4C (4/C) nedir?

4C; devlet kurumlarında çalışanların aldığı bir statüdür. 4C "Geçici Personel" statüsü olarakta bilinir. Kanun ve yönetmeliklerde "4/C" diye bahsedilir.

4C (4/C)'liler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenen usul ve esaslara göre çalışır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda C statüsünü tanımlayan ilk koşul, 1 yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olması bu şekilde çalışanlara 4C (4/C)'li deniyor. Buna göre bir işçi en çok 10 ay çalışabilir, bu süre 4 aya kadarda inebilir. Hizmet sözleşmesi feshedilen 4C (4/C)'lilere kıdem ya da ihbar tazminatı da ödenmiyor.

4/C maaşları

4C ( 4/C )'li ne kadar maaş alır? Bu tür sorular sıkça soruluyor. 4C ( 4/C )'li personellere tahsil dereceleri dikkate alınarak belirlenen brüt aylık ücretler ödeniyor.

4/C kadrolarının özellikleri

1. 657 sayılı kanunun 4C ( 4/C ) maddesine tabi Mevsimlik İşçilerdir.
2. 4C (4/C)‘li personelin emekli oluncaya kadar istihdam garantisi olmayıp, her yıl Bakanlar Kurulu, o yıl için istihdam edilecek azami 4 c ( 4/C )’li sayısını belirler.
3. Sendikal Örgütlenmenin dışında tutulduğu için Özlük haklarında diğer çalışanlar kadar şansa sahip bulunmamaktadırlar.

4/C harici diğer statü türleri

1. 4/A
2. 4/B
3. 4/D

Anayasa ve kanunlarda 4/C statüsü

Anayasa’nın 128. maddesi kapsamında belirtilen memur ve diğer kamu görevlileri kavramı dışında kalan, özleşme ile çalıştırılan, işçi de olmayan, kendine özgü istisnai bir istihdam türüdür.

57 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasında;bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayanlar şeklinde tanımlanmıştır.

4C'li personel istihdamına ilişkin bakanlar kurulu kararları

1. Bakanlar Kurulunun 03/05/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Kararınaekli “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahareİşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması Kararı,

2. Her yıl yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı eki “Kamu Kurum veKuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere GeçiciPersonel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar”...

4/C'li personel türleri

1. Özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan işçilerden kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personel

2. Diğer geçici personel

4c'li personele ilişkin istihdam yasağı

Mezkur Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, özelleştirme uygulamaları sonucunda işsizkalan ve bilahare işsiz kalacak olan işçilerdışında geçici personel istihdam edilemez.

4C'li personelin istihdam yerleri

4C'li personel özelleştirme uygulamalarıçerçevesinde kamu kurum vekuruluşlarında, istihdam edilmektedir. 4C'li personel özelleştirme uygulamaları haricinde;

1. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında,
2. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığında,
3. Üniversitelerde istihdam edilmektedir.

4C'li personelin görev yerleri

Mezkur Bakanlar Kurulu Kararı ekli listede yer alankamu kurum ve kuruluşlarının;

1. Merkez ve taşra teşkilatları,
2. Kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzerebağlı ve ilgili kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

4C statüsüne kimler nasıl başvurur?

1. Özelleştirilen kuruluşlarda İş Kanununa tabi daimi veya geçici işçi statüsünde istihdam edilenlerden iş akitleri feshedilenler diğer şartları taşımaları kaydıyla feshi müteakip 60 gün içerisinde kuruluşları aracılığıyla,

2. Özelleştirme programında çalışanlardan, işletmelerinözelleştirilmesi sonrası çalışmaya devam eden ve özelleştirme tarihinden itibaren en geç altı ay içinde özel sektör tarafından sözleşmeleri feshedilenler 60 gün içerisinde bizzat veya kuruluşları aracılığıyla, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na başvururlar.

4C statüsüne açıktan alım yapılıyor mu?

1. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilk defa, açıktan veya naklengeçici personel alımı yapılmamaktadır.
2. Özelleştirilen kuruluşlarda çalışan ve gerekli şartları taşıyanlardanÖzelleştirme İdaresi Başkanlığınca Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilenlerin atama teklifleri yapılmaktadır.
3. Geçici personel atama teklifleri kurumlarca değil Devlet Personel Başkanlığınca yapılmaktadır.

4/C'li personel hangi kurumlarda istihdam edilir?

1. Avrupa Birliği Bakanlığı
2. Adalet Bakanlığı
3. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
4. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
6. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
7. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
8. Gençlik ve Spor Bakanlığı
9. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
10. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
11. İçişileri Bakanlığı
12. Kültür ve Turizm Bakanlığı
13. Maliye Bakanlığı
14. Milli Eğitim Bakanlığı
15. Milli Savunma Bakanlığı
16. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
17. Sağlık Bakanlığı
18. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
19. Danıştay Başkanlığı
20. Yargıtay Birinci Başkanlığı
21. Devlet Personel Başkanlığı
22. Gelir İdaresi Başkanlığı
23. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
24. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
25. Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü
26. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
27. Karayolları Genel Müdürlüğü
28. Orman Genel Müdürlüğü
29. Spor Genel Müdürlüğü
30. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
31. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü,
32. Üniversiteler

Dış bağlantılar

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç