Adi ortaklık nedir?

Borçlar Kanunu'nun 520. maddesindede tanımlanan, yasalarca yasaklanmamış hertürlü amaç ve konu için gerçek ya da tüzel kişiler arasında kurulan sahibinden ayrı bir varlığı olmayan en basit şirket modeline "Adi Ortaklık" yada "Adi Şirket" denir.

Borçlar Kanunu'nda adi ortaklığın tanımı

Borçlar Kanununda Adi Ortaklığın Tanımı şu şekilde yapılır; "Şirket bir akittir (anlaşmadır) ki, onunla iki veya daha ziyade (fazla) kimseler sailerini (emeklerini) ve mallarını müşterek bir gayeye erişmek için birleştirmeyi iltizam ederler (üstlenirler). Bir şirket, ticaret kanununda tarif edilen şirketlerin mümeyyiz vasıflarını (ayırıcı özelliklerine) haiz değil ise, bu bab ahkamına (bu Kanun hükmüne) tabi "Adi Şirket" yani "Adi Ortaklık" sayılır."

Adi ortaklığın avantajları ve dezavantajları

1. Adi ortaklığın tüzel kişiliği bulunmamaktadır. ticaret siciline kaydedilse bile, tüzel kişiliğe sahip olamaz.

2. adi ortaklık sözleşmesi yazılı biçime tabi değildir, ancak ortaklık öğelerinin var olduğunu gösterecek noktalarda irade birliğinin kanıtlanabilmesi gerekir.

3. Adi ortaklıklarda, ortak amacın gerçekleşmesine elverişli olmak üzere yasaya, ahlaka ve adaba aykırı bulunmayan her şey sermaye olarak konulabilir.

4. Adi ortaklığın tüm kar ve zararları, eğer tersine bir hüküm yoksa, ortaklar arasında eşit bölüşülür.

5. Yönetme hakkı yalnızca olağan işleri kapsar; olağanüstü işler için ortaklık kararı gerekir.

6. Eğer, adi şirketin kuruluş sözleşmesinde karın nasıl paylaştırılacağı belirtilmemişse, yılsonu bilançosunda ortaya çıkan kar rakamı, ortaklar arasında eşit ya da sözleşmedeki hisse paylarına uygun olarak bölüştürülür.

7. Adi şiretlerde ortakların, hisse paylarına bakılmaksızın bir oy hakları vardır. Şirketin kuruluş sözleşmesine bunun aksine bir hüküm koyulursa, geçersiz addedilir.

8. Şirkete herhangi bir nedenle para koyan ortak, faiz isteyebilir.

9. Adi şirketler, tüzel kişiliklerinin bulunmaması nedeniyle kendi adlarına borç veremez ya da dava açamaz.

Adi ortaklığın en önemli dezavantajı

Adi Ortaklığın En Önemli Dezavantajı; Hissedarlardan birinin ortaklıktan ayrılmak istemesi durumunda, şirketin feshini talep etmek zorunda olmasıdır. Ortaklardan birini şirketten çıkarmak için de fesih talebinde bulunmak şarttır.

Adi ortaklıkların vergilendirilmesi

Adi ortaklıkların, tüzel kişilikleri olmadığından kural olarak, tek başlarına ortaklarından bağımsız olarak vergilendirilmeleri olanaksızdır. Bu nasıl olanaklı olabilir ki; adi ortaklıkların sahip oldukları her şey ortakların mülkiyetinde sayılmakta, dolayısıyla dönem sonlarında faaliyetlerin finansal sonuçları ortaya çıktığında, ortaklar; aralarındaki anlaşma oranında kar veya zarara doğrudan, sahip olmaktadır. Bu durumda, ortaklığın vergilendirilmesi yerine ortakların, ortaklık faaliyetlerinden dolayı nasıl vergilendirilecekleri sorulabilir.

Türk vergi Mevzuatı’nın genel kurallarına göre de, her ortak faaliyet dönemi sonunda ortaklık faaliyetinden kendi payına düşen kar/zararı kendi hesaplarında göstermek ve kendi beyanına dahil etmek zorundadır. Ortak eğer tüzel kişiliğe sahipse elde ettiği kazanç kurumlar vergisine, eğer gerçek şahıssa ticari kazanç olarak gelir vergisine tabi olacaktır. Doğal olarak, paylarına düşenin zarar olması halinde de bunu kurumlar vergisine veya gelir vergisine tabi kazançlarından indirebileceklerdir.

Adi ortaklığın kurumlar vergisi mükellefi sayılabilmesi için taşıması gereken şartlar

1. Ortaklardan en az birisinin kurumlar vergisi mükellefi olması,

2. Ortaklığın belli bir ısı sonuçlandırmak ü;zere yazılı bir sözleşmeyle kurulması,

3. iş ortaklığı konusunun belli bir iş olması,

4. Birlikte yapılacak olan ışın belli bir süre içinde gerçekleştirilmesinin öngörülmesi,

5. İş ortaklığı ile işveren arasında bir yüklenim sözleşmesinin olması,

6. Tarafların, müştereken yüklenilen işin belli bir veya birden fazla bölümünden değil, tamamından işverene karşı sorumlu olmaları,

7. İşin bitiminde kazancın paylaşılması.

8. Birlikte yapılması öngörülen ve müştereken yüklenilen işin bitimi ve Vergi Usul Kanunu'nda belirtilen mükellefiyetle ilgili ödevlerin tamamının yerine getirilmesiyle mükellefiyetin sona ermesi.

Adi ortaklığın sona erme nedenleri

1. Kendiliğinden sona erme.

2. Ortağın yada ortakların iradesiyle sona erme.

3. hakimin iradesiyle sona erme.

Sözlükte adi ortaklık ne anlama gelmektedir?

Sözlükte Adi Ortaklık; "Birden çok kişinin bir araya gelerek yazılı, sözlü ya da örtük anlaşma ile kurduğu ortaklık türü." olarak tanımlanır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç