Altmış bes yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. Görev ve yetkileri: Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin ve TBMM iç tüzüğünün anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. cumhuriyet Başsavcılığının açacağı dava üzerine siyasi partilerin kapatılmasını karara bağlar. Olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelerin anayasaya aykırılığı için Anayasa Mahkemesine dava açılamaz.

Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı vekilini, Hakimler ve Savcılar yüksek kurulu ve Sayıştay Başkanı ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce divan sıfatıyla yargılar. Anayasa mahkemesine iptal davası açabilenler: Cumhurbaşkanı, iktidar ve anamuhalefet partileri meclis grupları, TBMM üye sayısının en az beste biri tutarındaki üyeler. İktidarda birden fazla siyasi partinin bulunması halinde, iktidar partilerinin dava açma hakkını en fazla üyeye sahip olan parti kullanır.

Dava açma süresi: İptali istenen kanun, kanun hükmündeki kararname veya içtüzüğün Resmi Gazete’de yayınlanmasından başlıyarak altmış gün sonra düşer. Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmündeki kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. (Anayasa 146-153).

Sözlükte "anayasa mahkemesi" ne demek?

1. Tüm yasal işlemlerin anayasaya uygun olup olmadığını denetleyen yüksek mahkeme.

Anayasa mahkemesi kelimesinin ingilizcesi

n. supreme court

Anayasa mahkemesi ne demek? (Ekonomi)

(Constitutional Court) Kanunların, Kanun Gücünde Kararnamelerin, TBMM İç Tüzüğünün, biçim ve esas bakımından Anayasa’ya aykırılık iddialarını inceleyen ve kesin karara bağlayan mahkeme. Ayrıca şu kişileri, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılar ve kesin hükmünü verir : Cumhurbaşkanı, Bakanlar, Anayasa Mahkemesi’nin, Yargıtay’ın, Danıştay’ın, Askeri Yargıtay’ın, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin başkanlar!, üyeleri ve başsavcıları. Anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’nde dava açma hakkı, Cumhurbaşkam’na, iktidar ve muhalefet partilerinin meclis gruplarına ve TBMM üye tam sayısının beşte biri oranındaki üyelere aittir. Bunlardan başkaları Anayasa Mahkemesi’nde dava açamaz. 11 asıl ve 4 yedek üyeden oluşur. Üyeler Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Sayıştay ve Yükseköğretim Kurumu tarafından gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilirler. Üyelik süresi dört yıldır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç